Eurydice tīkla publikācijas 2009.gadā

 

Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā

Publikācijas nosaukums latviski

Anotācija

 Saite

Arts and Cultural Education at School in Europe
Mākslas un kultūras izglītība Eiropas skolās

 

Publikācija, ko Eurydice tīkls sagatavoja Eiropas Komisijai Eiropas Radošuma un inovāciju gada kontekstā. Publikācijā aplūkota situācija obligātajā pilna laika izglītībā 30 Eiropas valstīs (ES dalībvalstīs, Īslandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā), un tā sniedz detalizētu ainu par mākslas izglītības mērķiem un uzdevumiem, tās organizāciju, ārpusstundu aktivitāšu nodrošinājumu, kā arī iniciatīvām mākslas izglītības pilnveidei skolās. Pārskatā iekļauta arī informācija par skolēnu vērtēšanu un mākslas priekšmetu skolotāju izglītību. 106 lpp.

 

 

National Testing of Pupils in Europe: Objectives, Organisation and Use of Results Valsts pārbaudes darbi skolēniem Eiropā: mērķi, to organizācija un rezultātu izmantošana

 

Komisijas ziņojums „Valsts pārbaudes darbi skolēniem Eiropā: mērķi, to organizācija un rezultātu izmantošana”, kas balstīts uz Eurydice tīkla veikto ieguldījumu, sniedz salīdzinošu pārskatu par struktūru un tendencēm attiecībā uz pārbaudes darbu mērķiem, biežumu un pārbaudāmo skolēnu skaitu obligātās izglītības līmenī Eiropā. Ziņojumā tiek arī aplūkota valsts pārbaudes darbu rezultātu izmantošana 30 Eiropas valstīs (ES dalībvalstīs, Īslandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā). 112 lpp.

 

 

 

Key Data on Education in Europe 2009 Pamatdati par izglītību Eiropā 2009. gada izdevums Izdevumā, izmantojot 121 indikatoru, plaši atainotas  jaunākās tendences izglītības sistēmu organizācijā un darbībā 31 Eiropas valstī (ES dalībvalstīs, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Turcijā). 280 lpp.

 

Integrating Immigrant Children into Schools in Europe: Measures to foster communication with immigrant families and heritage language teaching for immigrant children Bērnu-imigrantu integrācija Eiropas skolās: pasākumi komunikācijas veicināšanai ar imigrantu ģimenēm un izcelsmes zemes valodas mācīšana imigrantu bērniem

 

Dokumentā iekļauta informācija par pirmsskolas, sākumskolas un vispārējās vidējās izglītības līmeņiem 30 Eiropas valstīs. Informāciju sniedza Eurydice nacionālās nodaļas un papildus tika izmantoti statistikas dati no Eurostat, PISA un PIRLS 2006. gada pētījumiem un nacionāliem avotiem. 42 lpp.

 

The Structure of Education Systems from Pre-Primary to Tertiary Education (ISCED 0 - 5) 2007/08 Izglītības sistēmas struktūra no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai (ISCED 0 – 5) 2007/08

 

Eurydice tīkla dalībvalstu apraksti, kuros iekļauts kopsavilkums par izglītības sistēmu struktūru no pirmsskolas līdz augstākās izglītības pakāpei. 8  lpp.

 

Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna Process Augstākā izglītība Eiropā 2009: Boloņas procesa virzība 

 

Šī pārskata ietvaros tiek pievērsta uzmanība prioritāriem tematiem, kas saistīti ar topošo Eiropas augstākās izglītības zonu (EHEA), sevišķi bakalaura un maģistra grāda struktūru, ECTS, diploma pielikumu , nacionālās kvalifikācijas ietvara sistēmu, finansiālā atbalsta mobilitāti un pārnesamību. Šīs prioritātes ir apskatītas, ņemot vērā nacionālo politiku un ieviestos mērus.

Salīdzinošo pārskatu ievadā sniegts īss vēsturisks ieskats par Boloņas procesu, atzīmējot galvenos lēmumus un sasniegumus, kas panākti Eiropas izglītības ministru sanāksmēs. 72  lpp.

 

Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities Pirmsskolas izglītība un aprūpe: sociālās un kulturālās nevienlīdzības risināšana

 

Pētījums veidots no trim daļām, kurās iekļauts zinātniskās literatūras apskats par augstas kvalitātes izglītības un aprūpes ietekmi uz bērniem, kā arī statistikas dati un politikas analīze, kas balstīta uz informāciju, kas iegūta no Eurydice tīkla nacionālajām nodaļām. 188 lpp.