Leonardo da Vinci Profesionālās izglītības speciālistu pieredzes apmaiņa
Vocational Education and Training professionals (VETPRO)

Leonardo da Vinci Profesionālās izglītības speciālistu pieredzes apmaiņa

 

Vocational Education and Training professionals  (VETPRO)

Leonardo da Vinci profesionālās izglītības speciālistu pieredzes apmaiņa veicina starptautisko mobilitāti cilvēkiem, kas ikdienā strādā ar profesionālās izglītības attīstības jautājumiem. 

Šīs aktivitātes mērķi ir:
• atbalstīt iespējas cilvēkiem visa mūža garumā gūt zināšanas, prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinātu viņu profesionālo izaugsmi, nodarbinātību un izredzes iekļauties Eiropas darba tirgū;
• atbalstīt inovāciju ieviešanu un kvalitātes sistēmu uzlabošanu profesionālās izglītības un mācību institūcijās un sistēmā.

Profesionālās izglītības speciālistu mobilitāte galvenokārt ir vērsta uz kompetenču un/vai inovatīvu metožu pārnesi, pilnveidošanu un modernizāciju profesionālās izglītībā. Nozares speciālisti pieredzes apmaiņas projektā var piedalīties, lai apgūtu jebkuru svešvalodu.

Pieredzes apmaiņas dalībnieks finansējumu saņem konkrēta projekta ietvaros, un to izmaksā projekta pieteicēja organizācija. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.


Par citiem Leonardo da Vinci programmas mobilitātes veidiem:
Pavisam Leonardo da Vinci programmā ir 3 mobilitātes projektu veidi:
• I. Jauniešiem, kas iegūst sākotnējo profesionālo praksi (IVT)
• II. Cilvēkiem darba tirgū (PLM)
• III. Profesionālās izglītības speciālistiem (VETPRO)  
 Projekta dalībnieki 

 

Aktivitātē var piedalīties profesionālās izglītības un apmācību speciālisti:
• profesijas priekšmetu skolotāji;
• praktisko mācību skolotāji;
• instruktori, prakšu vadītāji;
• personas, kas atbildīgas par profesionālo apmācību;
• karjeras konsultanti;
• personas, kas atbildīgas par uzņēmuma darbinieku mācībām, to plānošanu un karjeras vadību uzņēmumā;
• uzņēmuma personāla vadības speciālisti.
Priekšroka būs tiem dalībniekiem, kas aktivitātē piedalīsies pirmo reizi. Atkārtotai dalībai pieredzes apmaiņas braucienā ir jābūt atbilstoši pamatotai (piemēram, jaunas vajadzības, jauns mācību programmas saturs utt.).

Dalībniekam ir jābūt:
• Mūžizglītības programmas dalībvalsts pilsonim;
• citas valsts pilsonim, kas mācās kādā no Mūžizglītības programmas dalībvalstīm.

 Projekta pieteicēji 

 

Projektu var pieteikt tikai juridiskas personas:
• profesionālajā izglītībā iesaistītas organizācijas (profesionālās izglītības iestādes u.c);
• pārstāv profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu intereses (audzēkņu, skolotāju asociācijas u.c.)
• uzņēmumi, darba devēju, darba ņēmēju organizācijas un citas ar nodarbinātību saistītas institūcijas;
• institūcijas, kas nodrošina karjeras attīstības atbalstu;
• institūcijas, kas nodarbojas ar izglītības politikas plānošanu;
• augstākās izglītības institūcijas;
• biedrības, nodibinājumi, brīvprātīgo organizācijas un nevalstiskās organizācijas.

Sadarbības partneru meklēšana


Sadarbības partnerus var meklēt, izmantojot:

  • jau esošos sadarbības partneru kontaktus;
  • sagatavošanas vizīšu iespējas;
  • VIAA mājas lapā publicētos sadarbības piedāvājumus.

Pieteikumu iesniegšana 
Projekta pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā. 

Atlases procedūra
Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Dokuementi un veidlapas Visus mobilitātes projektu (tajā skaitā VETPRO) pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas

Pieteikumu iesniegšanas termiņš
2013. gada 1. februāris

Pieredzes apmaiņas ilgums
Minimālais ilgums – 1 nedēļa
Maksimālais ilgums – 6 nedēļas
Projekta īstenošanas periods Visām aktivitātēm jāsākas ne agrāk kā 2013. gada 1. jūnijā un jānoslēdzas ne vēlāk kā 2015. gada 31. maijā.
Finansējums 
Projektā finansējumu piešķir:
• uzturēšanās izdevumiem;
• ceļa izdevumiem;
• dalībnieku sagatavošanas izdevumiem;
• administratīvajiem izdevumiem.
Katrai valstij ir savas uzturēšanās izmaksu likmes. Ar tām var iepazīties sadaļā Dokumenti un veidlapas.
Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana 
Informācija par konkursa rezultātiem – 2013. gada maijā
Līgumu slēgšanas sākuma datums – 2013. gada maijā/jūnijā
Sākuma datums projekta aktivitātēm – 2013. gada jūnijā
Mūžizglītības programmas dalībvalstis
Mūžizglītības programmā piedalās šādas valstis: 
• ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
• Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice;
• ES kandidātvalstis - Turcija, Horvātija.
Vairāk informācijas mobilit_te_vetpro_lv_2013.doc?d=files/news/18087/mobilit_te_vetpro_lv_2013.doc