Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā

Publikācijas nosaukums latviski

Anotācija

 Saite

Mobility Scoreboard: 

Higher Education 

Background Report 2018/19

Mobilitātes rezultātu apkopojums: augstākās izglītības ziņojums - 2018/19

Ziņojuma mērķis ir nodrošināt Eiropas valstu progresu mācību mobilitātes veicināšanā un šķēršļu novēršanā. Augstākās izglītības mobilitātes rezultātu apkopojums pirmo reizi tika publicēts 2016. gadā. Otrais izdevums sniedz atjauninātu pamatinformāciju par šiem rādītājiem un atspoguļo izmaiņas augstākās izglītības studentu starptautiskās mobilitātes politikas vidē.

Lejupielādēt (EN)

Lejupielādēt (LV)

 

Early Childhood
Education and Care
in Europe, 2019

Pamatdati par bērnu agrīno izglītību un aprūpi Eiropā, 2019

Ziņojumam ir divas daļas: starptautiskais salīdzinājums un informācija par nacionālajām sistēmām. Ziņojuma metodisko pamatu veido četri starpnozaru jautājumi: uz bērnu vērsta politika, sistēmu savstarpējā atkarība, partnerība ar vecākiem un iekļaujoša vide.

Lejupielādēt (LV)

Digital Education
Eurydice Report
at School in Europe

Digitālā izglītība Eiropas skolās

Ziņojumā ir pētīta digitālo kompetenču attīstība, kas attiecas uz skolēniem un skolotājiem un tehnoloģiju izmantošana, lai uzlabotu mācību procesu. Informācija ir sniegta par 2018./19.mācību gadu.

Lejupielādēt (LV)

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2017/18 Skolotāju un skolu direktoru algas un piemaksas Eiropā 2017/18

Šajā ziņojumā ir analizēta pilnībā kvalificētu pilnas slodzes skolotāju un skolu direktoru alga publiskā sektora skolās 42 Eiropas izglītības sistēmās. Ziņojumā ir nacionālie apraksti ar detalizētu informāciju par algām, piemaksām un citiem papildu maksājumiem skolotājiem un skolu direktoriem katrā izglītības sistēmā.

Lejupielādēt (LV)

The Organisation of the Academic Year in Europe – 2020/21 Akadēmiskā mācību gada organizācija Eiropā - 2020/21

Pamatojoties uz valstu datiem, ziņojums sniedz pārskatu par mācību gada garumu, sākuma un beigu datumiem, skolas brīvdienu grafiku un ilgumu un skolas dienu skaitu. Tas aptver pamata un vispārējo vidējo izglītību. Informācija pieejama 37 valstīm.

Lejupielādēt (EN)

The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2020/21 Mācību gada organizācija Eiropā sākumskolas izglītībā un vispārējās vidējās izglītības pirmajā un otrajā posmā - 2020/21

Šis ziņojums, pamatojoties uz valstu datiem, sniedz pārskatu par akadēmiskā gada garumu, sākuma un beigu datumiem, eksāmenu un brīvdienu periodiem. Informācija pieejama 37 valstīm.

Lejupielādēt (EN)

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2018/19 Skolotāju un skolu direktoru algas un pabalsti Eiropā, 2018/2019 

Šis ziņojums sniedz informāciju par Eiropas valstīs normatīvajos aktos noteikto algu un pabalstiem skolotājiem un skolu direktoriem pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas skolās.

Lejupielādēt (EN)

Equity in school education in Europe:Structures, policies and student performance Vienlīdzība skolu izglītībā Eiropā: struktūras, politika un skolēnu sniegums

Šis ziņojums sniedz pārskatu par izglītības struktūrām un politikām, kas ietekmē vienlīdzību skolu izglītībā. Ziņojumā aplūkotas šādas izglītības sistēmas iezīmes: dalība pirmsskolas izglītībā un aprūpē, skolas finansējums, diferenciācija un skolas veidi, skolas izvēle, uzņemšanas politika, mācību vielas atkārtošana, skolas autonomija, skolas atbildība, atbalsts nelabvēlīgā situācijā esošām skolām, atbalsts skolēniem ar zemu sasniegumu līmeni un iespēja mācīties.

Lejupielādēt (EN)

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2017/18 Skolotāju un skolu direktoru algas un piemaksas Eiropā 2018/19 m.g.

Šajā ziņojumā ir analizēta pilnībā kvalificētu pilnas slodzes skolotāju un skolu direktoru alga publiskā sektora skolās 42 Eiropas izglītības sistēmās. Ziņojumā ir nacionālie apraksti ar detalizētu informāciju par algām, piemaksām un citiem papildu maksājumiem skolotājiem un skolu direktoriem katrā izglītības sistēmā.

Lejupielādēt (EN)

The Structure of the European Education Systems 2020/21 Eiropas izglītības sistēmu struktūra 2020/21m.g. Ziņojums raksturo izglītības sistēmas organizāciju Eiropas valstīs, sākot no pirmsskolas izglītības līdz augstākajai izglītībai 2020./2021. mācību un akadēmiskajā gadā. Informācija ir pieejama par 43 Eiropas izglītības sistēmām, kas aptver 38 valstis, kas piedalās Erasmus+ programmā. Lejupielādēt (EN)

Compulsory Education in Europe – 2020/21 Obligātā izglītība Eiropā - 2020./21.m.g. Šajā ziņojumā ir sniegta īsa informācija par izglītības ilgumu 43 Eiropas izglītības sistēmās, kas aptver 38 valstis, kas piedalās ES Erasmus+ programmā. Lejupielādēt (EN)

The European Higher Education Area in 2020, Bologna Process Implementation Report Boloņas procesa īstenošanas ziņojums Ziņojums parāda divu gadu desmitu laikā sasniegto progresu mobilitātes, kvalitātes nodrošināšanas un atzīšanas jomā, kā arī norāda uz turpmākajiem darbiem, piemēram, sociālajā jomā un dažādu grupu labākā iekļaušanā augstākajā izglītībā. Lejupielādēt (EN)
 

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2020: Overview ofmajor reforms since 2015 Strukturālie rādītāji Eiropas izglītības sistēmu uzraudzībai: pārskats par galvenajām reformām kopš 2015. gada Kā Eiropas valstis vērtē skolēnu sasniegumus pamatprasmju (lasītprasmes, matemātikas un dabaszinību) jomā? Kā mēra absolventu nodarbināmību? Šie un citi jautājumi ir aplūkoti šajā ziņojumā, kas satur 35 atjauninātus strukturālos rādītājus sešās izglītības politikas jomās: pirmsskolas izglītība un aprūpe; sasniegums pamatprasmēs; priekšlaicīga izglītības pamešana; augstākā izglītība; absolventu nodarbināmība un mācību mobilitāte.

2020. gada atjauninājums attiecas uz ES dalībvalstīm, kā arī Lielbritāniju, Bosniju un Hercegovinu, Islandi, Lihtenšteinu, Melnkalni, Ziemeļmaķedoniju, Norvēģiju, Serbiju un Turciju.

Lejupielādēt (EN)

Eurydice Brief: Equity in school education in Europe:Structures, policies and student performance Vienlīdzība skolu izglītībā Eiropā: struktūras, politika un skolēnu sniegums

Šajā ziņojumā īsumā ir sniegti galvenie Eurydice ziņojuma “Vienlīdzība skolu izglītībā Eiropā” secinājumi. Ziņojums sniedz pārskatu par izglītības struktūrām un politikām, kas ietekmē vienlīdzību skolu izglītībā. Informācija ir par 42 Eiropas izglītības sistēmām.

Lejupielādēt (EN)

Lejupielādēt (LV)

 

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2020/21 Maksa par augstāko izglītību un studentu finansiālais atbalsts Eiropā 2020./21. ak. g.

Ziņojumā ir sniegts salīdzinošs pārskats par pilna laika studentiem piemēroto maksu un pieejamo atbalstu 2020./21. ak. g., kā arī ir aprakstīti galvenie sistēmas elementi atsevišķās valstīs. Ziņojumā ir aprakstīti valsts sniegtā finansiālā atbalsta – stipendijas un aizdevuma – veidi un apmērs, kā arī norādīts, vai ir pieejams nodokļu atvieglojums un ģimenes pabalsts. Ziņojumā ir analizēta maksa un finansiālais atbalsts valsts un subsidētajās privātajās augstākās izglītības iestādēs īsā cikla, pirmā cikla (bakalauratūra) un otrā cikla (maģistrantūra) studiju programmās. Privātās augstākās izglītības iestādes ziņojumā nav aplūkotas. Informācija aptver 38 Eiropas Savienības dalībvalstis.

Lejupielādēt (EN)