Informatīvais materiāls par ECVET

E-brošūra ietver 10 tēmas, kas atklāj dažādus ar ECVET piemērošanu saistītus aspektus, skaidrojot ECVET būtību, principus un instrumentus, to piemērošanu ģeogrāfiskajās mobilitātēs, sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm. Informatīvais materiāls sniedz arī plašāku ECVET kontekstu saistībā ar profesionālās izglītības reformām, modulārajām izglītības programmām un sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem. Akcentēts tas, kāpēc darba devējam būtu jāiesaistās darba vidē balstītā mācību procesā, kā arī raksturoti daudzveidīgie Eiropas mobilitātes un mūžizglītības instrumenti.

Informatīvais e-materiāls ir noderīgs profesionālās un pieaugušo izglītības sektora pārstāvjiem, izglītotājiem, politikas veidotājiem, sociālajiem partneriem, darba devējiem un citiem interesentiem.

Lejupielādēt brošūru pdf formātā.

Plašāka informācija šeit