Eurydice tīkla publikācijas 2003.gadā

 Publikācijas nosaukums oriģinālvalodāPublikācijas nosaukums latviskiAnotācijaSaite

The teaching profession in Europe: Profile, trends and concerns. Report III: Working conditions and pay

Skolotāja profesija Eiropā: raksturojums, tendences un problemātika. III ziņojums: Darba nosacījumi un samaksa

 

Pētījumā pievērsta uzmanība ISCED 2 pakāpes skolotāju sagatavošanai, skolotāju darba nosacījumiem un atalgojuma perspektīvām. Salīdzināta skolotāju darba tiesību aizsardzība un darba drošums dažādās valstīs, kā arī darba pienākumi, samaksa, profesionālā pilnveide un atbalsts skolotājiem. 213 lpp.

 

 

Key Data on Education in Europe 2002
Pamatdati par izglītību Eiropā, 2002. gads

 

Statistikas dati un apraksti par 30 Eiropas valstu izglītības sistēmu organizāciju un darbību. Publikācijā iekļautas nodaļas par izglītības finansēšanu un svešvalodu mācīšanu. Izdevums tapis sadarbībā ar Eiropas statistikas biroju Eurostat. 263 lpp.

 

Key Competencies – A developing concept in general compulsory education Pamatprasmes – nesens jēdziens vispārējā obligātajā izglītībā Pamatkompetences tiek uzskatītas par nepieciešamām, lai veiksmīgi dzīvotu mūsdienu sabiedrībā. Pētījums atklāj vai un kā katrā valstī tiek definēts pamatkompetences jēdziens, kā kompetenču attīstību atspoguļo izglītības programmu prasības un kā pamatkompetences tiek vērtētas. 177 lpp.