Eurydice tīkla publikācijas 2005.gadā

 Publikācijas nosaukums oriģinālvalodāPublikācijas nosaukums latviskiAnotācijaSaite

 
Key Data on Education in Europe 2005 Pamatdati par izglītību Eiropā, 2005. gads

 

Sestais izdevums "Pamatdati par izglītību Eiropā" nodrošina izcili plaša spektra pārskatu par izglītības sistēmu darbību un jaunatnes līdzdalību visās izglītības pakāpēs 30 Eiropas valstīs.

Izdevums satur 153 izglītības rādītājus un sešas tematiskās nodaļas par izglītības kontekstu, organizāciju, līdzdalību izglītībā, resursiem, izglītības norisi, absolventiem un viņu pabeigtās izglītības pakāpi un dokumentiem. 330 lpp.

 

 

Citizenship Education at School in Europe Aktīvas pilsoniskās nostājas izglītība Eiropas skolās Publikācija apskata aktīvas pilsoniskās nostājas mācīšanu sākumskolās, pamatskolās un vidusskolās. Publikācijas datu atsauces gads ir 2004./2005.m.g.  

 

Focus on the Structure of Higher Education in Europe (2004/05). National Trends in the Bologna Process
Tiešskats uz augstākās izglītības struktūru Eiropā – 2004./05. ak. g. Boloņas procesa īstenošanai veiktie Eiropas valstu pasākumi

 

Publikācija atspoguļo Boloņas procesa progresu 40 valstīs, kuras pievienojušās Boloņas deklarācijai un sadarbojas Eiropas Augstākās izglītības telpas izveidē.

Galvenie ziņojuma temati ir augstākās izglītības studiju kursu divpakāpju struktūras ieviešanas progress Eiropas valstīs, doktorantūras studiju raksturojums, Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS), diploma pielikuma izsniegšanas prakse Eiropā un studentu līdzdalība augstākās izglītības iestāžu kvalitātes vērtēšanas procesos.

 

Key Data on Teaching Languages at Schools in Europe 2005 Pamatdati par valodu mācīšanu Eiropas skolās, 2005. gads

 

Publikācija, kuru veido kopumā 37 indikatori ar īsiem tematiskiem aprakstiem, informē par skolās mācīto valodu daudzveidību, svešvalodu apguves obligātumu un izvēles iespējām, valodu mācīšanas sadalījumu pa izglītības pakāpēm un skolotāju sagatavotību.