Žana Monē izcilības centri

Žana Monē izcilības centri ir institūti vai struktūras, kas specializējas Eiropas integrācijas studijās.

Priekšroka ir projektiem:

  • kas ietver akadēmiskās aktivitātes, kurās izmantoti vairāku disciplīnu resursi;
  • kas apliecina atvērtību plašākai sabiedrībai;
  • kuros piedalās pētnieki, kas studē doktorantūrā vai pabeiguši studijas doktorantūrā ne agrāk kā pirms pieciem gadiem;
  • kas paredz starpnacionālu aktivitāšu un strukturālu saikņu izveidi ar citu valstu izglītības institūcijām;
  • kas vērsti uz pētniecības rezultātu iegūšanu, ko nevar sasniegt nacionāla mēroga pētniecības aktivitātēs.

Projektu pamatnoteikumi:

  • izcilības centram jāapvieno vienas vai vairāku augstskolu zinātniskie, pētnieciskie, personāla un dokumentālie resursi Eiropas integrācijas studijām;
  • finansējumam tiesīgas pieteikties tikai tās augstskolas, kurām iepriekšējo konkursu ietvaros jau piešķirta Žana Monē programmas profesūra;
  • pieteikties var augstskolas visā pasaulē;
  • projekta maksimālais ilgums – 3 gadi.

Finansējums

Programmas ES finansējums ir līdz 75% no projekta budžeta, maksimālais finansējuma apjoms – 75 000 EUR.

Projektu izvērtēšanu un atlasi veic Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra. Vairāk informācijas izpildaģentūras mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php