Eurydice tīkla publikācijas 2007.gadā

 Publikācijas nosaukums oriģinālvalodāPublikācijas nosaukums latviskiAnotācijaSaite

School Autonomy in Europe. Policies and Measures

Skolu autonomija Eiropā. Rīcībpolitika un veiktie pasākumi

 

Ziņojums sniedz ieskatu par to, kāds šobrīd ir sākumskolu un pamatskolu autonomijas stāvoklis: kādās jomās un cik lielā mērā skolas ir autonomas, kādas lēmumu pieņemšanas instances ir izveidotas, kādi ir galvenie skolu atbildības mehānismi. Pētījums sniedz arī vēsturisku pārskatu par skolu autonomijas reformām 20 gadu garumā. 64 lpp.

 

Key Data on Higher Education in Europe, 2007 Pamatdati par augstāko izglītību Eiropā, 2007. gads

 

Līdzās detalizētai informācijai par tendencēm finansēšanā un līdzdalībā augstākajā izglītībā, šis jaunais izdevums, kas tapis Eurydice un Eurostat sadarbības rezultātā, īpaši akcentē augstākās izglītības sociālo dimensiju un studentu mobilitāti. Tas uzskatāmi parāda, ka vēl ir daudz jādara, lai palielinātu starptautisko mobilitāti, un atklāj plašu virkni izstrādātu darbības plānu, kas pievērš atbilstošu uzmanību ekonomiskajiem un sociālajiem kontekstiem, uz kuriem tie attiecas, lai pieņemtu šo sociālo dimensiju visizplatītāko izaicinājumu. 150 lpp.

 

Focus on the structure of higher education in Europe. National trends in the Bologna process, 2006/07

 

Tiešskats uz augstākās izglītības struktūru Eiropā, 2006./07.ak.g. Boloņas procesa īstenošanai veiktie Eiropas valstu pasākumi

Publikācija atspoguļo Boloņas procesa progresu valstīs, kuras pievienojušās Boloņas deklarācijai un sadarbojas Eiropas Augstākās izglītības telpas izveidē. 350 lpp.

European Glossary on Education, Volume 5, Decision-making, Advisory, Operational and Regulatory Bodies in Higher Education

 

Eiropas izglītības terminu skaidrojošās vārdnīcas V sējums - Augstākajā izglītībā iesaistītās lēmumu pieņemšanas, konsultatīvās un administratīvās iestādes

 

Sējumā ietverti gandrīz 770 nacionālie termini to oriģinālvalodā, apzīmējot dažāda veida lēmumu pieņemšanas, konsultatīvās un administratīvās iestādes četros pārvaldes līmeņos – nacionālajā, reģionālajā, vietējā un iestādes līmenī.

Specific educational measures to promote all forms of giftedness at school in Europe Īpaši pasākumi apdāvinātības veicināšanai Eiropas skolās

 

Dokuments apskata izglītības rīcībpolitiku un galvenos pasākumus 30 Eiropas valstīs ar mērķi veicināt visa veida talantu attīstību skolās. Dokumentā apkopotas katrā valstī lietotās definīcijas un kritēriji (ja tādi tiek izmantoti), pēc kuriem jaunieši tiek atzīti par talantīgiem un/vai īpašām spējām apveltītiem. Dokumentā aprakstīti arī īpašie izglītības pasākumi pamatskolā un vidusskolā, kā arī attiecīgas pedagoģiskās izglītības nodrošinājums. Ziņojums sagatavots izglītības ministru neoficiālajai sanāksmei 2006. gada 16.-17. martā, ko organizēja un šim tematam veltīja Eiropas Savienības Padomē tajā laikā prezidējošā valsts Austrija. 50 lpp.

 

 

Non-vocational adult education in Europe. Executive summary of national information in Eurybase

 

Ne-profesionālā pieaugušo izglītība Eiropā. Nacionālo situāciju kopsavilkums no datubāzes Eurybase

 

Dokuments raksturo ne-profesionālās pieaugušo izglītības nodrošinājumu 30 Eiropas valstīs: finansējumu, normatīvo bāzi un rīcībpolitiku, mērķus, mērķgrupas, struktūru (iestāžu veidus, iestājnosacījumus, programmu saturu un metodes, iegūto kvalifikāciju, programmu izvēles konsultācijas un kvalitātes nodrošināšanu) un izglītības sniedzēju profesionālo pilnveidi. 90 lpp.