2. aktivitāte

2. aktivitāte – partnerības ar trešo valstu augstskolām un mobilitātes stipendijas Aktivitātes mērķis ir veidot partnerības ar trešo valstu augstskolām un mobilitāšu stipendiju piešķiršana studentu un akadēmiskā personāla apmaiņai un akadēmiskās sadarbības veicināšanai.

Partnerību veidošana sniedz ieguldījumu sociālekonomiskajā attīstībā valstīs, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, ko Eiropas Savienība ir noteikusi par savām mērķa sadarbības valstīm.
Dalībnieki Konsorcija sastāvā ir jābūt vismaz 5 augstākās izglītības institūcijām no vismaz 3 Eiropas valstīm, kā arī augstākās izglītības institūcijām no Eiropas Savienības mērķa valstīm. Īpaša prioritāte tiek dota atstumto grupu iesaistei1
Aktivitāte atbalsta 1. Sadarbību partnerību izveidi starp Eiropas un Eiropas Savienības mērķa valstu augstākās izglītības institūcijām, lai organizētu un īstenotu individuālās mobilitātes starp Eiropas un trešo valstu partneriem.

2. Stipendijas, kas paredzētas dažādu ilgumu mobilitātēm. Stipendiju lielums ir atkarīgs no EK noteiktajām prioritātēm attiecībā uz konkrētām trešajām valstīm, studiju līmeņa vai konkrētās vienošanās starp partneriem Eiropas2  un trešajām valstīm.
Programmas finansēšana 2.aktivitātes projekti tiek finansēti no dažādiem finanšu instrumentiem, kas pieejami Eiropas Savienības Ārējās sadarbības programmā (piemēram, Eiropas Kaimiņattiecību un sadarbības instruments (European Neighbourhood and Partnership Instrument), Pirmsiestāšanās atbalsta instrumenti (Pre-Accession Assistance), Attīstības sadarbības un Ekonomiskās sadarbības politikas instruments (Development Cooperation and Economic Cooperation Policy Instrument), Eiropas Attīstības Fonds un Industrializēto valstu instruments (Industrialised Countries Instrument)

Ņemot vērā, ka šo finanšu instrumentu tēmas ir ļoti dažādas un tām ir atšķirīgas prioritātes attiecībā uz trešajām valstīm, Erasmus Mundus programmas 2.aktivitātes īstenošanas noteikumi var atšķirties gan pa īstenošanas gadiem, gan valstīm.

1 Atstumtās grupas - studenti invalīdi, ekonomiski nelabvēlīgā situācijā esoši studenti.
2 Iespēja piešķirt stipendijas Eiropas studentiem, pētniekiem un profesionāļiem ir atkarīgs no finansiālā instrumenta, kas tiek izmantots, lai finansētu sadarbības aktivitātes ar Trešajām valstīm. Pieteikumu iesniedzēji tiek aicināti iepazīties ar detalizētiem nosacījumiem attiecībā uz 2.aktivitātes īstenošanu, kas norādīti kārtējā projektu konkursa sludinājumā).