Eurydice tīkla publikācijas 2004.gadā

 Publikācijas nosaukums oriģinālvalodāPublikācijas nosaukums latviskiAnotācijaSaite

 
The teaching profession in Europe: Profile, trends and concerns. Report IV: Keeping teaching attractive for the 21st  century Skolotāja profesija Eiropā: raksturojums, tendences un problemātika. IV ziņojums: Pedagoģiskā darba pievilcība 21. gadsimtā

 

Kā sniegt skolotājiem kvalitatīvu izglītību un panākt viņu palikšanu profesijā, vienlaikus saglabājot līdzsvaru starp skolotāju piedāvājumu un pieprasījumu darba tirgū? Šie jautājumi patlaban nodarbina politikas veidotājus, kas vēlas nodrošināt izglītības iestādes ar augsti kvalificētiem un motivētiem mācību spēkiem, tādējādi nodrošinot iespēju ikvienam būt kvalitatīvas izglītības ieguvējam

Eurydice pētījumā par skolotāja profesiju Eiropā pirmie trīs ziņojumi apskata šādas tēmas: 1) skolotāju sākotnējā izglītība un darba gaitu sākums; 2) skolotāju piedāvājums un pieprasījums darba tirgū; 3) darba nosacījumi un samaksa. Ceturtajā - noslēdzošajā - ziņojumā Eurydice ierosina aplūkot šos kompleksos un savstarpēji saistītos jautājumus plašākā perspektīvā.

 

 

Integrating Immigrant Children into Schools in Europe
Bērnu-imigrantu integrācija Eiropas skolās

 

Šajā pētījumā Eurydice tīkls pievēršas Eiropas valstu centieniem nodrošināt bērnu - imigrantu tiesības uz izglītību neatkarīgi no tā, vai viņi jau ilgi bijuši šo valstu pastāvīgie iedzīvotāji, vai patvēruma meklētāji, bēgļi vai dzīvojuši citos nedrošos apstākļos.

 

 

Examinations, qualifications and titles – Sec. ed./Vol. 1, European glossary on education 
 

 

Eiropas izglītības terminu skaidrojošās vārdnīcas I sējums, 2. izdevums – Noslēguma pārbaudījumi, izglītības dokumenti un grādi

Terminoloģija, kas saistīta ar noslēguma pārbaudījumiem, izglītības dokumentiem un piešķiramajām kvalifikācijām Eiropas izglītības sistēmās ir strauji mainīga. Šajā grāmatā ir iekļauti termini, kas attiecas uz minētajām tēmām un tiek izmantoti 30 Eiropas valstu izglītības sistēmās. Termini tiek sniegti nacionālajās valodās ar paskaidrojumu angļu valodā. 268 lpp.

Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe – 2004

 

Pamatdati par informācijas un saziņas tehnoloģijām Eiropas skolās, 2004. gads

 

Ziņojumā iekļauti 35 rādītāji, kas attiecas uz informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu Eiropas skolās. Apskatīta IKT mācīšanas un skolotāju izglītības organizēšana, kā arī jautājumi , kas skar skolu nodrošinājumu ar datoriem, to izmantošanu skolās un ģimenēs. Izmantoti arī starptautisko salīdzinošo pētījumu PISA un PIRLS dati. Informācija attiecas uz ISCED 1 un 2 izglītības pakāpēm. Ziņojuma atsauces gads – 2002./2003. māc. g. 82 lpp.

Evaluation of Schools providing Compulsory Education in Europe Obligātās izglītības iestāžu vērtēšana Eiropā

 

Šajā pētījumā Eurydice apskata jautājumu par skolu kā patstāvīgu vienību novērtēšanu, īpašu uzmanību pievēršot skolām, kas atbildīgas par obligāto izglītību. Apskatīti galvenie ārējās vērtēšanas un pašvērtēšanas veidi, vērtēšanas kritēriji, procedūras, vērtēšanas rezultātu izmantošana un par vērtēšanu atbildīgās institūcijas. 150 lpp.