Eurydice tīkla publikācijas 2008.gadā

 Publikācijas nosaukums oriģinālvalodāPublikācijas nosaukums latviskiAnotācijaSaite

Vocational Guidance Education in Full-Time Compulsory Education in Europe Karjeras izglītība obligātās izglītības posmā Eiropā

 

Valstu apraksti, kuros sniegts ieskats obligātās izglītības struktūrā, veikts juridiskā ietvara apraksts, aplūkoti  galvenie nacionālā līmenī izvirzītie mērķi un atbildības sadalījums starp varas un pārvaldes iestādēm. Tiek apskatīta profesionālās izglītības klātbūtne mācību programmā, formālā partnerība profesionālājā vidē, pieejamie pakalpojumi un informācija, t.s. saraksts ar tiešsaistes adresēm, kā arī atspoguļota informācija par atbildīgā personāla  kvalifikācijas līmeņiem.

 

 

Key Data on Teaching Languages at School in Europe - 2008 Edition Pamatrādītāji par valodu mācīšanu Eiropas skolās

 

Ar 40 izglītības indikatoriem ilustrētais apskats raksturo atbalstu valodu mācīšanai vispārējās izglītības līmenī un  skolēnu mudināšanai apgūt svešvalodas pēc iespējas jaunākā vecumā. 134 lpp.

 

Levels of autonomy and responsibilities of teachers in Europe Skolotāju autonomija un pienākumi Eiropā

 

Publikācijā tiek apskatīti jautājumi par pēdējo 20 gadu laikā skolās veikto reformu pamatcēloņiem un ietekmi, kā arī skolotāju autonomiju mācību programmu veidošanā, mācīšanas metožu izvēlē, un skolēnu sasniegumu vērtēšanā. Pētījumā apskata līgumā noteikto skolotāju darba laiku un veicamos pienākumus, līdztekus profesionālas pilnveides organizēšanai un veidiem, kā skolotāji veicina reformas un izglītības inovācijas. Pētījumā aplūkotas arī skolotāju novērtēšanas metodes. 88 lpp

 

Higher Education Governance in Europe. Policies, structures, funding and academic staff Augstākās izglītības pārvalde Eiropā. Politika, struktūras, finansēšana un akadēmiskais personāls Publikācija apskata dažādus augstākās izglītības pārvaldes aspektus: tās struktūru, finansēšanu un kontroles mehānismus, neatkarīgi no publiskajiem finansējumiem, autonomiju un privāto finansējumu piesaisti un izmantošanu, un akadēmiskā personāla vadīšanu. 148 lpp.