Eurydice publikācijas 2015. gadā

 

Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā

Publikācijas nosaukums latviski

Anotācija

 Saite

Eurydice Brief: Early Leaving from Education and Training

Eurydice īsais apskats: Risinājumi, kā novērst agrīnu izstāšanos no izglītības un apmācības Eiropā  Šis īsais apskats ir kopsavilkums Eurydice un Cedefop kopīgajam ziņojumam „Risinājumi, kā novērst agrīnu izstāšanos no izglītības un apmācības Eiropā. Stratēģija, rīcībpolitika, pasākumi” (2014). Apskatā uzmanība ir pievērsta tām vispārējās izglītības jomām, ko politikas veidotāji var ietekmēt vistiešāk. Īsi gadījumu izpētes apraksti sniedz visaptverošas, uz pierādījumiem balstītas politikas piemērus, kuras nolūks ir novērst agrīnu izstāšanos un atbalstīt skolēnu mācīšanos. 26 lpp.

- Lejupielādēt (LV)

- Lejupielādēt (EN)

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2014/15

Skolotāju un skolu direktoru algas un piemaksas Eiropā – 2014/15

Ikgadējais ziņojums sniedz skolotāju un skolu direktoru algu un piemaksu salīdzinošu analīzi 2014./2015. mācību gadā. Ziņojumā iekļautas arī valstu tabulas ar detalizētu informāciju par bruto algu gadā, algas kāpumu sakarā ar stāžu un piemaksām. Ziņojumā salīdzināta situācija visās ES dalībvalstīs, kā arī Bosnijā Hercegovinā, Islandē, Lihtenšteinā, Maķedonijā, Melnkalnē, Norvēģijā, Serbijā un Turcijā. 124 lpp. 

- Lejupielādēt (EN)

Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15

Valsts pārbaudes darbi svešvalodās Eiropas skolās (izņemot sākumskolas) – 2014/15 Ziņojums sniedz salīdzinošu pārskatu par Eiropas valstu pārbaudes darbiem svešvalodu kompetences novērtēšanai vidējā izglītībā (ieskaitot vidējās izglītības pirmo posmu, kas Latvijā atbilst pamatizglītības otrajam posmam). Ziņojumā skarti jautājumi par svešvalodu pārbaudes darbu pieaugošo lomu, eksaminācijas mērķiem, vērtētajām prasmēm, par pasākumiem, ko valstis īsteno, lai nodrošinātu atbilstīgu un uzticamu vērtēšanas procesu, kā arī Eiropas Vienotās valodu prasmes noteikšanas sistēmas (CEFR) un valstu pārbaudes darbu attiecībām. Informācija aptver 28 ES dalībvalstis un Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju, Turciju, Melnkalni un Serbiju. Datu atsauces gads: 2014./2015. māc. g. 64 lpp. 

Lejupielādēt (EN)
Galveno faktu buklets (EN)

Galveno faktu buklets (LV)

The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies

Skolotāja profesija Eiropā: prakse, paštēls un politika

Ziņojumā analizētas attiecības starp skolotāja profesiju regulējošu politiku Eiropas valstīs un pašu pedagogu attieksmēm, praksi un savas profesijas tēla uztveri. Tiek aplūkoti pedagogu izglītības, profesionālās pilnveides, starpvalstu mobilitātes, demogrāfijas, darba nosacījumu un profesijas pievilcības jautājumi. Informācija attiecas uz apmēram 2 miljoniem vidējās izglītības pirmā posma (ISCED 2) skolotājiem 34 Eiropas valstīs un Turcijā. Ziņojumā izmantoti Eurydice un Eurostat dati, un arī OECD TALIS 2013 sekundārās analīzes dati. 138 lpp. 

 

- Lejupielādēt (LV)

Lejupielādēt (EN)

Galveno faktu buklets (EN)

- Galveno faktu buklets (LV)
EK ieteikumi (EN)

 

Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities

Pieaugušo izglītība un apmācība Eiropā: mācību iespēju paplašināšana Ziņojums sniedz indikatoru izlasi par pieaugušo izglītību un apmācību, kā arī apraksta valstu politiskos lēmumus pieaugušo izglītības jomā, galvenos no publiskā sektora līdzekļiem finansētos programmu veidus, elastīgus mācību un tālākvirzības ceļus, palīdzības iniciatīvas un konsultatīvos pakalpojumus, kā arī mērķtiecīgus finanšu atbalsta piemērus. Ziņojumā aptvertas 35 izglītības sistēmas 32 Eiropas valstīs (visās ES dalībvalstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Turcijā). Informācija iegūta no vairākiem avotiem, galvenokārt no 2014. gadā veiktajām Eurydice tīkla aptaujām. Papildus Eurydice informācijai ziņojumā ietverti arī statistikas dati no starptautiskajām aptaujām un vairāku pētniecisku projektu rezultātiem. 164 lpp.

 

Lejupielādēt (EN)
Galveno faktu buklets (LV)
 

Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe

Kvalitātes nodrošināšana izglītībā: skolu vērtēšanas politika un metodes Eiropā  

Ziņojumā aplūkota skolu vērtēšanas sistēma un organizācija obligātajā izglītībā visās ES dalībvalstīs, kā arī Islandē, Norvēģijā, Turcijā un Bijušās Dienvidslāvijas Republikā Maķedonijā. Ziņojums apskata divus galvenos skolu vērtēšanas veidus: ārējo vērtēšanu, ko veic skolas aktivitātēs tieši neiesaistīti vērtētāji, un iekšējo vērtēšanu, kurā vairums vērtētāju ir konkrētās skolas darbinieki. Ziņojums ietver gan valstu specifiskos datus, gan kopēju salīdzinošu pārskatu par skolu vērtēšanu Eiropā 2013./14. mācību gadā. 208 lpp. 

 

- Lejupielādēt (LV)

Lejupielādēt (EN)
Galveno faktu buklets (LV)