Kontaktinformācija

Tempus programmu administrē Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)), Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sniedz informāciju nacionālā līmenī.

EACEA elektroniskā pasta adreses par Tempus programmas jautājumiem:

Vairāk informācijas par Tempus programmas projektu īstenošanas EACEA kontaktpersonām, kā arī pārējo kontaktinformāciju, lūdzu, skatīt šeit.

Tempus programmas Nacionālie kontaktpunkti Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Tempus programmas Nacionālie biroji partnervalstīs.

Tempus programmas Nacionālais kontaktpunkts Latvijā:
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas departaments
Erasmus nodaļa
Antra Meņģele, e-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv, tālr. 67559493