Eurydice publikācijas 2016. gadā

 

Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā

Publikācijas nosaukums latviski

Anotācija

 Saite

Education and Training Monitor 2016 Izglītības un apmācības pārskats (2016) 

ES “Izglītības un mācību pārskats” ir ikgadēja EK publikācija, kura atspoguļo izglītības jomas attīstību ES. Publikācija sniegta detalizēta informācija gan par ES kopējo, gan tās dalībvalstu progresu stratēģiskās sistēmas “Izglītības un mācības 2020” mērķu sasniegšanā. Publikācijas sagatavošanā izmantoti Eurostat dati, OECD pētījumi un ES Eurydice tīkla ietvaros apkopotā informācija.  

Lejupielādēt (EN) 

Lejupielādēt (LV)

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2016/17 Studiju maksa un atbalsta sistēmas augstākajā izglītībā Eiropā 2016/2017

Ziņojumā ietverta informācija par mācību maksu, kā arī stipendiju un aizdevumu saņemšanas iespējām pirmā un otrā līmeņa pilna laika studentiem valsts finansētās augstākās izglītības iestādes. Aplūkota situācija  2016/2017. mācību gadā visās 28 ES dalībvalstīs, kā arī Islandē,  Šveicē, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Melnkalnē, Serbijā, Maķedonijā, Bosnijā un Hercegovinā,  un Turcijā. 

Lejupielādēt (EN)

Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe 2016 Strukturālie indikatori izglītības un apmācību sistēmu monitoringam Eiropā 2016 Ziņojumā ietveri vairāk nekā 30 detalizēti strukturāli indikatori un cita informācija par reformām un izglītības politikas attīstību piecās jomās – bērnu agrīnajā izglītībā un aprūpē, sasniegumus pamatprasmēs, pāragru izstāšanos no izglītības un mācību procesa, augstāko izglītību un izglītības iestāžu absolventu nodarbinātību. Pētījums dod iespēju novērtēt progresu ES stratēģiju “Eiropa 2020” un “Izglītība un apmācība 2020” īstenošanā. 

Lejupielādēt (EN)

Mobility scoreboard: Higher education background report ES Mobilitātes progresa ziņojums - pamatinformācija par mobilitāti augstākajā izglītībā Mobilitātes progresa ziņojumā ir analizēti pieci nozīmīgi faktori: informācija un atbalsts, svešvalodu mācīšana, stipendiju un kredītu pārvedamība (iespēja kredītus un stipendijas, kas saņemti studijām savā valstī, izmantot studijām citās valstīs), studiju rezultātu atzīšana un mobilitātes atbalsts studentiem no nelabvēlīgas sociāli-ekonomiskās vides. Norādītie faktori definēti 2011. gada ES Padomes Ieteikumā par mācību mobilitāti, un šis ziņojums būs pamats turpmākai kopīgai pārraudzībai ES līmenī. Aplūkota situācija 2015/2016. gadā visās 28 ES dalībvalstīs, kā arī Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Melnkalnē, Serbijā, Bosnijā un Hercegovinā, un Turcijā. 

Lejupielādēt (EN)

Galveno faktu buklets (LV)

Eurydice Brief Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe  Eurydice īsais apskats. Bērnu agrīnā izglītība un aprūpe Īsajā aprakstā ir kodolīgi izklāstītas 2014. gada ziņojuma „Pamatdati par bērnu agrīno izglītību un aprūpi Eiropā” galvenās pamatnostādnes. Šo ziņojumu Eiropas Komisijas vadībā izstrādāja Eurydice un Eurostat sadarbībā ar tematisko darba grupu bērnu agrīnās izglītības un aprūpes jautājumos, un tas tika publicēts 2014. gada jūnijā. Gan Eurydice ziņojums, gan 2014. gada oktobrī publicētais tematiskās darba grupas ziņojums „Proposal for key principles of a quality framework for early childhood education and care” („Ierosinājumi bērnu agrīnās izglītības un aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pamatprincipu izstrādei”) tika sagatavoti ciešā sadarbībā. Tā kā aplūkotās jomas ir kopīgas, abi īstajā laikā sagatavotie ziņojumi viens otru papildina un ļauj lasītājiem labāk izprast šo politikas jomu.  Lejupielādēt (LV)

 
Eurydice Brief Modernisation of Higher Education: Access, Retention and Employability Eurydice īsais apskats. Augstākās izglītības modernizācija Eiropā Eurydice īsajā apskatā ietvertā informācija ir ņemta no ziņojuma „Augstākās izglītības modernizācija Eiropā: studiju pieejamība, studentu noturēšana un nodarbināmība, 2014”. Šis ir otrais ziņojums sērijā, kas atbalsta Eiropas Komisijas modernizācijas programmu Eiropas augstākajā izglītībā. Ziņojumā iekļautā informācija iegūta no 36 izglītības sistēmām (visas ES dalībvalstis, izņemot Luksemburgu un Nīderlandi, kā
arī Islande, Lihtenšteina, Melnkalne, Norvēģija un Turcija).
Lejupielādēt (LV)

 
Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe  Svešvalodu apguve skolās: Pārskats par valsts pārbaudes darbiem Eiropā Publikācijā analīze aptver tādus aspektus kā valstu pārbaudes darbu pieaugošā nozīme, to mērķi, pārbaudāmās prasmes, līdzekļi, kādus valstis izmanto, lai nodrošinātu konsekventas un uzticamas atzīmju piešķiršanas procedūras, kā arī Eiropas Vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmas iespaids uz valsts pārbaudes darbiem.

Lejupielādēt (LV)

Entrepreneurship Education at School in Europe Uzņēmējdarbības izglītība Eiropas skolās Eurydice ziņojumu sēriju papildinājis latviešu valodā iztulkots pirmreizējs un apjomīgs ziņojums par uzņēmējdarbības izglītību Eiropas skolās (vispārizglītojošās ISCED 1-3 programmās un skolas vidē organizētā sākotnējā PIA).
Ziņojumā akcentēts, kāpēc uzņēmējdarbības izglītība ir svarīga, kādas stratēģijas tās īstenošanā izmanto un kā to finansē. Tā pat apskatīti jautājumi, kā tiek sagatavoti skolotāji, kā šo izglītību integrē izglītības programmās un kādus sasniedzamos mācīšanās rezultātus nosaka. Publikācijas otrajā daļā iekļautas nacionālās informācijas lapas par 33 valstīm. 

Lejupielādēt (LV)

Teachers’ and School Heads’
Salaries and Allowances in Europe 2015/16
Skolotāju un skolu direktoru alga un piemaksas Eiropā – 2015./2016

Ziņojums „Skolotāju un skolu direktoru alga un piemaksas Eiropā – 2015./16.” sniedz salīdzinošu pārskatu par minimālo un maksimālo likumīgo algu skolotājiem un skolu direktoriem sabiedriskā sektora pirmsskolās, sākumskolās, kā arī vidējās izglītības pirmā un otrā posma iestādēs 40 Eiropas valstīs (un reģionos).

Lejupielādēt (EN)

The Structure of the European Education Systems 2016/17. Schematic Diagrams Eiropas izglītības sistēmu struktūra 2016/17. Shematiskās diagrammas

Publikācijā apkopota informācija par vispārējo izglītības sistēmu Eiropas valstīs no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai 2016./17. mācību un akadēmiskajā gadā. Tā ietver nacionālās shematiskās diagrammas un kartes, kuras attēlo galvenos pirmsskolas un obligātās izglītības modeļus. Informācija aptver 43 Eiropas izglītības sistēmas 38 ES Erasmus+ programmas dalībvalstīs.

Lejupielādēt (EN)

Compulsury Education in Europe 2016/17 Obligātā izglītība Eiropā 2016/17

Ziņojums koncentrēti vēsta par obligātās izglītības un apmācības ilgumu Eiropā, uzsverot šīs izglītības uzsākšanas un beigšanas vecumu, kā arī nodalot pilna laika un daļēja laika obligāto izglītību. Informācija aptver 43 Eiropas izglītības sistēmas 38 ES Erasmus+ programmas dalībvalstīs.

Lejupielādēt (EN)

The Organisation of the Academic Year in Europe Akadēmiskā gada organizācija Eiropā Augstskolu akadēmiskā gada kalendārā ietverti nacionālie dati par gada struktūru (studiju gada sākums, studiju periodu ilgums, brīvdienas un eksāmenu periodi). Uzsvērtas atšķirības starp universitātes un ne-universitātes tipa studiju programmām. Informācija aptver 37 valstis.  Lejuplādēt (EN)

The Organisation of School Time in Europe: Primary and General Secondary Education Mācību gada organizācija Eiropā sākumskolas izglītībā un vispārējās vidējās izglītības pirmajā un otrajā posmā Skolu mācību gada kalendārā ietverti nacionālie dati par mācību gada garumu, sākuma un beigu datumiem, skolas brīvdienu periodiem un datumiem, kā arī mācību dienu skaitu. Informācija sniegta par sākumskolas un vispārējās vidējās izglītības pirmo un otro posmu (ISCED 1-3), un svarīgākos faktus ilustrē salīdzinoši attēli. Informācija aptver 37 valstis.  Lejuplādēt (EN)

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2015/16

Ieteiktā mācību stundu slodze gadā pilna laika obligātajā izglītībā Eiropā, 2015./2016. māc. g. Ziņojums apskata situāciju 42 izglītības sistēmās Eiropā. Tajā analizēts ieteiktās minimālās mācību stundu slodzes apjoms skolu izglītības pakāpēs un galvenajos mācību priekšmetos 2015./2016. mācību gadā. Ziņojumā iekļautas arī diagrammas un kartes, kas attēlo informāciju par minimālo mācību stundu slodzi Eiropas valstīs un dažādos mācību priekšmetos. 154 lpp.  Lejupielādēt (EN)

Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education – Overview of education policy developments in Europe following the Paris Declaration of 17 March 2015

Pilsoniskuma un kopīgo vērtību - brīvības, iecietības un nediskriminācijas - veicināšana ar izglītības palīdzību. Pārskats par izglītības pasākumiem Eiropas valstīs, īstenojot 2015. gada 17. marta Parīzes deklarācijas mērķus Gadu pēc Parīzes deklarācijas pieņemšanas šis nelielais pārskats rāda, kā Eiropas valstis ir iedzīvinājušas deklarācijas mērķus savā izglītības politikā. Iekļauta informācija par galvenajām politikas iniciatīvām katrā no valstīm. Pārskatā iekļautas visas Eurydice tīkla valsis, izņemot Lihtenšteinu, Maķedoniju un Norvēģiju. 20 lpp. 

Lejupielādēt (EN)

 

Entrepreneurship Education at School in Europe

Uzņēmējdarbības izglītība Eiropas skolās

Ziņojums sniedz informāciju par valstu stratēģijām uzņēmējdarbības izglītības veicināšanā. Analizēts, kā valstu uzņēmējdarbības izglītības jautājumi ir integrēti izglītības saturā un kā tie atspoguļoti mācību rezultātos, kā notiek skolotāju sagatavošana un kāds finansējums ir paredzēts uzņēmējdarbības izglītības pasākumiem. Ziņojumā ietvertā informācija attiecas uz 2014./2015. mācību gadu 33 valstīs, kuras piedalās Eurydice tīkla darbā. Papildus salīdzinošajai daļai ziņojumā ietverti atsevišķi apraksti par situāciju uzņēmējdarbības izglītības jomā katrā no valstīm.

Lejupielādēt (EN)

Galveno faktu buklets (LV)