Eurydice publikācijas 2012. gadā

 

Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā

Publikācijas nosaukums latviski

Anotācija

 Saite

Structures of Education and Training Systems in Europe, Demark, 2009/10  Izglītības un apmācību sistēmas Eiropā - Dānija, 2009/10

Ziņojumā aprakstīta Dānijas pirmsskolas, vienotās pamatizglītības struktūras, vidējās un augstākās izglītības organizācija, kā arī izglītības satura, vērtēšanas, karjeras atbalsta, tālākizglītības un kvalitātes nodrošināšana. Apraksta sagatavotāji ir Dānijas Eurydice nodaļa sadarbībā ar Refernet tīklu un Dānijas Izglītības ministriju. Informācijas atsauces gads: 2009./2010.māc.g.; 52 lpp.

 
Structures of Education and Training Systems in Europe, Lithuania, 2009/10    Izglītības un apmācību sistēmas Eiropā - Lietuva, 2009/10

Ziņojumā aprakstīta Lietuvas pirmsskolas, sākumskolas, vidējās un augstākās izglītības organizācija, kā arī tālākizglītības nodrošinājuma, izglītības satura, vērtēšanas, karjeras atbalsta un kvalitātes nodrošināšanas jautājumi. Apraksta sagatavotājs ir Dr. Ķēstutis Kaminskis sadarbībā ar Lietuvas Izglītības un zinātnes ministriju. Informācijas atsauces gads: 2009./2010.māc.g.; 65 lpp.

 
Structures of Education and Training Systems in Europe, Estonia, 2009/10   Izglītības un apmācību sistēmas Eiropā - Igaunija, 2009/10 

Ziņojumā aprakstīta Igaunijas pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās un augstākās izglītības organizācija, kā arī tālākizglītības nodrošinājuma, izglītības satura, vērtēšanas, karjeras atbalsta un kvalitātes nodrošināšanas jautājumi. Apraksta sagatavotājs ir Igaunijas Eurydice nodaļa. Informācijas atsauces gads: 2009./2010.māc.g.; 43 lpp.

Structures of Education and Training Systems in Europe, Sweden, 2009/10  Izglītības un apmācību sistēmas Eiropā - Zviedrija, 2009/10

Ziņojumā aprakstīta Zviedrijas pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās un augstākās izglītības organizācija, kā arī tālākizglītības nodrošinājuma, izglītības satura, vērtēšanas, karjeras atbalsta un kvalitātes nodrošināšanas jautājumi. Aprakstu sagatavoja Zviedrijas Izglītības un zinātnes ministrija. Informācijas atsauces gads: 2009./2010.māc.g.; 39 lpp. 

Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy Galveno kompetenču pilnveide Eiropas skolās: rīcībpolitikas uzdevumi un iespējas Ziņojumā apskatīta rīcībpolitika 31 Eiropas valstī pamatkometenču apguves nodrošināšanā sākumskolas posmā un vidējās izglītības pirmajā un otrajā posmā. Ziņojums veidots, informāciju par pamatkompetenču mācīšanu un apguvi apkopojot no septiņiem nesen publicētiem Eurydice tīkla ziņojumiem. Informācijas atsauces gads ir 2011./2012. māc. g. 72 lpp.

Teachers’ and
School Heads’ Salaries and
Allowances in Europe, 2011/12
Skolotāju un izglītības iestāžu vadītāju algas un piemaksas Eiropā, 2011./12. mācību gads Ziņojums sniedz salīdzinošu pārskatu par pedagogu algām 32 Eiropas valstīs (ES dalībvalstīs, Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā, Horvātijā un Turcijā). Iekļauta informācija par pilnu slodzi strādājošiem, pilnībā kvalificētiem skolotājiem un izglītības iestāžu vadītājiem pirmsskolas izglītības mācību iestādēs, sākumskolās un vidējās izglītības pirmā un otrā posma iestādēs (ISCED 0-3). Ietverta arī informācija par institūcijām, kuras atbildīgas par skolotāju algu noteikšanu; par skolotāju algām privātajā sektorā; par minimālo un maksimālo likumā noteikto algu attiecībā pret IKP uz vienu iedzīvotāju un attiecībā pret faktisko algu (likumā noteiktā alga plus piemaksas); par algu pieaugumu saistībā ar pieredzi; par jaunāko skolotāju pirktspējas pieaugumu/samazinājumu un ekonomiskās krīzes ietekmi; par dažāda veida piemaksām un institūcijām, kas ir atbildīgas par to piešķiršanu. 104 lpp.

Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012 Pamatrādītāji par valodu mācīšanu Eiropas skolās 2012 Ziņojums sniedz plašu ieskatu valodu mācīšanas sistēmā 32 Eiropas valstīs. Statistikas dati apvienoti ar kvalitatīvu informāciju par svešvalodu mācīšanas, skolēnu līdzdalības apjoma un svešvalodu skolotāju sākotnējās pedagoģiskās izglītības un pedagoģiskās pilnveides kontekstu un organizāciju. Izglītības rādītāji (kopskaitā 61) nāk no četriem avotiem: Eurydice, Eurostat, Eiropas Valodas kompetenču apsekojuma (EVKA) un ESAO PISA 2009. gada apsekojuma rezultātiem. Ziņojums veidots kopīgi ar Eurostat un sadarbībā ar Eiropas Komisiju. Eurydice datu atsauces gads: 2010./11. māc. g. 170 lpp.

Structures of Education and Training Systems in Europe, Finland, 2009/10 Izglītības un apmācību sistēmas Eiropā -Somija, 2009/10

Materiālu sērija „Izglītības un apmācību sistēmas Eiropā” ir viens no visbiežāk lietotajiem Eurydice – Eiropas izglītības sistēmu un politikas informācijas tīkla – produktiem. Detalizēti un pēc vienotām vadlīnijām veidotie Eiropas valstu izglītības sistēmu apraksti sniedz izsmeļošu ieskatu visās izglītības pakāpēs no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai, pievēršoties arī profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās pilnveides iespējām.

 

Citizenship Education in Europe Pilsoniskā izglītība Eiropā 

Ziņojums „Pilsoniskā izglītība Eiropā” rāda, kā Eiropas valstis pēdējos gados ir attīstījušas pilsoniskās izglītības rīcībpolitiku un iniciatīvas. Ziņojums apskata piecus galvenos tematus: 1) izglītības satura vadlīniju mērķi un uzbūve; 2) skolēnu un vecāku līdzdalība skolas dzīvē; 3) skolas vide un skolēnu līdzdalība kopienas dzīvē; 4) skolēnu sasniegumu un skolas darba kvalitātes vērtēšana; un 5) atbalsts skolotājiem un izglītības iestāžu vadītājiem. Ziņojums sniedz informāciju par 31 Eurydice tīkla valsti (ES dalībvalstis, Islande, Norvēģija, Horvātija un Turcija) un atspoguļo izglītības sistēmu attīstību kopš iepriekšējā šim tematam veltītā Eurydice ziņojuma 2005. gadā.

 

Entrepreneurship Education at School in Europe: National Strategies, Curricula and Learning Outcomes Uzņēmējdarbības izglītība Eiropas skolās: valstu stratēģijas, izglītības saturs un mācību rezultāti Ziņojumā ir salīdzināts, cik liela daļa Eiropas valstu ir iekļāvušas uzņēmējdarbības izglītību savās izglītības stratēģijās un iniciatīvās. Ziņojumā salīdzinošā analīze ir veikta starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, iekļaujot arī Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Turciju.

Key Data on Education in Europe 2012 Pamatdati par izglītību Eiropā 2012 Eurydice tīkla nozīmīgākā publikācija izseko galvenajām izmaiņām Eiropas izglītības sistēmās pēdējā desmitgadē. Ziņojumā statistika apvienota ar aprakstošu informāciju, raksturojot 37 Eiropas izglītības sistēmu uzbūvi, vadību un norises no pirmsskolas izglītības līdz augstākajai izglītībai. Ziņojums ir kopīgi ar Eiropas Kopienu Statistikas biroju Eurostat veidota publikācija, kurā izmantoti Eurydice tīkla valstu nodaļu, Eurostat un Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 2009 apkopotie dati. 212 lpp