Eurydice publikācijas 2014. gadā

 

Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā

Publikācijas nosaukums latviski

Anotācija

 Saite

 

Eurydice Policy Brief. Early Childhood Education and Care

Eurydice īsais apskats. Bērnu agrīnā izglītība un aprūpe Šis īsais apskats kodolīgi izskaidro svarīgākos aspektus „Pamatdatu par bērnu agrīno izglītību un aprūpi” 2014. gada izdevumā. Minēto pamatdatu publikāciju kopīgi izdeva Eurydice un Eurostat 2014. gada jūnijā, un tā liecina, ka Eiropas valstīs pastāv dažādas pieejas tādu bērnu izglītībai un aprūpei, kas vēl nav sasnieguši obligātās izglītības vecumu. Īsais apskats par bērnu agrīnās izglītības un aprūpes (BAIA) politiku apkopo galvenos izaicinājumus BAIA pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā un sniedz piemērus tam, kā Eiropas valstu politiķi šos izaicinājumus risina.

Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe: Strategies, Policies and Measures

 

Risinājumi, kā novērst agrīnu izstāšanos no izglītības un apmācības Eiropā: stratēģijas, politika un prakse

 

Kopīgs Eurydice un Eiropas profesionālās izglītības attīstības centra CEDEFOP ziņojums atklāj, kā Eiropas valstīs tiek veidotas un īstenotas stratēģijas, politika un prakse agrīnas izstāšanās no izglītības un apmācības (AIIA) novēršanā un izglītības ieguves procesa atbalstīšanā. Ziņojumā tiek aprakstīti sekojoši temati: datu apkopošana un uzraudzība, stratēģijas un politika AIIA jomā, pievēršot īpašu uzmanību novēršanas, regulēšanas un kompensācijas pasākumiem, grupām ar paaugstinātu AIIA risku, izglītības un karjeras atbalsta pasākumiem, pārvaldībai un starpnozaru sadarbībai, kā arī AIIA jautājumam no profesionālās izglītības un apmācības viedokļa. 228 lpp.

 
 

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2014/15 Studiju maksas un atbalsta sistēmas augstākajā izglītībā Eiropas valstīs 2014./2015. gadā 

Ikgadējā ziņojumā ir ietverts salīdzinošs pārskats par studiju maksu, atbalsta sistēmām (stipendijām, aizdevumiem, nodokļu atvieglojumiem vecākiem un ģimenes pabalstiem) un valstu plānotajām reformām, kas ietekmēs studiju maksas un atbalsta sistēmas 33 Eiropas valstīs (ES dalībvalstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Melnkalnē un Turcijā). 48 lpp.

 

The Organisation of the Academic Year in Europe 2014/2015 Akadēmiskā gada organizācija Eiropā 2014/2015 

Ziņojums atspoguļo informāciju par to, kā Eiropas valstīs ir strukturēts akadēmiskais gads – gada sākums, semestru laiki, brīvlaiki un eksāmenu posmi. Iekļauta informācija par variācijām atšķirīgām studiju programmām. Informācija kalendārā pieejama par 34 valstīm. 50 lpp. 

 

The Organisation of School Time in Europe: Primary and Secondary General Education 2014/15 Mācību gada organizācija Eiropā: sākumskola un vispārējās vidējās izglītības pirmais un otrais posms 2014/2015 

Mācību gada kalendārs sniedz ziņas par mācību gada ilgumu un brīvlaiku datumiem un ilgumu. Informācija attiecas gan uz sākumskolām, gan vidējās izglītības pirmo un otro posmu 35 Eiropas valstīs. 52 lpp. 

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances  in Europe, 2013/14 Skolotāju un skolu vadītāju algas un piemaksas Eiropā 2013/2014 Ikgadējā ziņojumā sniegts pārskats par skolotāju un skolu vadītāju algām un piemaksām Eiropas valstīs 2013./2014. māc. g. Sniegta informācija par atbildīgajām institūcijām, algu nodrošinājumu privātsektorā, par minimālajām un maksimālajām oficiālām bruto algām kvalificētiem pilna laika skolotājiem un skolu direktoriem sabiedriskā sektora skolās, algas pieaugumu atbilstoši stāžam, informācija par algu pieaugumu/samazinājumu pēdējā mācību gada laikā, kā arī dažādiem algas piemaksu veidiem un par to piešķiršanu atbildīgajām institūcijām. 118 lpp.

Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding Skolu finansēšana Eiropā: publiskā finansējuma mehānismi, metodes un kritēriji

Ziņojums "Skolu finansēšana Eiropā: publiskā finansējuma mehānismi, metodes un kritēriji" apskata finansēšanas mehānismu arhitektūru, kā arī kritērijus un metodes, ko Eiropas valstis izmanto, nosakot līdzekļu piešķīruma apjomu sākumskolām un vispārējās vidējās izglītības pirmā un otrā posma skolām. Ziņojums sniedz visaptverošu pārskatu par finanšu plūsmām un tajās iesaistīto dažādo publisko pilnvaroto institūciju lomu, katrai valstij raksturīgo administratīvo un politisko struktūru kontekstā. Ziņojums aplūko veidus, kā atbildība par finansēšanu kopumā ir sadalīta starp centrālā, vidējā un vietējā līmeņa institūcijām. Ziņojumā apskatīta situācija 27 no 28 ES dalībvalstīm, kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Turcijā. 108 lpp.

Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe 2014

Pamatdati par bērnu agrīno izglītību un aprūpi Eiropā 2014

Ziņojums «Pamatdati par pirmsskolas izglītību un aprūpi Eiropā 2014» tapis sadarbībā ar Eiropas statistikas biroju Eurostat. Apvienojot statistikas datus un sistēmas līmeņa informāciju, ziņojums apraksta pirmsskolas izglītības un aprūpes struktūru, uzbūvi un finansēšanu Eiropā. Tas aplūko vairākus politikas veidotājiem svarīgus jautājumus, piemēram, pirmsskolas izglītības pieejamība, pārvalde, kvalitātes nodrošināšana, maksa, personāla profesionalizācija, vadība un atbalsta pasākumi ekonomiski vai sociāli mazāk aizsargātiem bērniem. Ziņojums apskata situāciju 32 Eiropas valstīs (37 izglītības sistēmās), kuras piedalījās Eurydice tīkla darbā ES Mūžizglītības programmas periodā (2007-2013), izņemot Nīderlandi. 206 lpp.

Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability Augstākās izglītības modernizācija: pieejamība, studiju pabeigšana un nodarbinātība

 

Ziņojums „Augstākās izglītības modernizācija: pieejamība, studiju pabeigšana un nodarbinātība” veidots saskaņā ar ES Komisijas programmu augstākās izglītības modernizācijai. Tajā aplūkota Eiropas valstu rīcībpolitika un institucionālā prakse, kas sekmētu augstākās izglītības pieejamību, palielinātu studējošo skaitu, kuri turpina un sekmīgi pabeidz augstākās izglītības studijas un sniegtu atbalstu studentiem darba gaitu uzsākšanā. Ziņojums apskata situāciju 36 Eiropas valstīs un to izglītības sistēmās un sniedz informāciju no trim avotiem: Eurydice valstu nodaļām, nacionālajām kvalitātes vērtēšanas aģentūrām un apmeklējot augstākās izglītības iestādes. 92 lpp. 

Towards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe ES mobilitātes progresa ziņojums: nosacījumi studijām ārzemēs

Mobilitātes progresa ziņojumā ir analizēti pieci nozīmīgi faktori - informācija un atbalsts, svešvalodu mācīšana, stipendiju un kredītu pārvedamība (iespēja kredītus un stipendijas, kas saņemti studijām savā valstī, izmantot studijām citās valstīs), studiju rezultātu atzīšana un mobilitātes atbalsts studentiem no nelabvēlīgas sociāli-ekonomiskās vides. Aplūkota situācija visās 28 ES dalībvalstīs, kā arī Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā un Turcijā. Tas ir pirmais pārskats par faktoriem, kas definēti 2011. gada ES Padomes Ieteikumā par mācību mobilitāti, un  šis ziņojums būs pamats turpmākai kopīgai pārraudzībai ES līmenī. Nākamais ziņojums ieplānots 2015. gadā. 62 lpp.