Leonardo da Vinci sākotnējās profesionālās izglītības audzēkņu un mācekļu prakse uzņēmumā vai izglītības iestādē
(IVT Initial vocational training)

Leonardo da Vinci prakse jauniešiem, kas iegūst sākotnējo profesionālo izglītību

Leonardo da Vinci profesionālās izglītības audzēkņiem un uzņēmumu mācekļiem sniedz iespēju iegūt starptautisku praksi ārvalstu uzņēmumos vai mācību iestādēs.

Šīs aktivitātes mērķi ir:
• atbalstīt audzēkņu un mācekļu iespējas iegūt prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinās viņu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū;
• popularizēt profesionālo izglītību un profesionālās izglītības pievilcību;
• veicināt audzēkņu un mācekļu mobilitāti.

Prakses dalībnieks finansējumu saņem konkrēta projekta ietvaros, un to izmaksā projekta pieteicēja organizācija. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

Projektā sadarbojas nosūtošā organizācija un uzņemošā organizācija. Projektu pieteikumu savas valsts Nacionālajā aģentūrā var iesniegt tikai nosūtošā organizācija.

Par citiem Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projektu veidiem:
Pavisam Leonardo da Vinci programmā ir 3 mobilitātes projektu veidi:
• I. Jauniešiem, kas iegūst sākotnējo profesionālo praksi (IVT)
• II. Cilvēkiem darba tirgū (PLM)
• III. Profesionālās izglītības speciālistiem (VETPRO)

  

Projekta dalībnieki

 

Praksē var doties profesionālajā izglītībā iesaistītie jaunieši (audzēkņi, mācekļi u.c.), izņemot augstākās izglītības studentus.


Dalībnieks IVT projektā var piedalīties tikai vienu reizi.

Projekta pieteicējs

 

Projektu var pieteikt tikai juridiskas personas:
• profesionālajā izglītībā iesaistītas organizācijas (profesionālās izglītības iestādes u.c);
• pārstāv profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu intereses (audzēkņu, skolotāju asociācijas u.c.)
• uzņēmumi, darba devēju, darba ņēmēju organizācijas un citas ar nodarbinātību saistītas institūcijas;
• institūcijas, kas nodrošina karjeras attīstības atbalstu;
• augstākās izglītības institūcijas;
• biedrības, nodibinājumi, brīvprātīgo organizācijas un nevalstiskās organizācijas.

Sadarbības partneru meklēšana

 Sadarbības partnerus var meklēt, izmantojot:

  • jau esošos sadarbības partneru kontaktus;
  • sagatavošanas vizīšu iespējas;
  • VIAA mājas lapā publicētie sadarbības piedāvājumus.
Pieteikumu iesniegšana

 

Projekta pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā. 

Atlases procedūra

 

Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Dokumenti un veidlapas

Visus mobilitātes projektu (tajā skaitā IVT) pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

 

2013. gada 1. februāris

Prakses ilgums 

 

Minimālais ilgums – 2 nedēļas
Maksimālais ilgums – 39 nedēļas

Prakses īstenošanas periods

 

Praksei jāsākas ne agrāk kā 2013. gada 1. jūnijā un jānoslēdzas ne vēlāk kā 2015. gada 31. maijā.

 Finansējums

 

Projektā finansējumu piešķir:
• uzturēšanās izdevumiem;
• ceļa izdevumiem;
• dalībnieku sagatavošanas izdevumiem;
• administratīvajiem izdevumiem.
Katrai valstij ir savas uzturēšanās izmaksu likmes. Ar tām var iepazīties sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana

 

Informācija par konkursa rezultātiem – 2013. gada maijā
Līgumu slēgšanas sākuma datums – 2013. gada maijā/jūnijā
Sākuma datums projekta aktivitātēm – 2013. gada jūnijā

Mūžizglītības programmas dalībvalstis

 

Kopumā Mūžizglītības programmā piedalās šādas valstis:
• ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
• Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice;
• ES kandidātvalstis - Turcija, Horvātija.

 Vairāk informācijas:  mobilit_te_ivt_lv_2013.doc?d=files/news/18081/mobilit_te_ivt_lv_2013.doc