Eurydice tīkla publikācijas 2000.gadā

 Publikācijas nosaukums oriģinālvalodāPublikācijas nosaukums latviskiAnotācijaSaite

Key topics in education in Europe, Volume 2: Financing and Resources in Compulsory Education. Trends in national policies

 

Pamattemati izglītībā Eiropā, 2. sējums: Obligātās izglītības finansēšana un resursi. Valstu izglītības politikas tendences

 

 

Apjomīgs salīdzinošs apskats par finansējuma piešķiršanas procedūrām un resursu vadību obligātās izglītības skolām Eiropā. Publicēti statistikas rādītāji, valstu diagrammas, kas ilustrē finanšu plūsmu izglītībai, kā arī salīdzinoši apraksti par atbildības sadalījumu finanšu piešķiršanā un vadībā, papildfinansējumu speciālajai izglītībai, par aizdevumiem un skolu vadības modeļiem finanšu vadības jomā. 414 lpp.

 

 

European Glossary on Education, Volume II: Education institutions

Eiropas izglītības terminu skaidrojošās vārdnīcas II sējums: Izglītības iestādes

 

Sējumā iekļauti gandrīz 500 nacionālie termini, kas apraksta dažāda veida izglītības iestādes. Tie attiecas uz pirmsskolas, sākumskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpēm, pēcvidējo un augstāko, kā arī uz pieaugušo izglītību.

Vārdnīcas pirmajā daļā termini ir sakārtoti alfabētiskā secībā, līdztekus ar to gramatiskajiem variantiem, valstīm, kurās šie termini tiek lietoti, izglītības pakāpi, uz kuru tie attiecas un skaidrojošo piezīmi. Otrajā daļā iekļautas kopsavilkuma tabulas par katru no 29 valstīm, kuru terminus aptver šī vārdnīca.

 

The position of foreign languages in European education systems
Svešvalodu vieta Eiropas izglītības sistēmās

 

Attēli raksturo kā svešvalodu mācīšana ir organizēta pirmsskolas izglītībā, sākumskolā un vidējā izglītībā 29 Eiropas valstīs. Tie rāda vecumu, no kura bērni sāk apgūt svešvalodas, mācāmo valodu skaitu un to, vai valoda ir obligāts vai izvēles priekšmets.

 

Key Data on Education in Europe 1999/2000
Izglītības pamatrādītāji Eiropā 1999./2000.m.g.

 

Šis pamatrādītāju izdevums apraksta izglītības sistēmu galvenās iezīmes 29 Eiropas valstīs ar 146 rādītāju palīdzību. Papildus informācijai par katru no izglītības pakāpēm  ziņojumā atsevišķa uzmanība pievērsta svešvalodu mācīšanai, skolotājiem, speciālajai izglītībai un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanai izglītībā.