Žana Monē ad personam profesūras

Žana Monē ad personam profesūras pasniegšanai un pētniecībai iesaista izcilus profesorus, kuri specializējušies Eiropas integrācijas studijās.

Ad personam profesūras paredzētas:

 • izciliem profesoriem, kuriem ir publikācijas un augsta līmeņa pasniegšanas pieredze (kas vismaz daļēji gūta ārpus viņu mītnes valsts),

un/vai

 • profesoriem ar izcilu sagatavotību, kas bijuši augsta līmeņa praktiķi Eiropas integrācijas jomā.

Noteikumi profesoriem:

 • pasniegt Eiropas integrācijas studiju kursu vismaz 90 stundas akadēmiskajā gadā;
 • atbildēt par regulāru papildu aktivitāšu organizēšanu (konferences, semināri, apaļā galda diskusijas).

Pieteikumus nevar iesniegt „vieslektori”.

Priekšroka ir projektiem:

 • kuru ietvaros izstrādās jaunu studiju kursu un/vai programmu;
 • kuru ietvaros atjauno Žana Monē pedagoģiskā personāla sastāvu;
 • kuru pieteicēji ir augstskolas no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, un īpaši no valstīm, kurās vēl netiek īstenoti Žana Monē programmas projekti;
 • kuros var piedalīties studenti no citām augstskolām (piemēram, no tās pašas pilsētas vai reģiona) un studenti, kuru mācību procesā Eiropas integrācijas studijas nav iekļautas;
 • kas dod ieguldījumu Mūžizglītības programmas īstenošanā un kuros var piedalīties dažādu sabiedrības grupu pārstāvji;
 • kas attiecas uz bakalaura un maģistra studiju programmām, kā arī pētnieciskā darba uzraudzību doktorantūras studiju laikā.

Projektu pamatnoteikumi:

 • profesūra ir piesaistīta konkrētam profesoram;
 • pieteikties var augstskolas visā pasaulē;
 • projekta maksimālais ilgums – 3 gadi.

Finansējums

Programmas ES finansējums ir līdz 75% no projekta budžeta, maksimālais finansējuma apjoms – 45 000 EUR.

Projektu izvērtēšanu un atlasi veic Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra. Vairāk informācijas izpildaģentūras mājas lapā:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php