Eurydice publikācijas 2013. gadā

 

Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā

Publikācijas nosaukums latviski

Anotācija

 Saite

Education and Training in Europe 2020 – Responses from the EU Member States Izglītība un apmācība Eiropā 2020 - ES dalībvalstu pasākumi

Ziņojums „Izglītība un apmācība Eiropā 2020 - ES dalībvalstu pasākumi” (Education and Training in Europe 2020 – Responses from the EU Member States) sniedz salīdzinošu analīzi par valstu paveikto izglītībā un apmācībā stratēģijas „Eiropa 2020” prioritāšu kontekstā. Ziņojums pievēršas jaunākajām, kā arī vēl tikai plānotajām valstu reformām vairākās stratēģijas „Eiropa 2020” tematiskajās jomās: pāragra izglītības pārtraukšana, augstākā izglītība, jauniešu nodarbinātība un profesionālā izglītība, un mūžizglītība. Aplūkota situācija 28 ES dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā un Turcijā. Datu atsauces laiks – 2013. gada maijs. 110 lpp.

Lejupielādēt EN

National Sheets on Education Budgets in Europe 2013 Eiropas valstu izglītības budžetu apraksti, 2013

Eiropas valstu izglītības budžetu apraksti, 2013 (National Sheets on Education Budgets in Europe 2013) - sniedz informāciju par Eiropas valstīs plānotajiem izglītības izdevumiem 2012. un 2013. gadā. Informācija par valstu izglītības budžetiem ir apkopota pa izdevumu kategorijām  un izglītības līmeņu veidiem. Aprakstos iezīmētas izmaiņas 2012. gada un 2013. gada valstu izglītības budžetos, kā arī uzskaitīti to iemesli. Situācija apskatīta 33 izglītības sistēmās 28 valstīs.

Publikācijas atsauces laiks - 2013. gada jūnijs. 84 lpp.

Lejupielādēt

EN

 


Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, 2012/13
Skolotāju un skolu vadītāju algas un piemaksas Eiropā 2012/13


Ziņojums sniedz salīdzinošu pārskatu par pedagogu algām 32 Eiropas valstīs. Iekļauta informācija par pilnu slodzi strādājošiem, pilnībā kvalificētiem skolotājiem un izglītības iestāžu vadītājiem pirmsskolas izglītības mācību iestādēs, sākumskolās un vidējās izglītības pirmā un otrā posma iestādēs (ISCED 0-3). Ietverta arī informācija par institūcijām, kuras atbildīgas par skolotāju algu noteikšanu. 100 lpp.

Lejupielādēt EN

 

 
National Student Fee
and Support Systems,
2012/13
Studiju maksa un atbalsta sistēmas Eiropas valstīs 2012/13


Ziņojums sniedz salīdzinošu pārskatu par studentu maksājumiem un finansiālā atbalsta sistēmām 32 Eiropas valstīs. Informācija apkopota par visa veida galvenajiem studiju maksājumiem, to apjomiem, kā arī par finansiāla atbalsta veidiem – stipendijām, kreditēšanas iespējām, nodokļu atvieglojumiem un ģimenes pabalstiem studējošajiem. Informācija attiecas uz publiskā sektora un publiski subsidētām privātām augstākās izglītības iestādēm, taču ne uz privātām augstākās izglītības iestādēm Eiropā. 44 lpp.

Lejupielādēt EN
 

Staff Mobility in
Higher Education:
National Policies and Programmes
Akadēmiskā personāla mobilitāte: nacionālie pasākumi un programmas

Ziņojums sniedz pārskatu par Eiropas valstīs īstenoto politiku un pasākumiem akadēmiskā personāla mobilitātes veicināšanā. Ziņojums pievēršas valstu nacionālajiem pasākumiem un programmām, kā arī valstu noteiktajiem mērķiem un kvantitatīvajiem rādītājiem attiecībā uz akadēmiskā personāla mobilitātes programmām. Apkopota informācija par valstu divpusējām un reģionālām mobilitātes programmām, taču ziņojumā nav iekļauta informācija par Erasmus un citām ES finansētajām programmām. Apjoms – 19 lpp.

Lejupielādēt EN

academic_staff_mobility_overview_report_lv.pdf?d=files/news/18968/academic_staff_mobility_overview_report_lv.pdf LV

 

Key Data on Teachers and School Leaders in Europe Pamatdati par skolotājiem un skolu vadītājiem Eiropā

Ziņojums par pirmsskolas, sākumskolas un vidējās izglītības pakāpes pedagogiem un skolu vadītājiem sniedz visaptverošu ainu par profesionālo situāciju un darba apstākļiem Eiropā. Tajā aplūkota skolotāju karjeras virzība, sākot no pedagoģiskās izglītības ieguves līdz pat pensionēšanās brīdim, apskatītas arī prasības un nosacījumi, lai kļūtu par izglītības iestādes direktoru. Ziņojums kalpos par uzziņu materiālu pedagoģiskā darba kvalitātes veicināšanai un celšanai. 145 lpp.

Lejupielādēt EN

 

  Eurydice ziņojuma galveno faktu buklets: Pamatdati par skolotājiem un skolu vadītājiem Eiropā

Faktu bukletā apkopoti  galvenie secinājumi un dati no ziņojuma "Pamatdati par skolotājiem un skolu vadītājiem Eiropā", kurā sniegta informācija par pirmsskolas, sākumskolas un vidējās izglītības pakāpes pedagogu un skolu vadītāju profesionālo situāciju un darba apstākļiem Eiropā. Tajā aplūkota skolotāju karjeras virzība, sākot no pedagoģiskās izglītības ieguves līdz pat pensionēšanās brīdim, apskatītas arī prasības un nosacījumi, lai kļūtu par izglītības iestādes direktoru.  8 lpp.

Lejupielādēt LV

 

Physical Education and Sport at School in Europe Sporta izglītība un fiziskās aktivitātes Eiropas skolās

Ziņojumā atspoguļots sporta izglītības nodrošinājums un sporta aktivitātes 30 Eiropas valstu skolās, aplūkota situācija sākumskolā un vidējās izglītības pirmajā posmā un sniegts ieskats valstu sporta izglītības stratēģijās un iniciatīvās, sporta izglītības statusā izglītības programmās,  mācību laika apjomā, skolēnu vērtēšanā, pedagogu sagatavošanā, ārpusstundu aktivitātēs un valstu plānotajās reformās. Ziņojumu var uzskatīt par Eiropas Komisijas pirmo mēģinājumu noskaidrot sporta izglītības vājās un stiprās puses Eiropas valstu skolās. 80 lpp.

Lejupielādēt

EN

physical_education_and_sport_at_school_in_europe_lv.pdf?d=files/news/18968/physical_education_and_sport_at_school_in_europe_lv.pdf LV

 

  Eurydice ziņojuma galveno faktu buklets: Sporta izglītība un sports Eiropas skolās

Faktu bukletā apkopoti  galvenie secinājumi un dati no ziņojuma "Sporta izglītība un sports Eiropas skolās", kurā atspoguļots sporta izglītības nodrošinājums un sporta aktivitātes 30 Eiropas valstu skolās, aplūkota situācija sākumskolā un vidējās izglītības pirmajā posmā un sniegts ieskats valstu sporta izglītības stratēģijās un iniciatīvās, sporta izglītības statusā izglītības programmās,  mācību laika apjomā, skolēnu vērtēšanā, pedagogu sagatavošanā, ārpusstundu aktivitātēs un valstu plānotajās reformās. 4 lpp.

highlights_sport_final_lv.pdf?d=files/news/18968/highlights_sport_final_lv.pdf 

LV

 

Funding of Education in Europe: the Impact of the Economic Crisis
Izglītības finansējums Eiropā: ekonomiskās krīzes ietekme

Ziņojumā "Izglītības finansējums Eiropā: ekonomiskās krīzes ietekme" aplūkoti publiskā sektora izdevumi izglītībai Eiropas valstīs, tendences izglītības darbinieku atalgošanā, valstu budžeti izglītības infrastruktūrai un atbalsta sistēmām, kā arī jaunākās finansējuma tendences 35 Eiropas valstu izglītības sistēmās. Ziņojumā aplūkotas arī izglītības finansēšanas tendences 2000.g. - 2010.g. laikaposmā. 106 lpp.

Lejupielādēt EN