Grundtvig mācību partnerības

Grundtvig mācību partnerības Grundtvig mācību partnerības projekti dod iespēju organizācijām, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā, attīstīt savstarpēju sadarbību ar pieaugušo izglītību saistītos jautājumos.

Mācību partnerības ir divgadīgi sadarbības projekti, kuros darbojas vismaz trīs pieaugušo izglītības organizācijas no vismaz trīs Mūžizglītības programmas dalībvalstīm. Organizācijas var pārstāvēt gan formālo, gan neformālo pieaugušo izglītību. Šī pieredzes, prakses un metožu apmaiņa veicina Eiropas dažādo kultūru, sociālo un ekonomisko situāciju apzināšanos un ļauj labāk izprast kopīgi risināmos jautājumus pieaugušo izglītībā.

Projektā iesaistītās puses - partneri izstrādā projektu par tēmu, kas interesē visas sadarbības organizācijas.

Mācību partnerības projektos:
 • aktīvi iesaistās gan pieaugušo izglītotāji, gan izglītojamie;
 • tiek veicināta pieaugušo mobilitāte;
 • tiek ietverta sadarbība ar vietējām institūcijām, piemēram, ar pašvaldībām, sociālo pakalpojumu sniedzējiem,  asociācijām un uzņēmumiem;
 • īpaša vērība tiek pievērsta sociāli atstumto iedzīvotāju grupu iesaistīšanai;
 • aktivitātes tiek sasaistītas ar vietējās sabiedrības iniciatīvām.
Projektu aktivitāšu veidi

 

Īstenojamo starptautisko aktivitāšu piemēri mācību partnerības projektos (neietver visus iespējamos aktivitāšu veidus):

 • projekta sanāksmes un semināri;
 • personāla un pieaugušo izglītojamo apmaiņa;
 • pieredzes un labas prakses apmaiņa;
 • tehnisku priekšmetu, zīmējumu un mākslas priekšmetu izveide;
 • nozares pētniecība, projekta pētniecības darbs;
 • uzvedumu un izstāžu organizēšana;
 • svešvalodu pilnveide partnerībā iesaistītajām personām;
 • informācijas materiālu un sadarbības aktivitāšu dokumentācijas izstrāde un izplatīšana;
 • projekta pieredzes un rezultātu izplatīšana;
 • sadarbība ar citiem projektiem līdzīgās priekšmeta nozarēs, t.sk., ar Grundtvig tīkliem;
 • mobilitāte uz Grundtvig tīkla pasākumiem, ja tie atbilst projekta uzdevumiem.

Partnerības savās nacionālajās aktivitātēs var ietvert sadarbību ar savas valsts institūcijām, piemēram, pašvaldībām, sociālo pakalpojumu sniedzējiem, asociācijām un uzņēmumiem, kursu un semināru organizēšanu, mācību un informatīvo materiālu izstrādi.

 

Ja tas saistīts ar projekta saturu, īpaši vēlama ir cilvēku no dažādām sociāli atstumtām un riska grupām iesaistīšana projekta aktivitātēs.

Projektu iesniegšana

Projektu iesniedz organizācijas (juridiskas personas), kas iesaistītas pieaugušo izglītībā.
Projekta pieteikumus iesniedz visas iesaistītās partnerorganizācijas, katra savā valstī.

Projekta pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā.

 

Sadarbības partneru meklēšana

 

Sadarbības partnerus var meklēt, izmantojot:

 • jau esošos sadarbības partneru kontaktus;
 • sagatavošanas vizīšu iespējas;
 • VIAA mājas lapā publicētos sadarbības piedāvājumus.

 

Dokumenti un veidlapas Visus Grundtvig mācību partnerību projektiem nepieciešamos dokumenti pieejami sadaļā: Dokumenti un veidlapas

Atlases procedūra VIAA veic Latvijas institūciju koordinēto projektu iesniegumu kvalitātes vērtējumu.

Projektu iesniegumus, kuros Latvijas institūcijas iesaistījušās kā partneri, kvalitāti izvērtē konkrētā projekta koordinatorvalsts Nacionālā aģentūra.

Eiropas Komisija apkopo visu atbilstošo projektu iesniegumu kvalitātes vērtējumus un izveido atbalstāmo projektu, rezerves projektu un noraidāmo projektu iesniegumu sarakstus katras valsts budžeta ietvaros.

Projektu iesniegšanas termiņš 2013. gada 21. februāris.
Projektu ilgums 2 gadi
Finansējums

Projekta finansējuma apjoms ir saistīts ar katra partnera deleģēto personu plānoto braucienu pie citiem partneriem  skaitu. Šādus braucienus apzīmē ar terminu "mobilitātes".

 

Mobilitāte ir brauciens uz ārvalstīm, kas tiek veikts partnerības projekta ietvaros pie kādas no partneru organizācijām. Vienas personas brauciens uz vienu no partneru valstīm ar atgriešanos savā mītnes zemē ir viena mobilitāte.

 

Min. 4 mobilitātes (brauciens) vienam partnerim – 7500,00 EUR
Min. 8 mobilitātes vienam partnerim – 10 000,00 EUR
Min. 12 mobilitātes vienam partnerim – 15 000,00 EUR
Min. 24 mobilitātes vienam partnerim – 21 000,00 EUR

 

Piešķirtos finanšu līdzekļus izmanto gan braucienu, gan citu, ar projekta īstenošanu saistītu izdevumu segšanai.

Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana

Par konkursa rezultātiem iesniedzējus informē ar ierakstītu vēstuli.
Informācija par konkursa rezultātiem – 2013. gada jūlijā
Līgumu slēgšanas sākuma datums – 2013. gada augustā
Sākuma datums projekta aktivitātēm – 2013. gada augustā

 

Iesaistītās valstis Šajā projektu veidā piedalās 33 valstis:
 • ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
 • ES kandidātvalstis - Turcija un Horvātija;
 • Šveice.
Vairāk informācijas

Partnerības GRU LV 2013.doc?d=files/free/92/2792/partner_bas_gru_lv_2013.doc