Leonardo da Vinci starptautiskā prakse uzņēmumos vai izglītības iestādēs cilvēkiem darba tirgū

(People in the labour market - PLM)

Leonardo da Vinci starptautiskā prakse uzņēmumos vai izglītības iestādēs cilvēkiem darba tirgū (PLM)  Leonardo da Vinci aktivitāte Cilvēki darba tirgū (PLM) atbalsta strādnieku, darbinieku, pašnodarbināto personu, bezdarbnieku, respektīvi, visu darba tirgū esošo cilvēku (ieskaitot augstskolu beidzējus) profesionālo praksi ārvalstīs.

Šīs aktivitātes mērķi ir:
• atbalstīt iespējas cilvēkiem visa mūža garumā gūt zināšanas, prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinātu viņu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un izredzes iekļauties Eiropas darba tirgū;
• veicināt profesionālās izglītības pievilcību un sekmēt darbaspēka mobilitāti, īpaši strādājošajiem.

Prakses dalībnieks finansējumu saņem konkrēta projekta ietvaros, un to izmaksā projekta pieteicēja organizācija. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

Projektā sadarbojas nosūtošā organizācija un uzņemošā organizācija. Projektu pieteikumu savas valsts Nacionālajā aģentūrā var iesniegt tikai nosūtošā organizācija.

Par citiem Leonardo da Vinci programmas mobilitātes veidiem:
Pavisam Leonardo da Vinci programmā ir 3 mobilitātes projektu veidi:
• I. Jauniešiem, kas iegūst sākotnējo profesionālo praksi (IVT)
• II. Cilvēkiem darba tirgū (PLM)
• III. Profesionālās izglītības speciālistiem (VETPRO)
  Projekta dalībnieki

 

Projektā var piedalīties cilvēki darba tirgū – strādnieki, darbinieki, pašnodarbinātās personas, bezdarbnieki, tajā skaitā augstskolu beidzēji.

Dalībnieks PLM projektā var piedalīties tikai vienu reizi.
Dalībniekam ir jābūt:
• Mūžizglītības programmas dalībvalsts pilsonim;
• citas valsts pilsonim, ja viņš dzīvo, mācās vai strādā kādā no Mūžizglītības programmas dalībvalstīm.

 Projekta pieteicēji 

 

Projektu var pieteikt tikai juridiskas personas:
• profesionālajā izglītībā iesaistītas organizācijas (profesionālās izglītības iestādes u.c);
• pārstāv profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu intereses (audzēkņu, skolotāju asociācijas u.c.)
• uzņēmumi, darba devēju, darba ņēmēju organizācijas un citas ar nodarbinātību saistītas institūcijas;
• institūcijas, kas nodrošina karjeras attīstības atbalstu;
• institūcijas, kas nodarbojas ar izglītības politikas plānošanu;
• augstākās izglītības institūcijas;
• biedrības, nodibinājumi, brīvprātīgo organizācijas un nevalstiskās organizācijas.

 Sadarbības partneru meklēšana 

 

Sadarbības partnerus var meklēt, izmantojot:

  • jau esošos sadarbības partneru kontaktus;
  • sagatavošanas vizīšu iespējas;
  • VIAA mājas lapā publicētos sadarbības piedāvājumus.

 

Pieteikumu iesniegšana  

Projekta pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā. 

 

Atlases procedūra 

Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Dokumenti un veidlapas

Visus mobilitātes projektu (tajā skaitā PLM) pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 

2013. gada 1. februāris

 

Prakses ilgums

Minimālais ilgums – 2 nedēļas
Maksimālais ilgums – 26 nedēļas

 

Prakses īstenošanas periods

Visām aktivitātēm jāsākas ne agrāk kā 2013. gada 1. jūnijā un jānoslēdzas ne vēlāk kā 2015. gada 31. maijā.
Finansējums

 

Projektā finansējumu piešķir:
• uzturēšanās izdevumiem;
• ceļa izdevumiem;
• dalībnieku sagatavošanas izdevumiem;
• administratīvajiem izdevumiem.
Katrai valstij ir savas uzturēšanās izmaksu likmes. Ar tām var iepazīties sadaļā Dokumenti un veidlapas.

 

Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana

Informācija par konkursa rezultātiem – 2013. gada maijā
Līgumu slēgšanas sākuma datums – 2013. gada maijā/ jūnijā
Sākuma datums projekta aktivitātēm – 2013. gada jūnijā

Mūžizglītības programmas dalībvalstis Kopumā 

 

Mūžizglītības programmā piedalās šādas valstis:
• ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
• Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice;
• ES kandidātvalstis - Turcija, Horvātija.

Vairāk informācijas  mobilit_te_plm_lv_2013.doc?d=files/news/18084/mobilit_te_plm_lv_2013.doc