Eurydice publikācijas 2017. gadā

 

Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā

Publikācijas nosaukums latviski

Anotācija

 Saite

 

The Structure of the European Education Systems 2017/18 Eiropas izglītības sistēmu struktūra 2017/18

Ziņojums raksturo izglītības sistēmas organizāciju Eiropas valstīs, sākot no pirmsskolas izglītības līdz augstākajai izglītībai 2017./2018. mācību un akadēmiskajā gadā.

Lejupielādēt (EN)
 

Compulsory Education in Europe 2017/18 Obligātā izglītība Eiropā 2017/18

Ziņojumā aprakstīts obligātās izglītības ilgums un tā atšķirība Eiropas valstīs, izglītības uzsākšanas un pabeigšanas vecums, atšķirības starp pilna un nepilna laika izglītību katrā valstī.

Lejupielādēt (EN)

 
Citizenship Education at School in Europe – 2017 Pilsoniskā izglītība Eiropas skolās

Ziņojumā apskatīta tematika par izglītības programmu ieviešanu un saturu, mācīšanu, mācīšanās un aktīvo līdzdalību, skolēnu sasniegumu novērtēšanu un skolu novērtēšanu, kā arī skolotāju izglītību, profesionālo izaugsmi un atbalstu.

Lejupielādēt (EN)

Galveno faktu buklets (LV)

 
Eurydice Brief
Key data on Teaching Languages at School in Europe
Īsais apskats. Pamatdati par svešvalodu mācīšanu 
Eiropas skolās – 2017. gada izdevums

Eurydice īsajā apskatā izklāstīta pašreizējā valstu politika svešvalodu mācīšanas jomā un galvenie aspekti, kā īstenot jaunas pieejas, lai veicinātu valodu mācīšanu sākumskolās un vidusskolās nākotnē, kā arī iekļauta informācija par pētnieciskajiem darbiem un ES politikas dokumentiem.

 

Lejupielādēt (EN)

Lejupielādēt (LV)

 
Eurydice Brief
Modernisation of Higher Education in Europe. Academic Staff 2017
Īsais apskats. Augstākās izglītības modernizācija Eiropā: akadēmiskais personāls 2017  

Īsais apskats atspoguļo akadēmiskā personāla darbā pieņemšanas nosacījumus un kvalifikācijas prasības un tā fokuss vērsts uz cilvēkresursu politikas plānošanu, akadēmisko karjeru, darba apstākļiem un mācīšanu, izceļot galvenās politikas veidošanas problēmas. 

Lejupielādēt (EN)

Lejuplādēt (LV)

Galveno faktu buklets (LV)

 
National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2016/17 Studiju maksa un atbalsta sistēmas augstākajā izglītībā Eiropā 2016/2017

2016. gadā izdotā ziņojuma "National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2016/17" tulkojums latviešu valodā. Ziņojumā ietverta informācija par mācību maksu, kā arī stipendiju un aizdevumu saņemšanas iespējām pirmā un otrā līmeņa pilna laika studentiem valsts finansētās augstākās izglītības iestādes. Aplūkota situācija  2016./2017. mācību gadā visās 28 ES dalībvalstīs, kā arī Islandē,  Šveicē, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Melnkalnē, Serbijā, Maķedonijā, Bosnijā un Hercegovinā,  un Turcijā. 

Lejupielādēt (LV)

Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report  Mobilitātes progresa ziņojums – pārskats par augstāko izglītību

Augstākās izglītības mobilitātes progresa ziņojumā iekļauti seši indikatori piecās tematiskajās jomās: informācija un konsultācijas, sagatavošanās svešvalodu lietošanai, stipendiju un aizdevumu pārnese, atbalsts studentiem no nelabvēlīgākas sociālekonomiskās vides un mācīšanās rezultātu un kvalifikāciju atzīšana. Ziņojums sniedz pamatinformāciju par sešiem izvēlētajiem indikatoriem, atspoguļojot augstākās izglītības studentu starptautiskās mobilitātes politisko vidi. 

Lejupielādēt (LV)

 
The Organisation of the Academic Year in Europe – 2017/18 Akadēmiskā mācību gada organizācija Eiropā - 2017/18

Ziņojums sniedz ziņas par akadēmiskā gada struktūru - akadēmiskā gada sākumu, semestru laikiem, brīvlaikiem un eksaminācijas posmiem. Atsevišķās valstīs norādītas arī atšķirības starp universitātes un cita tipa augstākās izglītības programmām. Informācija aptver 37 valstis. 

Lejupielādēt (EN)

 
The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2017/18 Mācību gada organizācija Eiropā sākumskolas izglītībā un vispārējās vidējās izglītības pirmajā un otrajā posmā - 2017/18

Ziņpjumā ietverti nacionālie dati par mācību gada garumu, sākuma un beigu datumiem, skolas brīvdienu periodiem un datumiem, kā arī mācību dienu skaitu. Informācija sniegta par sākumskolas un vispārējās vidējās izglītības pirmo un otro posmu. Svarīgākos faktus ilustrē  attēli. Informācija aptver 37 valstis.

Lejupielādēt (EN)

 
Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017  Augstākās izglītības modernizācija Eiropā: akadēmiskais personāls 2017 

Jaunajā ziņojumā aplūkoti akadēmiskā personāla darbā pieņemšanas nosacījumi un kvalifikācijas prasības, kā arī darba nosacījumi, kvalitātes ārējās vērtēšanas ietekme uz akadēmisko personālu un valstu stratēģijas augstākās izglītības internacionalizācijā. Ziņojumā iekļautie dati un diagrammas raksturo un grupē akadēmisko personālu pēc dažādiem rādītājiem un kritērijiem. Tā piemēram, ir atklāts, ka Latvijā 81% no kopējā akadēmiskā personāla strādā nepilnu slodzi un tas ir lielākais rādītājs starp apsekotajām valstīm. 

Lejupielādēt (EN)

Galveno faktu buklets (LV)

 
Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2015/16 Ieteiktā mācību stundu slodze gadā pilna laika obligātajā izglītībā Eiropā, 2016./2017. mācību gadā 

Eurydice ziņojums analizē ieteikto minimālo mācību stundu slodzi pilna laika obligātajā vispārējā izglītībā 2016./2017. mācību gadā 42 izglītības sistēmās Eiropā. Ziņojumā iekļautas diagrammas, kas ilustrē valstu informāciju katrā no mācību priekšmetu jomām. Īpaša uzmanība ziņojumā pievērsta lasīšanas, rakstīšanas, literatūras, matemātikas, dabas zinātņu, valodu un sporta un veselības mācību priekšmetiem. Papildus, šī gada ziņojumā salīdzināta minimālā mācību stundu slodze, kas oficiāli noteikta valstu regulējošajos dokumentos ar to mācību stundu slodzi, ko savās atbildēs norādījuši skolotāji un skolēni TIMSS un PISA aptaujās. 

Lejupielādēt (EN)
 

Key Data on Teaching
Languages at School in Europe – 2017 Edition

Pamatdati par svešvalodu mācīšanu
Eiropas skolās – 2017. gada izdevums

Kādas svešvalodas mācās skolēni visā Eiropā un kādā vecumā viņi sāk apgūt pirmo un otro svešvalodu? Kādā līmenī skolēniem jāzina svešvalodas obligātās izglītības noslēgumā? Ar kādām metodēm tiek vērtētas nesen ieradušos migrantu valodu zināšanas un kāds valodu atbalsts viņiem ir pieejams? Šīs un citas tēmas ir apskatītas jaunajā Eurydice tīkla publikācijā „Pamatdati par svešvalodu mācīšanu Eiropas skolās”. 

Lejupielādēt (EN)

Galveno faktu buklets (LV)

Galveno faktu buklets (EN) 

 
Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe 2016  Eiropas izglītības un mācību sistēmu 2016 gada monitoringa strukturālie indikatori

Ziņojumā ietverts detalizēts vairāk nekā 30 strukturālo indikatoru apskats, kā arī būtiskākie skaitliskie rādītāji un koncentrēta analīze par būtiskākajiem aspektiem izglītības politikas attīstībā un reformās piecās jomās. Aplūkota pirmsskolas izglītība, pamatprasmes, jauniešu “izkrišana” no izglītības sistēmas, augstākā izglītība un absolventu nodarbinātība. Ziņojumā sniegta papildus informācija par indikatoriem, kuri pielietoti, sagatavojot gadskārtējo publikāciju “ES Izglītības un mācību pārskats 2016”, aplūkojot situāciju visās ES dalībvalstīs, Norvēģijā, Islandē, Serbijā, Turcijā, Maķedonijā, Melnkalnē, Bosnijā un Hercegovinā.

 

Publikācija sniedz iespējas detalizēti iepazīties ar ES dalībvalstu progresu Eiropas izaugsmes stratēģijas “Eiropa 2020” un stratēģiskās sistēmas “Izglītība un apmācība 2020” mērķu sasniegšanā.

94 lappuses.

Lejupielādēt (EN)

 
Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education Atbalsta mehānismi pierādījumos balstītai izglītības politikas veidošanai

Ziņojumā iekļauts koncentrēts apskats par atbalsta mehānismiem un pastāvošo praksi pierādījumos balstītas izglītības politikas veidošanā Eiropas valstīs. Pētījumā iekļauta informācija no 28 ES dalībvalstīm, kā arī Islandes, Šveices, Norvēģijas, Lihtenšteinas, Melnkalnes, Serbijas, Maķedonijas, Bosnijas un Hercegovinas un Turcijas. 

Lejupielādēt (EN)