3.aktivitāte – Eiropas Augstākās izglītības atpazīstamības veicināšana

3.aktivitāte – Eiropas Augstākās izglītības atpazīstamības veicināšana
3.aktivitāte veicina Eiropas augstākās izglītības atpazīstamību, atbalstot aktivitātes, kas popularizē Eiropu kā izglītības gala mērķi un pasaules līmeņa izcilības centru. 
Aktivitāte atbalsta

1. Eiropas augstākās izglītības jomas veicināšanā un izpratnes veidošanā par to, kā arī attiecīgajās sadarbības programmās un finansēšanas shēmās
2. Programmas rezultātu un labās prakses izplatīšanu;
3. Rezultātu izmantošanu institucionālā un individuālā līmenī;

 

Šī aktivitāte sniedz atbalstu aktivitātēm, kas ir saistītas ar augstāko izglītību globālā mērogā, piemēram, atpazīstamības un pieejamības veicināšana, kvalitātes nodrošināšana, kredītpunktu un kvalifikāciju savstarpēja atzīšanai, mācību programmu attīstība un mobilitāte.

 Dalībnieki
 •  projektiem pievilcības uzlabošanai: atbilstīgās iesaistītās organizācijas no vismaz trim atbilstīgām pieteikumu iesniedzēju valstīm un vismaz vienas trešās valsts;
 • Erasmus nozaru tīklu internacionalizācijai: tīkls un 15 atbilstīgas iesaistītās organizācijas, kuras pārstāv vismaz 10 dažādas trešās valstis.

Mērķauditorija
Erasmus Mundus programma 2009-2013.gadam ir atvērta augstākās izglītības institūcijām un ikvienai organizācijai, kas aktīvi darbojas augstākās izglītības un pētniecības jomā, kā arī studentiem, doktora kandidātiem, pasniedzējiem, pētniekiem, augstskolu akadēmiskajam un administratīvajam personālam no ikvienas pasaules daļas.
Finansējuma iegūšanas iespējas
 1) augstākās izglītības institūcijām, kas piedalās konsorcijos/partnerībās:
 • Augstākās izglītības institūcijas var piedalīties:
  • Konsorcijos, lai izstrādātu un īstenotu kopīgās maģistrantūras/doktorantūras programmas (1.aktivitāte);
  • Partnerībās (2.aktivitāte);
  • Konsorcijos, lai izstrādātu un īstenotu atpazīstamības veicināšanas projektus (3.aktivitāte).
2) citām institūcijām:
 • Citas publiskās vai privātās institūcijas, kas ir aktīvas augstākās izglītības un pētniecības jomā var piedalīties:
  • Konsorcijos, lai izstrādātu un īstenotu kopīgās maģistrantūras/doktorantūras programmas (1.aktivitāte);
  • Konsorcijos, lai izstrādātu un īstenotu atpazīstamības veicināšanas projektus (3.aktivitāte).
 • Uzņēmumi un citi darba devēji var piedalīties:
  • Konsorcijos, lai izstrādātu un īstenotu kopīgās doktorantūras programmas (1.aktivitāte);
 • Erasmus Mundus nacionālās struktūras var piedalīties:
  • Konsorcijos, lai izstrādātu un īstenotu atpazīstamības veicināšanas projektus (3.aktivitāte).
 • Citas institūcijas, kas var būt īpaši attiecināmas uz programmas mērķiem un aktivitātēm, var piedalīties:
  • Asociētie projektu partneri no attiecināmajām valstīm var tikt iesaistīti Partnerībās (2.aktivitāte). Asociētie partneri var aktīvi iesaistīties aktivitātēs, bet tie nevar būt saņēmēji un nevar saņemt finansiālu atbalstu no projekta.
3) Studentiem un akadēmiskajam personālam:
 • Studentiem un akadēmiskajam personālam ir iespēja iegūt stipendijas,
  • Bakalaura studijām (2.aktivitāte);
  • Maģistrantūras studijām (1. un 2.aktivitāte)
 • Doktorantūras studentiem ir iespēja iegūt stipendijas:
  • Doktorantūras studijām (1. un 2.aktivitāte);
  • Pēc doktorantūras studijām (2.aktivitāte).
 • Pasniedzējiem un pētniekiem ir iespēja iegūt stipendijas:
  • Docēšanas un pētniecības periodiem (1. un 2.aktivitāte)
 • Citam akadēmiskajam personālam ir iespēja iegūt stipendijas 1.un 2.aktivitātē
Ievērojiet, ka visas prasības attiecībā uz saņēmējiem un dalībniekiem, ir norādītas Programmas rokasgrāmatā

Pieteikšanās Programmas rokasgrāmata sniedz visu nepieciešamo informāciju par pieteikšanos un pieteikšanās kritērijiem, kas attiecināmi uz katru no 3 Erasmus Mundus aktivitātēm. Katru gadu tiek izsludināti projektu konkursi, un sludinājumā tiek norādīti aktivitāšu specifiskie kritēriji, pieteikšanās kritēriji, kā arī budžeta sadalījums pa konkrētiem projektu konkursiem.
Projekta pieteikšana

Augstākās izglītības institūcijām un organizācijām, projektiem ir jāpiesakās centralizēti Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālajā un kultūras izpildaģentūrā (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) atbilstoši projektu konkursa sludinājuma un programmas rokasgrāmatas norādītajos termiņos.


Iesniedzot projekta pieteikumu, ir jābūt vienai koordinējošai/pieteicēja institūcijai, kas iesniedz projekta iesniegumu visa korsorcija/partnerības/sadarbības tīkla vārdā. Projekta pieteicējiem ir jābūt no atbilstīgas valsts, atbilstoši programmas rokasgrāmatā noteiktajām prasībām.

Projektu finansēšana
Konsorciji/partnerības, kuru projekta pieteikums ir atbalstīts 1.un 2.aktivitātes ietvaros, saņem vienreizējā maksājuma summas aktivitāšu īstenošanai un finansējumu stipendijām, lai tās piešķirtu labākajiem kandidātiem. Projektu pieteikumi 3.aktivitātē tiek finansēti līdz 75% no kopējās projekta pieteikuma summas.
Stipendiju piešķiršana Studenti, doktorantūras studenti, pasniedzēji, pētnieki un cits akadēmiskais personāls iesniedz savu pieteikumu stipendijas saņemšanai tieši izvēlētajā Erasmus Mundus maģistrantūras un doktorantūras programmā (1.aktivitāte) un izvētētajā Erasmus Mundus partnerībā (2.aktivitāte), ievērojot noteikumus, ko ir noteicis izvēlētais Erasmus Mundus konsorcijs/partnerība.
Stipendijas apmērs var atšķirties ņemot vērā studiju/docēšanas/pētniecības līmeni, ilgumu (3 mēneši līdz 3 gadi) un stipendijas saņēmēja nacionalitāti (stipendijas ne Eiropas Savienības pilsoņiem ir augstākas kā Eiropas Savienības pilsoņiem).