Daudzpusējās pētniecības grupas

Žana Monē daudzpusējās pētniecības grupas veido vismaz trīs Žana Monē programmas profesori no vismaz trim dažādām augstskolām trīs dažādās valstīs.

Prioritāte ir projektiem:

  • kas ietver akadēmiskās aktivitātes, kurās izmantoti vairāku disciplīnu resursi;
  • kas apliecina atvērtību plašākai sabiedrībai;
  • kuros piedalās pētnieki, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī studē doktorantūrā vai pabeiguši studijas doktorantūrā ne agrāk kā pirms pieciem gadiem;
  • kas paredz kopīgu starpnacionālu aktivitāšu un strukturālu saikņu izveidi ar citu valstu izglītības iestādēm;
  • kas vērsti uz pētniecības rezultātu iegūšanu, kas nevar tikt sasniegti nacionāla mēroga pētniecības aktivitātēs.

Projektu pamatnoteikumi:

  • Žana Monē programmas profesors vienlaicīgi var būt tikai vienas Žana Monē daudzpusējās pētniecības grupas koordinators;
  • pieteikties var augstskolas visā pasaulē;
  • projekta maksimālais ilgums – 2 gadi;
  • minimālais dalībvalstu skaits – 3.

Finansējums

Programmas ES finansējums ir līdz 75% no projekta budžeta, maksimālais finansējuma apjoms – 80 000 EUR.

Projektu izvērtēšanu un atlasi veic Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra. Vairāk informācijas izpildaģentūras mājas lapā:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php