Lai veiktu nozares attīstības prognozēšanu, izglītības un darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma atbilstības pētīšanu un nodrošināšanu, projektā ir  izveidotas un kopš 2011. gada aktīvi darbojas 12 nozaru ekspertu padomes (NEP).

 

Nozaru ekspertu padomes (NEP)

NEP izveidotas šādās tautsaimniecības nozarēs:
1. Tūrisms, skaistumkopšana;
2. Ķīmiskās rūpniecības nozare un tās saskarnozares  - ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide;
3. Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;
4. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;
5. Kokrūpniecība (mežsaimniecība, kokapstrāde);
6. Būvniecība;
7. Enerģētika;
8. Pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
9. Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības);
10. Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
11. Poligrāfija un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošana un datordizains;
12. Transports un loģistika.

 

Projekta ietvaros veiktā iepirkuma rezultātā trīs konsultāciju kompānijas 2012. gadā ir veikušas nozaru detalizētas izpētes.
SIA „Ernst & Young Baltic” pētīja no 1. līdz 10. nozarei.
Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” pētīja 11.nozari.
SIA „AC KONSULTĀCIJAS” pētīja 12. nozari.

NEP sastāvs  Nozaru ekspertu padomēs (NEP) pēc brīvprātības principa iesaistās:
 • nozares darba devēju organizācijas vai to apvienības;
 • nozares arodbiedrības organizācijas;
 • Latvijas Amatniecības kamera;
 • Izglītības un zinātnes ministrija;
 • Ekonomikas ministrija;
 • Labklājības ministrija;
 • Kultūras ministrija;
 • Satiksmes ministrija;
 • Zemkopības ministrija;
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
 • Nodarbinātības valsts aģentūra;
 • un citas institūcijas.
Tādējādi tiek nodrošināta visu ieinteresēto pušu – valsts, darba devēju un to organizāciju, darbinieku un to organizāciju (arodbiedrību) un nozares pārstāvošo profesionālo organizāciju – deleģēto pārstāvju līdzdalība NEP darbā.
Sociālo partneru līdzdalības ieguvumi Šāds sociālo partneru iesaistes mehānisms nodrošina:
 • sociālo partneru līdzatbildību;
 • pasūtījuma principu – kad tautsaimniecības nozaru pārstāvji prognozē nākotnē pieprasīto speciālistu skaitu un profilu;
 • priekšnoteikumus elastīgas izglītības sistēmas izveidei.
NEP funkcijas un uzdevumi Nozares ekspertu padomju funkcijas un galvenie uzdevumi:
 • izglītības un nodarbinātības vajadzībām veikt nozares izpēti un attīstības prognozēšanu;
 • izstrādāt nozares profesionālo kvalifikāciju struktūras;
 • saskaņot un veikt nozares profesionālo kvalifikāciju struktūru ekspertīzi;
 • izstrādāt nozares pamatprofesiju standartu un profesionālas kvalifikācijas pamatprasības;
 • veikt profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību ekspertīzi un saskaņošanu nozares profesijām;
 • sniegt atbalstu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē;
 • veikt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura ekspertīzi;
 • deleģēt nozares ekspertus dalībai profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā (kvalifikācijas eksāmeni (KE) un akreditācija);
 • deleģēt nozares ekspertus ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanā un atzīšanā nozares profesijās;
 • organizēt sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm un eksaminācijas institūcijām, kas organizē profesionālo kvalifikāciju piešķiršanu;
 • koordinēt profesionālās izglītības iestāžu sadarbību ar nozares uzņēmumiem un apkopot informāciju par prakses vietām;
 • veidot un uzturēt nozares ekspertu datu bāzi;
 • veidot nozares profesiju tālākizglītības un profesionālās pilnveides sistēmu;
 • sniegt priekšlikumus profesionālās izglītības pasūtījumam un kvalitātes nodrošināšanai;
 • u.c.
NEP darbs

NEP darbu vada NEP sekretariāts, kas sastāv no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Valsts izglītības satura centra nozaru konsultantiem.

 

NEP sekretariāts sasauc NEP sanāksmes pēc NEP locekļu ierosinājuma, ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos.
NEP locekļi ir valsts, darba devēju un to organizāciju, darbinieku un to organizāciju (arodbiedrību) un nozares pārstāvošo profesionālo organizāciju deleģētie pārstāvji darbam NEP.

 

Vairāk informācijas par NEP darbu var iegūt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības mājaslapā: http://www.lbas.lv/ un Latvijas Darba devēju konfederācijas mājaslapā: http://www.lddk.lv/

 

 NEP kontaktinformācija

 VISC   LBAS   LDDK
Pārtikas rūpniecība,
lauksaimniecība

Laura Iveta Strode
67503754
laura.strode@
visc.gov.lv

Inta Annuškāne

67503752

inta.annuskane@
visc.gov.lv
 

Ieva Freiborne
67035907; 26142520 Ieva.Freiborne@lbas.lv

Sarmīte Babāne

20023878
sarmite.babane@
losp.lv


Kokrūpniecība (mežsaimniecība, kokapstrāde) Helga Kaukule
67220780
helga.kaukule@
visc.gov.lv
Inguna Siņica
67035942, 26411839, inguna.sinica@lbas.lv
lmnainguna@lmna.lv

Artūrs Bukonts

22015715
koki@lddk.lv,

arturs.bukonts@
latvianwood.lv
 

Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares Dace Vīgante
67503751
dace.vigante@
visc.gov.lv
Sandra Pfeifere
26968778
sandra.pfeifere@lbas.lv

Raina Dūrēja

29196588

rdureja@
lakifa.lv
Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Helga Kaukule
67220780
helga.kaukule@
visc.gov.lv

Ligita Brahmane
25911567
ligita.brahmane@lbas.lv 

Iveta Blaua

26140029

iveta.blaua@
kc.lv
 

Metālapstrāde, mašīnbūve, mašīnzinības Laura Iveta Strode
67503754
laura.strode@
visc.gov.lv
Ekaterina Bayanova
67272185, 26938662
Ekaterina.Bayanova@lbas.lv

Andis Lejiņš

29216588

metals@lddk.lv,
andis433@inbox.lv

Transports un loģistika Dace Vīgante
67503751
dace.vigante@
visc.gov.lv
Jānis Pumpiņš
67035937, 25955988
Janis.pumpins@lbas.lv
Ineta Pelše
28234656
ipikse@gmail.com
transports@lddk.lv
Tūrisms,
skaistumkopšana
Inta Annuškāne
67503752
inta.annuskane@
visc.gov.lv

Jānis Pumpiņš
67035937, 25955988
Janis.pumpins@lbas.lv 

Santa Graikste

67014131

turisms@lddk.lv skaistumkopsana@lddk.lv
santa.graikste@hotel.lv

Poligrāfija un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošana, datordizains

Inta Annuškāne
67503752
inta.annuskane@
visc.gov.lv

Aldis Misēvičs
67288839, 29463620
aldis.misevics@lbas.lv
Ieva Bečere
67282447, 29491355
poligrafija@lddk.lv, ieva@lpua.lv
 Būvniecība Helga Kaukule
67220780
helga.kaukule@
visc.gov.lv
Ieva Gretere
27727703
Ieva.gretere@lbas.lv
Silvija Bruņa
29177161
silvija.bruna@gmail.com
buvnieciba@lddk.lv
 Enerģētika Laura Iveta Strode
67503754
laura.strode@
visc.gov.lv


Jānis Silarājs
29515558
janis.silarajs@lbas.lv

Māris Valdis Kalniņš

67725260, 29438785
energetika@lddk.lv
maris.kalnins@
latvenergo.lv

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana Tatjana Daņilova
67503750
tatjana.danilova@
visc.gov.lv
Sandra Pfeifere
26968778
sandra.pfeifere@lbas.lv

Ingrīda Šahta

28333181
ingrida.sahta@rtu.lv

Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)   

Tatjana Daņilova

67503750
tatjana.danilova@
visc.gov.lv

Anita Čapkovska
26444854
anita.capkovska@lbas.lv
Inta Grīnberga
29457012
uznemejdarbiba@
lddk.lv
inta.grinberga@gmail.com