Profesiju standartu un profesionālo kvalifikāciju pamatprasību izstrāde 

Projekta ietvaros ir izstrādāti 80 profesiju standarti/ profesionālo kvalifikāciju pamatprasības, tai skaitā – 61 profesijas standarts (pamatprofesijām) un 19 profesionālo kvalifikāciju pamatprasības (saistītajām profesijām un specializācijām). Profesiju standarti/ profesionālo kvalifikāciju pamatprasības tika izstrādātas atbilstoši nozaru izpētes rezultātiem, kuros tika noteiktas nozaru pamatprofesijas, saistītās profesijas un specializācijas. Profesiju standarti/ profesionālo kvalifikāciju pamatprasības tika izstrādātas, lai:

1. noteiktu darba devēju prasības izglītotājiem par profesijā nodarbināto veicamā darba saturu un tā izpildei nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un attieksmēm;

2. izstrādātu profesionālās izglītības programmu saturu, tā izveidē, definējot programmas mērķus un uzdevumus, kā arī mācību priekšmetu saturu un sagaidāmos rezultātus. No profesijas standarta iegūst informāciju par to, kas jāmāca, kāpēc jāmāca un kādu attieksmju attīstība jāveicina, lai jaunais darbaspēks atbilstu darba tirgus prasībām;
3. izstrādātu profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturu, to izstrādē, pamatojoties uz profesijas standartā norādītajām zināšanām, prasmēm un profesionālajām kompetencēm;
4. izstrādātu kvalifikācijas vērtēšanas kritērijus. Tiem ir svarīga nozīme neformālās izglītības atzīšanā un prasmju novērtēšanā. Arī profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes nodrošināšanā un novērtēšanā viens no vērtēšanas kritērijiem ir profesionālās izglītības programmas teorētisko un praktisko mācību, kā arī kvalifikācijas prakses satura atbilstība apgūstamajai profesijai, tas ir, profesijas standartam.

Profesiju standartu izstrādē tika izmantota ES struktūrfondu nacionālās programmas projekta „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” Profesiju standartu izstrādes metodika. Katra profesiju standarta/ profesionālo kvalifikāciju pamatprasības izstrādi vadīja divi moderatori, bet profesijas analīzes semināra darba grupā piedalījās pieci nozares eksperti. Minētajiem pakalpojumiem projekta ietvaros tika organizēti iepirkumi. Pēc profesiju standartu/ profesionālo kvalifikāciju pamatprasību projektu izstrādes to ekspertīzi veica Nozaru ekspertu padomju izvirzītie un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē (turpmāk – PINTSA) apstiprinātie eksperti. Saņemot pozitīvus ekspertu atzinumus par izstrādātajiem profesiju standartiem/ profesionālo kvalifikāciju pamatprasībām, tie tika virzīti saskaņošanai PINTSA sēdē. Savukārt pēc saskaņošanas PINTSA sēdē profesiju standarti tika virzīti tālāk – apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Projekta ietvaros ir izstrādāti šādi profesiju standarti/ profesionālo kvalifikāciju pamatprasības:

Nr.p.k.Profesijas standarta (PS)/Profesionālo kvalifikācijas pamatprasību (PKP) nosaukumsPabeigta PS/PKP izstrādePS/ PKP saskaņots PINTSASaite uz PINTSA saskaņoto PS/PKP
1. Drēbnieks 2012.10.12. 2012.12.12. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0014.pdf
2. Tērpu stila speciālists 2012.10.12. 2012.12.12.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0123.pdf

3. Šuvējs 2012.11.05. 2012.12.12. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0015.pdf
4. Vizuālā tēla stilists  2012.11.14.  2013.01.30. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0124.pdf
5. Vizāžists  2012.12.07.  2013.01.30. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0084.pdf
6. Motorzāģa operators  2013.01.08.  2013.01.30. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0230.pdf
7. Elektroatslēdznieks*  2013.01.16.  2013.01.30. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0004.pdf
8. Elektromontāžas tehniķis*  2013.01.16.  2013.01.30. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0003.pdf
9. Elektrotehniķis  2013.01.16.  2013.01.30. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0198.pdf
10. Piegriezējs*  2013.01.28.  2013.01.30. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0001.pdf
11. Šūšanas iekārtu operators*  2013.01.28.  2013.01.30. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0002.pdf
12. Gaļas izcirtējs  2013.02.01.  2013.01.30. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0339.pdf
13. Gaļas produktu izgatavotājs  2013.02.01.  2013.01.30. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0487.pdf
14. Lopu kāvējs  2013.02.01.  2013.01.30. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0486.pdf
15. Grimētājs*  2013.02.01.  2013.03.20. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0009.pdf
16. Elektrisko tīklu tehniķis*  2013.02.08.  2013.03.20. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0008.pdf
17. Inženierkomunikāciju montētājs  2013.02.08.  2013.03.20. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0040.pdf
18. Inženierkomunikāciju tehniķis  2013.02.08.  2013.03.20. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0164.pdf
19. Lauksaimniecības enerģētikas tehniķis*  2013.02.08.  2013.03.20. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0006.pdf
20. Mežstrādnieks*  2013.02.08.  2013.03.20. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0012.pdf
21. Rūpnīcu elektroiekārtu tehniķis*  2013.02.08.  2013.03.20. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0005.pdf
22. Biotehnologa palīgs  2013.03.05.  2013.03.20. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0106.pdf
23. Biotehnoloģisko procesu operators  2013.03.05.  2013.03.20. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0489.pdf
24. Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators  2013.03.05.  2013.03.20. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0488.pdf
25. Parfimērijas un kosmētikas procesu tehniķis*  2013.03.05.  2013.03.20. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0010.pdf
26. Parfimērijas un kosmētikas ražošanas operators*  2013.03.05.  2013.03.20. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0011.pdf
27. Elektromontieris  2013.03.08.  2013.03.20. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0185.pdf
28. Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris*  2013.03.08.  2013.03.20. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0007.pdf
29. Datorsistēmu tehniķis  2013.03.15.  2013.03.20. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0122.pdf
30. Programmēšanas tehniķis  2013.03.15.  2013.03.20. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0271.pdf
31. Telekomunikāciju tehniķis  2013.03.15.  2013.03.20. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0247.pdf
32.  Tapsētājs  2013.03.18. 2013.05.15.   http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0257.pdf
33.  Atslēdznieks  2013.03.20. 2013.05.15.    http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0007.pdf
34.  Autoatslēdznieks  2013.03.20. 2013.05.15.    http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0352.pdf
35.  Autovirsbūvju remontatslēdznieks  2013.03.20. 2013.05.15. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0491.pdf
36. Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs     2013.03.20.    2013.05.15. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0017.pdf
37. Gāzmetinātājs (OAW)   2013.03.20.    2013.05.15.    http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0323.pdf
38. Mehatronisko sistēmu tehniķis  2013.03.20. 2013.05.15.    http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0300.pdf
39. Rokas lokmetinātājs (MMA)  2013.03.20. 2013.05.15. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0320.pdf
40. Virpotājs  2013.03.20 2013.05.15.  http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0010.pdf
41. Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis  2013.03.22. 2013.05.15. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0336.pdf
42. Kokapstrādes iekārtu operators  2013.03.22.  2013.05.15. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0005.pdf
43. Koksnes materiālu apstrādātājs       2013.03.22.   2013.05.15.    http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0060.pdf
44. Programmvadības kokapstrādes darbmašīnu/ līniju operators  2013.03.22.  2013.05.15. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0389.pdf
45. Frizieris stilists  2013.04.08.   2013.05.15. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0496.pdf
46. Restorānu pakalpojumu speciālists*  2013.04.19.  2013.05.15. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0013.pdf
47. Viesmīlis  2013.04.19. 2013.05.15. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0041.pdf
48. Viesnīcu pakalpojumu speciālists* 2013.04.19. 2013.05.15. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0014.pdf
49. Apsardzes organizators 2013.06.14. 2013.06.26.    http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0497.pdf
50. Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 2013.06.14. 2013.06.26. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0346.pdf
51. Komercdarbinieks 2013.06.28. 2013.08.28. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0504.pdf
52. Rūpniecības komercdarbinieks* 2013.06.28. 2013.08.28. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0016.pdf
53. Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks* 2013.07.09. 2013.08.28. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0015.pdf
54. Tekstiliju ražošanas speciālists 2013.07.09.   2013.08.28. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0142.pdf
55. Augkopības tehniķis 2013.08.07. 2013.08.28. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0505.pdf
56. Augkopis 2013.08.07.  2013.08.28. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0178.pdf
57. Lopkopības tehniķis 2013.08.07. 2013.08.28. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0507.pdf
58. Dārzkopības tehniķis 2013.08.07.    2013.08.28.  http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0085.pdf
59. Lopkopis 2013.08.07.  2013.08.28.  http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0187.pdf
60. Dārzkopis 2013.08.07. 2013.08.28.    http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0506.pdf
61. Grāmatsējējs 2013.09.13. 2013.10.16. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0177.pdf
62. Iespieddarbu apstrādes speciālists            2013.09.13. 2013.10.16. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0182.pdf
63. Lauku tūrisma speciālists 2013.09.10. 2013.10.16. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0140.pdf
64. Loģistikas darbinieks 2013.09.13. 2013.10.16. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0425.pdf
65. Agrārā sektora komercdarbinieks* 2013.09.13. 2013.10.16. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0017.pdf
66. Mazumtirdzniecības komercdarbinieks* 2013.09.13. 2013.10.16. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0018.pdf
67. Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks* 2013.09.13. 2013.10.16. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0019.pdf
68. Ofseta iespiedēja palīgs 2013.11.08. 2013.12.04. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0045.pdf
69. Ofseta iespiedējs 2013.11.08. 2013.12.04. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0052.pdf
70. Poligrāfijas ražošanas tehniķis 2013.10.28. 2013.12.04. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0211.pdf
71. Noliktavas darbinieks 2013.11.19. 2013.12.04 http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0512.pdf
72. Teksta ievadītājs 2013.11.22. 2014.01.22. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0400.pdf
73. Ēku būvtehniķis 2013.10.02. 2014.03.31. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0163.pdf 
74. Ceļu būvtehniķis 2013.10.25. 2014.03.31. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0165.pdf 
75. Sausās būves tehniķis 2013.10.02. 2014.03.31. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0517.pdf 
76. Sausās būves montētājs 2013.10.02. 2014.03.31. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0061.pdf 
77. Betonēšanas tehniķis 2013.11.19. 2014.03.31. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0515.pdf 
78. Betonētājs 2013.11.19. 2014.03.31. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0516.pdf 
79. Dokers 2013.03.04. 2014.03.31. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0518.pdf 
80. Aukstuma iekārtu mehāniķis 2013.03.06. 2014.04.16. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0121.pdf

*Profesionālās kvalifikācijas pamatprasības