Eurydice tīkla publikācijas 2010.gadā

 

Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā

Publikācijas nosaukums latviski

Anotācija

 Saite

Structures of Education and Training Systems in Europe, United
Kingdom – England
Izglītības un apmācību sistēmas Eiropā. Apvienotā Karaliste: Anglija

 

Ar Anglijas (Apvienotā Karaliste) izglītības un apmācību sistēmas aprakstu Eurydice Latvijas nodaļa uzsāk Eiropas valstu izglītības un apmācību sistēmu aprakstu tulkojumu sēriju latviešu valodā. Eurydice Anglijas nodaļas apkopotā informācija 55 lappušu apjomā sniedz pārskatu par sākotnējās izglītības un apmācību struktūru, finansējumu un kvalitātes nodrošināšanu Anglijā, kā arī par pirmsskolas, sākumskolas, vidējās izglītības, augstākās izglītības un tālākizglītības un profesionālās pilnveides nodrošinājuma sistēmu, ietverot jautājumus par uzņemšanu, mācību saturu, vērtēšanu un skolotājiem.

Publikācija būs noderīga pētniekiem, apmaiņas studentiem un visiem interesentiem, kas vēlas uzzināt kā Apvienotā Karaliste nodrošina izglītību Anglijas iedzīvotājiem.

 

Gender Differences in Education Outcomes: Study on Measures Taken and the Current Situation in Europe Dzimumu noteiktās izglītības rezultātu atšķirības: apskats par veiktajiem pasākumiem un pašreizējo situāciju Eiropā

 

Ziņojumā apskatīts, kā Eiropas valstīs risina dzimumu vienlīdzības jautājumus. Apskats rāda, ka dzimumu atšķirības pastāv gan studiju virzienu izvēlē, gan mācību rezultātos. Ziņojuma pamatā ir Eurydice tīkla paveiktais darbs, kas apskata visas izglītības pakāpes 29 valstīs: visās ES dalībvalstīs (izņemot Bulgāriju) kā arī Īslandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā). 143 lpp.

 

Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of the Bologna Process Tiešskats uz augstāko izglītību Eiropā: Boloņas procesa ietekme

 

Ziņojuma sagatavošanai informāciju sniegušas 46 Boloņas procesa dalībvalstis. Ziņojums atklāj, ka Boloņas process pamatos ir sasniedzis sākotnēji nospraustos mērķus. Atklātas atšķirīgās reakcijas uz ekonomisko krīzi un secināts, ka tagad vairāk nekā jebkad Eiropai ir vitāli svarīgi rīkoties saskaņoti un investēt augstākās izglītības modernizācijā, lai palīdzētu tās pilsoņiem iekļauties jaunajā ekonomiskajā, demogrāfiskajā un sociālajā situācijā. Ir nepieciešama arī rīcība, lai augstākajā izglītībā iesaistītu sociāli mazāk aizsargātas grupas un pieaugušos, kā arī  no valstīm tiek gaidīta aktīvāka rīcība, kas veicinātu studentu mobilitāti. 157 lpp.