Nozaru izpēte

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (projekts) īstenošanas ietvaros ir veikta nozares izpēte projektā definētajām četrpadsmit nozarēm, tas ir, ar nozari saistītās informācijas ieguves, apkopošanas un analīzes rezultātā, izmantojot atbilstošas pētniecības metodes, sagatavoti nozares apraksti profesionālās izglītības vajadzībām un noteikta nozares profesionālo kvalifikāciju struktūra.

2011. gada 16. februārī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome apstiprināja nozaru sarakstu pētījuma veikšanai:

 1. Būvniecība;
 2. Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 3. Enerģētika;
 4. Kokrūpniecība (mežsaimniecība, kokapstrāde);
 5. Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares – ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide;
 6. Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;
 7. Lauksaimniecība;
 8. Pārtikas rūpniecība;
 9. Poligrāfija un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošana un datordizains;
 10. Skaistumkopšana;
 11. Tūrisms;
 12. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;
 13. Transports un loģistika;
 14. Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības).

2012. gadā iepirkuma rezultātā izvēlētās konsultāciju kompānijas veica nozaru un nozaru sektoru detalizētas izpētes, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācijas izstrādāto Nozares izpētes metodiku un nacionālās programmas projekta „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” ietvaros formulēto darba uzdevumu, kā rezultātā izstrādāti nozaru apraksti un nozaru kvalifikāciju struktūras, t.sk. izstrādātas nozaru  profesiju kartes atbilstoši pieciem kvalifikācijas līmeņiem.

Lai nodrošinātu Latvijas tautsaimniecības nozaru kvalifikāciju pārskatāmību, salīdzināmību un pārnesamību starptautiski atzīstamai kvalifikācijas līmeņu salīdzināšanai citu Eiropas valstu kvalifikāciju sistēmās, ieviešot Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras astoņus līmeņus, Projekta ietvaros 2015.gadā iepirkuma rezultātā izvēlētie pakalpojuma sniedzēji veica nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveidi atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.

Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveides rezultāts sastāv no divām daļām – pilnveidotās profesionālo kvalifikāciju struktūras un pētījuma „Profesionālā izglītība” katrā no 14 projekta ietvaros pētītajām Latvijas tautsaimniecības nozarēm.

Nozaru kvalifikāciju struktūras pilnveides rezultātā noteiktas pamatprofesijas, saistītās profesijas un specializācijas, strukturējot tās pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, ievērojot katrai kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences.

Ar pētījumu „Profesionālā izglītība” ir iegūta apkopojoša nozares profesionālās izglītības pieprasījumu un piedāvājumu raksturojoša informācija, kas pamato izmaiņas nozares profesionālo kvalifikāciju struktūrā un sniedz citus secinājumus izmaiņām profesionālās izglītības jomās.

2015. gadā projekta ietvaros veiktās nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveides atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai rezultāti:

 

Nozare

Nozares kvalifikāciju sistēmas pilnveides rezultāts

Lejupielādēt

1.

Būvniecība

Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūra

?d=Buvnieciba_kvalifikaciju_struktura.pdf

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Būvniecības nozares apraksts

?d=Buvnieciba_petijums_noz_prof_izgl_apraksts.pdf

?d=Buvniecibas_Petijuma_Pielikumi.pdf

Būvniecības nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

?d=Buvnieciba_karte.pdf

?d=Buvnieciba_karte.xls

 

2.

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares kvalifikāciju struktūra

?d=eIKT_kvalifikciju_struktura.pdf

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares apraksts

?d=eIKT_petijums_noz_prof_izgl_apraksts.pdf

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

?d=EIKT_prof_karte_22102015.pdf

?d=EIKT_prof_karte_22102015.xls

3.

Enerģētika

Enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūra

?d=Energetika_kvalifikaciju_struktura.pdf

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Enerģētikas nozares apraksts

?d=Energetika_petijums_noz_prof_izgl_apraksts.pdf

?d=energetika_petijuma_pielikumi.pdf

 

Enerģētikas nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

?d=Energetika_karte_22102015.pdf

?d=Energetika_karte_22102015.xlsx

 

4.

Kokrūpniecība (mežsaimniecība, kokapstrāde)

Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares kvalifikāciju struktūra

?d=Kokrupnieciba_kvalifikaciju_struktura.pdf

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrādes) nozares apraksts

?d=Kokrupnieciba_petijums_noz_prof_izgl_apraksts.pdf

?d=Kokrupnieciba_petijuma_pielikumi.pdf

Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrādes) nozares saistīto profesiju karte 22.10.2015.

?d=Kokrupnieciba_karte_22102015.pdf

?d=Kokrupnieciba_karte_22102015.xlsx

5.

Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares – ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru kvalifikāciju struktūra

?d=_mija_kvalifikaciju_struktura.pdf

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru apraksts

?d=Kimija_petijums_noz_prof_izgl_apraksts.pdf

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

?d=Kimijas_prof_karte_22102015_ar_piezimem.pdf

?d=Kimijas_prof_karte_22102015_ar_piezimem.xlsx

 

6. 

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares kvalifikāciju struktūra

?d=Metals_kvalifikaciju_struktura.pdf

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares apraksts

?d=Metals_petijums_noz_prof_izgl_apraksts.pdf 

Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

?d=Metals_profesiju_karte_20112015_ar_piezimem.pdf

?d=Metals_profesiju_karte_20112015_ar_piezimem.xlsx

7.

Lauksaimniecība

Lauksaimniecības nozares kvalifikāciju struktūra

?d=Lauksaimniec_ba_kvalifikaciju_struktura.pdf

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Lauksaimniecības nozares apraksts

?d=Lauksaimnieciba_petijums_noz_prof_izgl_apraksts.pdf

Lauksaimniecības nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

?d=Lauksaimnieciba_karte_22102015_ar_piezimem.pdf

?d=Lauksaimnieciba_karte_22102015_ar_piezimem.xls

8.

Pārtikas rūpniecība

Pārtikas rūpniecības nozares kvalifikāciju struktūra

?d=P_rtika_kvalifikaciju_struktura.pdf

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Pārtikas rūpniecības nozares apraksts

?d=Partika_petijums_noz_prof_izgl_apraksts.pdf

Pārtikas rūpniecības nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

?d=Partikas_karte_22102015_ar_piezimem.pdf

?d=Partikas_karte_22102015_ar_piezimem.xls

9.

Poligrāfija un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošana un datordizains

Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares kvalifikāciju struktūra

?d=Poligrafija_kvalifikaciju_struktura.pdf

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares apraksts

?d=Poligrafija_petijums_noz_prof_izgl_apraksts.pdf

?d=Pielikumi_druka_un_mediji_22102015.pdf

Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

?d=Drukas_mediju_karte_22102015.pdf

?d=Drukas_mediju_karte_22102015.xls

10.

Skaistumkopšana

Skaistumkopšanas nozares kvalifikāciju struktūra

?d=Skaistumkopsana_kvalifikaciju_struktura.pdf

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Skaistumkopšanas nozares apraksts

?d=Skaistums_petijums_noz_prof_izgl_apraksts.pdf

Skaistumkopšanas nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

?d=Skaistumkopsanas_karte_22102015_ar_piezimem.pdf

?d=Skaistumkopsanas_karte_22102015_ar_piezimem.xlsx

11.

Tūrisms

Tūrisma nozares kvalifikāciju struktūra

?d=Turisms_kvalifikaciju_struktura.pdf

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Tūrisma nozares apraksts

?d=Turisms_petijums_noz_prof_izgl_apraksts.pdf

Tūrisma nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

?d=Turisma_profesiju_karte_22102015_ar_piezimem.pdf

?d=Turisma_profesiju_karte_22102015_ar_piezimem.xlsx

12.

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares kvalifikāciju struktūra

?d=Tekstils_kvalifikaciju_struktura.pdf

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares apraksts

?d=Tekstila_petijums_noz_prof_izgl_apraksts.pdf

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

?d=Tekstila_karte_22102015_ar_piezimem.pdf

?d=Tekstila_karte_22102015_ar_piezimem.xls

13.

Transports un loģistika

Transporta un loģistikas nozares kvalifikāciju struktūra

?d=Transports_logistika_kvalifikaciju_struktura.pdf

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Transporta un loģistikas nozares apraksts

?d=Transports_un_logistika_petijums_noz_prof_izgl_apraksts.pdf

?d=Pielikumi_Transports_22102015.pdf

Transporta un loģistikas nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

?d=Transports_karte_22102015.pdf

?d=Transports_karte_22102015.xls

 

14.

Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības)

 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares kvalifikāciju struktūra

?d=Uznemeji_kvalifikaciju_struktura.pdf

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares apraksts

?d=Uznemejdarbibas_petijums_noz_prof_izgl_apraksts.pdf

?d=uznemejdarbiba_petijuma_pielikumi.pdf

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

?d=Uznemejdarbiba_karte_22102015.pdf

?d=Uznemejdarbiba_karte_22102015.xls

 

2012. gadā projekta ietvaros veiktā pētījuma rezultāti

Četrpadsmit nozaru un nozaru sektoru apraksti un nozaru kvalifikāciju struktūras:

 NozareDokumenta nosaukumsLejupielādēt
1. Būvniecība  Būvniecības nozares apraksts  Apraksts_Buvnieciba_final_07052012.pdf?d=files/free/12/14912/apraksts_buvnieciba_final_07052012.pdf

Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūra

 

 • Būvniecības nozaru ekspertu padomes veiktie precizējumi nozaru struktūrā (Aktualizēts: 28.05.2012.)

Kv struktura_Buvnieciba_final_07052012.pdf?d=files/free/12/14912/kv_struktura_buvnieciba_final_07052012.pdf

 

 • Buvnieciba_karte_v6_29052012_NEP.pdf?d=files/free/12/14912/buvnieciba_karte_v6_29052012_nep.pdf
2. Enerģētika  Enerģētikas nozares apraksts   Apraksts_Energetika_final_04042012.pdf?d=files/free/12/14912/apraksts_energetika_final_04042012.pdf

Enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūra

Kv struktura_Energetika_final_04042012.pdf?d=files/free/12/14912/kv_struktura_energetika_final_04042012.pdf

Enerģētikas nozares profesijas pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem (Enerģētikas nozaru ekspertu padomes veiktie precizējumi 22.05.2015.)

?d=Energetika_karte_ENEP_22_05_2015.xls

3. Kokrūpniecība  Kokrūpniecības nozares apraksts     Apraksts_Kokrupnieciba_final_07052012.pdf?d=files/free/12/14912/apraksts_kokrupnieciba_final_07052012.pdf

Kokrūpniecības nozares kvalifikāciju struktūra 

 • Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares ekspertu padomes veiktie precizējumi nozaru struktūrā (Aktualizēts: 08.05.2013.)

 Kv struktura_Kokrupnieciba_final_07052012.pdf?d=files/free/12/14912/kv_struktura_kokrupnieciba_final_07052012.pdf

 

 • Koki_karte_draft_v3_28.04.2013NEP.pdf?d=files/free/12/14912/koki_karte_draft_v3_28.04.2013nep.pdf
4. Ķīmiskā rūpniecība Ķīmiskās rūpniecības nozares un tās saskarnozaru apraksts  Apraksts_Kimiskas_rupniecibas_final_04042012.pdf?d=files/free/12/14912/apraksts_kimiskas_rupniecibas_final_04042012.pdf

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru kvalifikāciju struktūra 

 

Kv struktura_Kimiskas_rupniecibas_final_04042012.pdf?d=files/free/12/14912/kv_struktura_kimiskas_rupniecibas_final_04042012.pdf

5. Lauksaimniecība  Lauksaimniecības rūpniecības nozares un tās saskarnozaru apraksts  Apraksts_Lauksaimnieciba_final_07052012.pdf?d=files/free/12/14912/apraksts_lauksaimnieciba_final_07052012.pdf

Lauksaimniecības rūpniecības un tās saskarnozaru kvalifikāciju struktūra 

Kv struktura_Lauksaimnieciba_final_07052012.pdf?d=files/free/12/14912/kv_struktura_lauksaimnieciba_final_07052012.pdf

Pārtikas un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomes veiktie precizējumi (Aktualizēts 11.06.2015.)

?d=Lauksaimnieciba_karte_11062015.xls 

6. Metālapstrādes mašīnbūve, mašīnzinības Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību nozares apraksts Apraksts_Metalapstrades_masinbuves_masinzinibu_final_07052012.pdf?d=files/free/12/14912/apraksts_metalapstrades_masinbuves_masinzinibu_final_07052012.pdf

Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību nozares kvalifikāciju struktūra

Kv struktura_Metalapstrades_masinbuves_masinzinibu_final_07052012.pdf?d=files/free/12/14912/kv_struktura_metalapstrades_masinbuves_masinzinibu_final_07052012.pdf

Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinības nozaru ekspertu padomes veiktie precizējumi (10.04.2013) 

metals_karte_v5_edited_05062012.xls?d=files/free/12/14912/metals_karte_v5_edited_05062012.xls 

7. Pārtika  Pārtikas nozares apraksts  Apraksts_Partika_final_07052012.pdf?d=files/free/12/14912/apraksts_partika_final_07052012.pdf

Pārtikas nozares kvalifikāciju struktūra 

Kv struktura_Partikas_rupniecibas_final_07052012.pdf?d=files/free/12/14912/kv_struktura_partikas_rupniecibas_final_07052012.pdf

 

Nozaru ekspertu padomes veiktie precizējumi (29.05.2012.) 

Partikas karte apstiprinats_29052012.xls?d=files/free/12/14912/partikas_karte_apstiprinats_29052012.xls

8. Skaistumkopšana  Skaistumkopšanas nozares apraksts   Apraksts_Skaistumkopsana_final_04042012.pdf?d=files/free/12/14912/apraksts_skaistumkopsana_final_04042012.pdf

Skaistumkopšanas nozares kvalifikāciju struktūra  

Kv struktura_Skaistumkopsana_final_04042012.pdf?d=files/free/12/14912/kv_struktura_skaistumkopsana_final_04042012.pdf
9.

 

 

Tekstilizstrādājumi, apģērbi, ādas un ādas izstrādājumi

 

 

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares apraksts Apraksts_Tekstilizstradajumu_apgerbu_adas_un_adas_izstradajumu_final_04042012.pdf?d=files/free/12/14912/apraksts_tekstilizstradajumu_apgerbu_adas_un_adas_izstradajumu_final_04042012.pdf

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares kvalifikāciju struktūra

Kv struktura_Tekstils_final3_04042012.pdf?d=files/free/12/14912/kv_struktura_tekstils_final3_04042012.pdf

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru ekspertu padomes veiktie precizējumi  (Aktualizēts 20.01.2015.)

Tekstila_karte_ar ieteikumiem_NEP_saskanjots_20 01 2015.xls?d=files/free/12/14912/tekstila_karte_ar_ieteikumiem_nep_saskanjots_20_01_2015.xls

10.

 

Tūrisms 

 

Tūrisma nozares apraksts    Apraksts_Turisms_final_04042012.pdf?d=files/free/12/14912/apraksts_turisms_final_04042012.pdf

Tūrisma nozares kvalifikāciju struktūra  

Kv struktura_Turisms_final_04042012.pdf?d=files/free/12/14912/kv_struktura_turisms_final_04042012.pdf

Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes veiktie precizējumi (30.01.2013.)

Turisma karte.pdf?d=files/free/12/14912/turisma_karte.pdf

11. 

 

 

Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana

 

 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares apraksts 

Apraksts_UD_final_29062012.pdf?d=files/free/12/14912/apraksts_ud_final_29062012.pdf

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozares kvalifikāciju struktūra 

Kv struktura_UD_final_29062012.pdf?d=files/free/12/14912/kv_struktura_ud_final_29062012.pdf

12.

 

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

 

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares apraksts

Apraksts_eIKT_final_29062012.pdf?d=files/free/12/14912/apraksts_eikt_final_29062012.pdf

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares kvalifikāciju struktūra 

Kv struktura_eIKT_final_29062012.pdf?d=files/free/12/14912/kv_struktura_eikt_final_29062012.pdf

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares ekspertu padomes veiktie precizējumi nozaru struktūrā (Aktualizēts: 09.05.2013.)

eIKT_karte_09052013.xls?d=files/free/12/14912/eikt_karte_09052013.xls

13.

 

Transports un loģistika

 

Transporta un loģistikas nozares apraksts 

Nozaru izpete profesionalai izgltibai_Transports.pdf?d=files/free/12/14912/nozaru_izpete_profesionalai_izgltibai_transports.pdf

Transporta un loģistikas nozares struktūra 

PROFESIJU KARTE_transporta nozare.xls?d=files/free/12/14912/profesiju_karte_transporta_nozare.xls

14. 

 

Poligrāfija un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošana, datordizains

 

Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina nozares apraksts un struktūra 

Poligrafija_2posms_red.pdf?d=files/free/12/14912/poligrafija_2posms_red.pdf

Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina nozares ekspertu padomes veiktie precizējumi (03.10.2012.)

Poligraf_Prof_karte_labota_2.xls?d=files/free/12/14912/poligraf_prof_karte_labota_2.xls