Eurydice publikācijas 2018. gadā

 

Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā

Publikācijas nosaukums latviski

Anotācija

 Saite

 

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2017/18 Maksa par augstāko izglītību un studentu finansiālais atbalsts Eiropā 2017./18. ak. g.

Šajā ikgadējā ziņojumā ir aplūkota maksa par augstāko izglītību un studentu finansiālais atbalsts (t. sk. stipendija un aizdevums) Eiropas valstīs. Tajā ir sniegts salīdzinošs pārskats par pilna laika studentiem piemēroto maksu un pieejamo atbalstu 2017./18. ak. g., kā arī ir aprakstīti galvenie sistēmas elementi atsevišķās valstīs.

Publikācijā ir sniegta informācija par maksas apmēru vietējiem, Eiropas Savienības un starptautiskajiem studentiem un ir norādīts, kurām studentu kategorijām ir jāmaksā un kuras no maksas var tikt atbrīvotas. Ziņojumā ir aprakstīti valsts sniegtā finansiālā atbalsta – stipendijas un aizdevuma – veidi un apmērs, kā arī norādīts, vai ir pieejams nodokļu atvieglojums un ģimenes pabalsts.Ziņojumā ir analizēta maksa un finansiālais atbalsts valsts un subsidētajās privātajās augstākās izglītības iestādēs īsā cikla, pirmā cikla (bakalauratūra) un otrā cikla (maģistrantūra) studiju programmās. Privātās augstākās izglītības iestādes ziņojumā nav aplūkotas.

Informācija aptver 28 Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Bosniju un Hercegovinu, Šveici, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Islandi, Lihtenšteinu, Melnkalni, Norvēģiju, Serbiju un Turciju.

Lejuplādēt (EN)

Lejuplādēt (LV)

 

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2017/18 Ziņojums “Par mācību laiku”

Ziņojumā “ Par mācību laiku” 2017./18.gadā ir analizēts minimālais mācību laiks pilna laika obligātajā vispārējā izglītībā 43 Eiropas izglītības sistēmās.

Ziņojumā uzsvērts, ka pamatizglītībā  lasīšana, rakstīšana un literatūra aizņem lielāko mācību laiku, tad seko matemātika. Vidusskolas līmenī matemātikas daļa samazinās par labu citiem priekšmetiem, piemēram, svešvalodām. Sociālo priekšmetu jomā skolēni apgūst vēsturi, ģeogrāfiju, sociālās zinības, sociālo un politisko apmācību, filozofiju un pilsonisko izglītību. Pilsonisko izglītību parasti māca kā atsevišķu priekšmetu vai arī tā ir integrēta vienā vai vairākos citos mācību priekšmetos.

Papildus salīdzinošajai analīzei, ko apkopojuši Eurydice un NESLI (National Excellence in School Leadership Initiative) tīkli, ziņojumā ir iekļautas  diagrammas, kurās ir apkopoti dati par dažādu mācību priekšmetu relatīvo laika daļu valstu izglītības sistēmās.

Lejuplādēt (EN)

The European
Higher Education
Area in 2018
Eiropas augstākās izglītības telpa 2018. gadā: Boloņas procesa īstenošanas ziņojums

Ziņojums sniedz lasītājam kvalitatīvu informāciju un statistikas datus plašā augstākās izglītības tematu diapazonā, sākot no kopīgām vērtībām līdz internacionalizācijai un mobilitātei. Tajā ir apskatīti galvenie jautājumi, kas ir EHEA (European Higher Education Area) pamatā - trīs ciklu grādu struktūras ieviešana, atzīšana un kvalitātes nodrošināšana, kā arī mācīšana un mācīšanās, sociālā iekļaušana un nodarbinātība.

Šis ziņojums ir tapis sadarbojoties BFUG, Eurostat, Eurostudent un Eurydice. Tā sagatavošanā piedalījās arī Eiropas Universitāšu asociācija, Eiropas Studentu savienība un Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrs.

Lejuplādēt (EN) 

 
Teaching Careers in Europe: Access, Progresssion and Support Skolotāja profesija Eiropā: darba gaitu uzsākšana, izaugsme un atbalsts

Ziņojums sniedz apkopotu informāciju par dažādiem skolotāja profesijai svarīgiem jautājumiem, t.sk., kādi ir mūsdienu izaicinājumi skolotāju profesijā un kā izglītības sistēmas Eiropā to risina. Ziņojums sniedz informāciju kā Eiropas valstīs var iegūt skolotāja kvalifikāciju un kādi atbalsta pasākumi ir pieejami kvalificētam skolotājam.  

Lejupielādēt (EN)

Lejuplādēt (LV)

Galveno faktu buklets (LV)

 

The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2018/19

Mācību gada organizācija Eiropā sākumskolas izglītībā un vispārējās vidējās izglītības pirmajā un otrajā posmā - 2018/19

Šis ziņojums, pamatojoties uz valstu datiem, sniedz pārskatu par akadēmiskā gada garumu, sākuma un beigu datumiem, eksāmenu un  brīvdienu periodiem.

Informācija pieejama 38 valstīm, kas piedalās ES Erasmus + programmā (28 dalībvalstis, Albānija, Bosnija un Hercegovina, Šveice, Islande, Lihtenšteina, Melnkalne, Norvēģija, Serbija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Turcija).

Lejupielādēt (EN)

The Organisation of the Academic Year in Europe – 2018/19 Akadēmiskā mācību gada organizācija Eiropā - 2018/19  

Pamatojoties uz valstu datiem, ziņojums sniedz pārskatu par mācību gada garumu, sākuma un beigu datumiem, skolas brīvdienu grafiku un ilgumu un skolas dienu skaitu. Tas aptver pamata un vispārējo vidējo izglītību.

 

Lejupielādēt (EN)

Compulsory Education in Europe – 2018/19 - final report Obligātā izglītība Eiropā - 2018./19. gads. Šajā ziņojumā ir sniegta īsa informācija par izglītības ilgumu 43 Eiropas izglītības sistēmās, kas aptver 38 valstis, kas piedalās ES Erasmus + programmā. Tās ir 28 ES dalībvalstis, kā arī Albānija, Bosnija un Hercegovina, Šveice, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Islande, Lihtenšteina , Melnkalne, Norvēģija, Serbija un Turcija. Lejupielādēt (EN)

The Structure of the European Education Systems 2018/19: Schematic Diagrams - final report Eiropas izglītības sistēmu struktūra 2018./19. gads: shēmas un diagrammas. Šis ziņojums sniedz informāciju par Eiropas izglītības sistēmu struktūru no pirmsskolas izglītības līdz augstākā līmeņa studijām 2018./19. mācību un akadēmiskajā gadā. Tajā iekļautas shēmas un diagrammas, kas attēlo izglītības organizatoriskos modeļus dažādās valstīs. Lejupielādēt (EN)
 

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2016/17

Skolotāju un skolu vadītāju algas un pabalsti Eiropā, 2016./17.m.g.

Šis ziņojums sniedz informāciju par Eiropas valstīs normatīvajos aktos noteikto algu un pabalstiem skolotājiem un skolu direktoriem pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas skolās.

Lejupielādēt (EN)

 

Home Education Policies in Europe 

Mājmācības izglītība Eiropā

Ziņojumā ir sniegta informācija par sākumskolas izglītības un zemākā vidējās izglītības posma mājmācības izglītību. Ziņojums ir sadalīts divās daļās: salīdzinošais pārskats un valstu apraksti.

Lielākajā daļā izglītības sistēmu mājmācība pēc ģimeņu pieprasījuma ir iespējama. Daudzos gadījumos vecākiem ir jāprasa pašvaldību atļauja. Valstīs ir noteikta pedagogu kvalifikācija vai viņu minimālais izglītības līmenis, lai nodrošinātu mājmācību. Skolēnu progresu mācībās uzrauga gandrīz visur, un daudzos gadījumos tiek organizēti eksāmeni.

Šis ziņojums attiecas uz visām valstīm, kas piedalās Eurydice tīklā.

Lejupielādēt (EN)
 

Fees and Support in Higher Education

Studiju maksa un atbalsta sistēmas augstākajā izglītībā Eiropā 2017./18. akadēmiskajā gadā

Ziņojumā “Studiju maksa un atbalsta sistēmas augstākajā izglītībā Eiropā 2017./18. akadēmiskajā gadā” parādītas studiju maksas atbalsta sistēmas dažādās valstīs augstākās izglītības jomā, piemēram, stipendijas un kredīti. Ir sniegts gan salīdzinošs pārskats, gan pārskats par katru valsti.

Ziņojumā aprakstītas studentu kategorijas, kurām ir  jāmaksā par studijām, un tās, kuras ir atbrīvotas no studiju maksas. Ziņojumā ir atspoguļoti atbalsta veidi un summas, kas pieejami stipendiju un kredītu veidā, kā arī nodokļu atvieglojumi un ģimenes pabalsti, ja tādi konkrētā valstī pastāv.

Ziņojums ietver datus par koledžas, bakalaura līmeņa un maģistra līmeņa programmām. Informācija attiecas uz 38 valstīm, tostarp 28 ES dalībvalstīm, kā arī Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Šveici, Islandi, Lihtenšteinu, Melnkalni, Norvēģiju, Serbiju, bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku un Turciju.

Lejupielādēt (EN)