Žana Monē profesūras

Žana Monē profesūras paredzētas mācībspēkiem, kuri specializējušies Eiropas integrācijas studijās.

Noteikumi mācībspēkiem:

  • pasniedzēji akadēmiskajā gadā lasa lekcijas par Eiropas integrācijas jautājumiem vismaz 90 stundas;

Profesūru piešķir tikai vienam profesoram no augstskolas, un viņam ir jānodrošina nepieciešamais pasniegšanas stundu skaits.

Priekšroka ir projektiem:

  • kas izveido jaunu mācību kursu un/ vai programmu;
  • kas atjauno Žana Monē pedagoģiskā personāla sastāvu;
  • kuru pieteicēji ir augstskolas no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, un īpaši no valstīm, kurās vēl netiek īstenoti Žana Monē programmas projekti;
  • kuros var piedalīties studenti no citām augstskolām un studenti, kuru mācību procesā Eiropas integrācijas studijas nav iekļautas;
  • kas dod ieguldījumu Mūžizglītības programmas īstenošanā un kuros var piedalīties dažādu sabiedrības grupu pārstāvji;
  • kas attiecas uz bakalaura un maģistra studiju programmām, kā arī pētnieciskā darba uzraudzību doktorantūras studiju laikā. 

Projektu pamatnoteikumi:

  • profesūra ir piesaistīta augstskolai, kas noslēgusi finansējuma līgumu;
  • pieteikties var augstskolas visā pasaulē;
  • projekta maksimālais ilgums - 3 gadi.

Finansējums

Programmas ES finansējums ir līdz 75% no projekta budžeta, maksimālais finansējuma apjoms – 45 000 EUR.

Projektu izvērtēšanu un atlasi veic Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra. Vairāk informācijas izpildaģentūras mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php