Žana Monē Eiropas integrācijā specializējušos profesoru un pētnieku asociācijas

Žana Monē programma atbalsta profesoru un pētnieku asociācijas, kas izveidotas ar Eiropas integrācijas procesu saistītu jautājumu izpētei.

Prasības asociācijām:

  • jāveicina informētība par valstī vai reģionā pieejamajiem zinātniskajiem un fiziskajiem resursiem saistībā ar Eiropas integrācijas studijām;
  • jāveido sinerģija starp visiem Eiropas integrācijas studijās pieejamajiem dažādu akadēmisko disciplīnu resursiem;
  • jānodrošina atvērtība sabiedrībai ārpus akadēmiskajām aprindām, kā arī citām vietējā un reģionālā līmeņa iestādēm un personām.

Projektu pamatnoteikumi:

  • asociācijām jābūt starpdisciplinārām un atvērtām visiem attiecīgās valsts vai reģiona ieinteresētajiem profesoriem, pasniedzējiem, kuri specializējas Eiropas integrācijas jautājumos;
  • asociācijām jāpārstāv attiecīgās valsts vai reģiona akadēmiskā sabiedrība Eiropas integrācijas studiju jomā;
  • finansējumu var saņemt oficiāli reģistrētas un juridiski neatkarīgas asociācijas;
  • maksimālais projekta ilgums – 3 gadi.

Finansējums

Programmas ES finansējums ir līdz 75% no projekta budžeta, nepārsniedzot 25 000 EUR.

Projektu izvērtēšanu un atlasi veic Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra. Vairāk informācijas izpildaģentūras mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_en.php