Eurydice publikācijas 2019. gadā

 

Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā

Publikācijas nosaukums latviski

Anotācija

 Saite

Compulsory Education in Europe 2019/20

Obligātā izglītība Eiropā 2019./20.m.g.

Eurydice publikācijā Obligātā izglītība Eiropā 2019./20.m.g., fakti un skaitļi”, kurā sniegta īsa informācija par obligātās izglītības ilgumu 43 Eiropas izglītības sistēmās. Publikācijā norādīts vecums, kad bērni uzsāk un pabeidz obligāto izglītību, kā arī obligātās izglītības ilgums gados.

Lejupielādēt (EN)

Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures

Migrantu izcelsmes skolēnu integrēšana Eiropas skolās

Eurydice ziņojumā “Migrantu izcelsmes skolēnu integrēšana Eiropas skolās” ir pētīts ko dara izglītības iestādes Eiropā, lai veicinātu migrantu izcelsmes skolēnu integrāciju skolās.

Tajā ir salīdzināti pasākumi dažādās valstīs, kas paredzēti, lai migrantu izcelsmes skolēni uzsāktu skolas gaitas. Tiek apskatītas iniciatīvas saistītas ar valodu apguvi, mācīšanos un psihosociālo palīdzību (2017./18. mācību gadā).

Ziņojumā analizēti pasākumi, kas palīdz skolām uzņemt dažādās valodās runājošus skolēnus no atšķirīgām kultūras vidēm un, ņemot vērā viņu sociālo un emocionālo labklājību, veicinātu mācīšanos un attīstību.

Lejuplādēt (EN)

Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe:
National Policies and Measures. BRIEF

Migrantu izcelsmes skolēnu integrēšana Eiropas skolās. Īsais ziņojums

Eurydice īsajā ziņojumā “Migrantu izcelsmes skolēnu integrēšana Eiropas skolās” ir atspoguļoti galvenie secinājumi no tāda paša nosaukuma Eurydice ziņojuma, kas publicēts 2019. gada janvārī un sagatavots ar sadarbībā ar  Eiropas Komisiju.

Informācija ir par uz 38 valstīm, tostarp 28 ES dalībvalstīm, kā arī Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Šveici, Islandi, Lihtenšteinu, Melnkalni, Norvēģiju, Serbiju, bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku un Turciju.

 

Informācija sniegta par 2017./18. mācību gadu. To papildina akadēmiskās literatūras un statistikas analīzes rezultāti, kas balstīti uz Eurostat, IEA PRILS 2016 un ICCS 2016 datiem.

Lejuplādēt (EN)

Lejupielādēt (LV)

 

Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe

Patvēruma meklētāju un bēgļu integrēšana augstākajā izglītībā Eiropā: nacionālās politikas un pasākumi Ziņojums ir sadalīts divās daļās. Pirmajā daļā ir atspoguļoti migrācijas plūsmu rādītāji, otrajā  -  sniegts pārskats par 35  Eiropas valstu izglītības politikām, stratēģijām un pasākumiem patvēruma meklētāju un bēgļu integrācijai augstākajā izglītībā.

Lejuplādēt (EN)

Citizenship Education at School in Europe – 2017 Pilsoniskā izglītība Eiropas skolās, 2017 Eurydice ziņojums „Pilsoniskā izglītība Eiropas skolās, 2017” sniedz salīdzinošu pārskatu par Eiropas valstu politiku pilsoniskās izglītības jomā laikā, kad izglītības un apmācības sistēmām tiek izvirzītas arvien lielākas prasības saistībā ar šīs mācību jomas veicināšanu. Galvenā uzmanība ziņojumā ir pievērsta pilsoniskās izglītības saturam un organizācijai, mācību metodēm klasē un ārpus tās, skolēnu vērtēšanai, kā arī skolotāju apmācībai un atbalstam. Šie jautājumi ir aplūkoti četrās ziņojuma nodaļās, un katra no tām ir papildināta ar gadījuma izpēti par kādu nesen īstenotu politikas iniciatīvu. Ziņojuma pamatā galvenokārt ir kvalitatīvie dati, un tas aptver 42 izglītības sistēmas. Tas ir balstīts uz spēkā esošajiem noteikumiem un rekomendācijām par pilsonisko izglītību publiskā sektora skolās un aptver gan vispārējās izglītības, gan skolā īstenotas sākotnē-jās profesionālās izglītības un apmācības programmas.

Lejuplādēt (LV)

Pielikumi

Galveno faktu buklets (LV)

 

 

Compulsory Education in Europe – 2018/19 Obligātā izglītība Eiropā 2018./19.m.g.

Publikācijā “Obligātā izglītība Eiropā 2018./19.m.g., fakti un skaitļi” ir sniegta īsa informācija par obligātās izglītības ilgumu 43 Eiropas izglītības sistēmās. Publikācijā norādīts vecums, kad bērni uzsāk un pabeidz obligāto izglītību, kā arī obligātās izglītības ilgums gados.

Lejupielādēt (LV)
 

Instruction Time

in Full-time Compulsory Education

in Europe

Ieteiktā mācību stundu slodze gadā pilna laika obligātajā izglītībā Eiropā, 2018./2019. mācību gadā  

Eurydice ziņojums analizē ieteikto minimālo mācību stundu slodzi pilna laika obligātajā vispārējā izglītībā 2018./2019. mācību gadā 43 izglītības sistēmās Eiropā. Ziņojumā iekļautas diagrammas, kas ilustrē valstu informāciju par stundu skaitu katrā no mācību priekšmetiem. Īpaša uzmanība ziņojumā pievērsta lasīšanai, rakstīšanai, literatūrai, matemātikai, dabas zinībām un sociālajām zinībām.

Lejupielādēt (EN)

Early Childhood
Education and Care
in Europe

Galvenie dati par agrīno izglītību un aprūpi Eiropā - 2019. gada izdevums

Šis ir otrais izdevums, kurā parādīts progress galvenajās izglītības jomās pēc ES Padomes rekomendācijām par augstas kvalitātes agrīnās izglītības un aprūpes sistēmām.

Ziņojumā sniegti rādītāji par galvenajām izglītības pārvaldības jomām, personālu, vadlīnijām, kā arī novērtēšanu un monitoringu. Ir uzsvērta augstas kvalitātes bērnu izglītība un aprūpe agrīnā vecumā.

Pirmajā daļā tiek salīdzināta informācija par esošajām bērnu izglītības un aprūpes agrīnajā vecumā sistēmām visā Eiropā.

Otrajā daļā ir sniegts pārskats par valstu sistēmu galvenajām iezīmēm, kam pievienotas to struktūrshēmas.

Ziņojums aptver gan valsts, gan privāto sektoru 38 Eiropas valstīs (43 izglītības sistēmas), kas piedalās ES Erasmus + programmā: 28 Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Šveici, Islandi, Lihtenšteinu, Melnkalni, Ziemeļķedoniju, Norvēģiju, Serbiju un Turciju.

Lejuplādēt (EN)

Galveno faktu buklets (EN)

Digital Education
Eurydice Report
at School in Europe

Digitālā izglītība Eiropas skolās Eurydices ziņojumā “Digitālā izglītība Eiropas skolās”, kurā ir pētīta digitālo kompetenču attīstība, kas attiecas uz skolēniem un skolotājiem un tehnoloģiju izmantošana, lai uzlabotu mācību procesu. Informācija sniegta par 2018./19.mācību gadu. Ziņojums aptver pamata un vispārējo vidējo izglītību. Informācija ir par 28 ES dalībvalstīm, kā arī Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Šveici, Islandi, Lihtenšteinu, Melnkalni, Norvēģiju, Serbiju, bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku un Turciju.

Lejupielādēt (EN)

Galveno faktu buklets (EN)

The Organisation
in Europe
2019/20
of the Academic Year

Akadēmiskā mācību gada organizācija Eiropā - 2019/20  

Akadēmiskais kalendārs sniedz ziņas par akadēmiskā gada struktūru - gada sākumu, semestru laikiem, brīvlaikiem un eksaminācijas posmiem. Atsevišķās valstīs norādītas arī atšķirības starp universitātes un cita tipa augstākās izglītības programmām.  Informācija ir pieejama par 38 valstīm.

Lejupielādēt (EN)

The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2019/20

Mācību gada organizācija Eiropā sākumskolas izglītībā un vispārējās vidējās izglītības pirmajā un otrajā posmā - 2019/20

Šis ziņojums, kura pamatā ir valstu dati, sniedz pārskatu par mācību gada ilgumu, sākuma un beigu datumiem, skolas brīvdienu laiku un ilgumu, kā arī skolas dienu skaitu. Tas attiecas gan uz pamatizglītību, gan uz vispārējo vidējo izglītību. Ziņojums ilustrēts ar salīdzinošajiem skaitļiem. Informācija ir pieejama par 38 valstīm, kas piedalās ES Erasmus + programmā (28 dalībvalstis, Albānija, Bosnija un Hercegovina, Šveice, Islande, Lihtenšteina, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Serbija un Turcija).

Lejupielādēt (EN)

The Teaching of

Regional or Minority Languages

in Schools in Europe

Reģionālo vai minoritāšu valodu mācīšana Eiropas skolās Eurydice ziņojums sniedz pārskatu par pašreizējiem politikas virzieniem Eiropā, kas atbalsta reģionālo vai mazākumtautību valodu mācīšanu skolās. Tas ilustrē kā māca reģionālās vai mazākumtautību valodas dažādās Eiropas izglītības sistēmās. Ziņojums sniedz pārskatu par ES finansētiem projektiem un iniciatīvām, kas atbalsta reģionālo vai mazākumtautību valodu mācīšanu Eiropas skolās.

Lejupielādēt (EN)

Lejupielādēt (LV)

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2017/18

Skolotāju un skolu direktoru algas un piemaksas Eiropā 2017/18

Šajā ziņojumā analizētas likumā noteiktās algas skolotājiem un skolu direktoriem pirmsskolas, sākumskolas un vispārējās vidējās izglītības iestādēs 42 Eiropas izglītības sistēmās 2017./18.mācību gadā. Ziņojumā parādītas  galvenās likumos noteikto algu izmaiņas pēdējos trīs gados. Ziņojumā ir nacionālie apraksti ar detalizētu informāciju par algām, piemaksām un citiem papildu maksājumiem skolotājiem un skolu direktoriem katrā izglītības sistēmā. Dati ir apkopoti Eurydice un ESAO/NESLI tīklos.

Lejupielādēt (EN)

Structure of European Education Systems – Compulsory Education in Europe – 2019/20

Eiropas izglītības sistēmu struktūra - obligātā izglītība Eiropā 2019./2020.gads: shēmas un diagrammas Šis ziņojums sniedz informāciju par Eiropas izglītības sistēmu no pirmsskolas izglītības līdz augstākā līmeņa studijām 2019./20. mācību un akadēmiskajā gadā. Tajā iekļautas shēmas un diagrammas, kas attēlo  izglītības organizatoriskos modeļus dažādās valstīs. Informācija ir pieejama par 43 Eiropas izglītības sistēmām, kas aptver 38 valstis, kas piedalās ES Erasmus+ programmā. Lejupielādēt (EN)

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2019

Strukturālie indikatori izglītības un apmācību sistēmu monitoringam Eiropā 2019.gadā

Ziņojumā ietveri vairāk nekā 35 detalizēti strukturālie rādītāji un cita informācija par reformām un izglītības politikas attīstību sešās jomās 2018./19.m.g. – bērnu agrīnajā izglītībā un aprūpē, sasniegumiem pamatprasmēs, pāragru izstāšanos no izglītības un mācību procesa, augstāko izglītību un izglītības iestāžu absolventu nodarbinātību un mācību mobilitāti.

Tas papildus sniedz īsu pārskatu par galvenajām reformām kopš 2014./15.m.g.

2019. gada atjauninātie strukturālie rādītāji aptver visas ES dalībvalstis, kā arī Bosniju un Hercegovinu, Islandi, Lihtenšteinu, Melnkalni, Ziemeļmaķedoniju, Norvēģiju, Serbiju un Turciju.

Lejupielādēt (EN)