VIAA veido Latvijas nozaru kvalifikācijas sistēmu

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2010. gada 1. decembrī uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”. Projekta īstenošanas laiks ir no 01.12.2010. līdz 30.11.2015. un tā kopējais finansējums ir 3 628 321,69 eiro.

Projektu VIAA ir izstrādājusi un īsteno kopā ar 4 sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Projekta laikā plānots:

 • pārskatīt profesionālās izglītības saturu;
 • piemērot profesionālās izglītības saturu tautsaimniecības nozaru izpētes rezultātiem un vajadzībām;
 • izveidot nozaru profesionālo kvalifikāciju struktūru;
 • pārskatīt profesiju standartus un aktualizēt specializāciju pamatprasības;
 • izveidot ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanas sistēmu;
 • veicināt profesionālās izglītības pārstrukturizāciju.

Plānotie projekta rezultāti:

 • izveidotas 12 nozaru ekspertu padomes;
 • izpētītas 12 nozares un izstrādāta kvalifikāciju struktūra;
 • izstrādāti/pilnveidoti 80 profesiju standarti un profesionālo kvalifikāciju pamatprasības;
 • izstrādātas/pilnveidotas 22 profesionālās izglītības pamatprogrammas un 34 profesionālās tālākizglītības programmas ?d=ip_izstr_de_2015_augusts.doc ;
 • izstrādāts kvalifikācijas eksāmenu saturs 32 profesionālajām kvalifikācijām ?d=pke_izstr_de_2015_augusts.doc;
 • 80 personām tiks nodrošināta profesionālās kvalifikācijas atzīšana, novērtējot ārpus formālās izglītības iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences Majas lapa_IKVD seminari_ 2 dala-final.doc?d=files/free/62/12562/majas_lapa_ikvd_seminari_2_dala_final.doc;
 • izveidota e-vide, vienotai izpratnei par nozaru kvalifikāciju sistēmas un profesionālās izglītības sasaisti

VIAA direktore Dita Traidās uzskata „Bez šobrīd nozarēs aktuālo profesionālo kvalifikāciju un specializāciju precīzas struktūras un tieši tai atbilstoša izglītības programmu piedāvājuma profesionālā izglītība nekad neizpildīs savu galveno misiju – kļūt par atbalstu nozaru un uzņēmumu konkurētspējai un attīstībai.

Izveidojot nozaru ekspertu padomes, veicot detalizētu nozaru izpēti un nosakot visās tautsaimniecības nozarēs nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas, kopā ar projektā iesaistītajiem sadarbības partneriem tuvāko trīs gadu laikā plānojam iedibināt patstāvīgi strādājošu, Eiropas valstu praksei atbilstošu profesionālās izglītības sistēmas kvalitātes mehānismu.”

Projekts ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda aktivitātē „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija” (1.2.1.1.1.). Šajā aktivitātē IZM noteica ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, un tajā iesniegts un apstiprināts viens – VIAA izstrādātais – projekts.

2012. gada 19.janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra rīkoja konferenci „Nozaru un darba devēju loma profesionālās izglītības attīstībā”. Konferences:

 

 

Projekta ziņu speciālizdevums 2012/01

 • Profesionālās izglītības sistēmā notiek būtiskas un ilgi gaidītas pārmaiņas
 • Nozaru konsultantu paveiktais sadarbībā ar ekspertu padomēm
 • Projekts uzlabo profesionālās izglītības efektivitāti
 • Izmantojot moduļu pieeju, pārstrukturēs profesionālās izglītības un tālākizglītības programmas
 • Valsts un politikas veidotāju atbalsts profesionālās izglītības attīstībā
 • Nozaru ekspertu padomju atbalsts profesionālās izglītības attīstībā: viedokļi

 

Lejupielādēt: ?d=files/free/62/12562/viaa_zinas_web_2.pdf

 

Šī projekta vienošanās numurs ir 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001.