Eurydice tīkla publikācijas 2002.gadā

 Publikācijas nosaukums oriģinālvalodāPublikācijas nosaukums latviskiAnotācijaSaite

Supply and demand/Volume 2. The teaching profession in Europe: Profile, trends and concerns Piedāvājums un pieprasījums / II ziņojums. Skolotāja profesija Eiropā: raksturojums, tendences un problemātika

 

Pētījumā apskatīta ISCED 2 pakāpes skolotāju sagatavošanas plānošana situācijā, kad dažādās valstīs pastāv vai nu skolotāju deficīts, vai arī tiek sagatavots vairāk skolotāju, nekā izglītības sistēma pieprasa. Tiek analizētas gan demogrāfiskās tendences, gan perspektīvās plānošanas politika Eiropas valstīs, kā arī skolotāju rekrutēšana, aizvietošana un ārkārtas pasākumi skolotāju deficīta apstākļos. Iekļauti arī statistikas rādītāji. 169 lpp.

 

 

The teaching profession in Europe: Profile, trends and concerns. Report I: Initial training and transition to working life of teachers in general lower secondary education

 

Skolotāja profesija Eiropā: raksturojums, tendences un jautājumi. I ziņojums: Pamatizglītības otrā posma skolotāju izglītība un pedagoģiskās darbības uzsākšana

 

 

Pētījumā aplūkotas strukturālās reformas skolotāju izglītībā Eiropā kopš 1970. gada, skolotāju sākotnējās apmācības organizācija, tās galvenie modeļi, studiju saturs, specializācijas apguve un darba gaitu uzsākšanas posms, kā arī atbalsts jaunajiem skolotājiem dažādās Eiropas valstīs. 159 lpp.

 

 

European Glossary on Education, Volume III: Teaching staff

 

 

Eiropas izglītības terminu skaidrojošās vārdnīcas III sējums: Pedagoģiskais personāls

 

 

Vārdnīcā apkopota terminoloģija, kas apraksta izglītības personālu 30 Eiropas valstīs. Apkopoti biežāk lietotie regulatīvajos normatīvos definētie termini. Valstu termini sniegti to nacionālajās valodās un paskaidroti angļu valodā. 226 lpp.