2012. gada Euroguidance informatīvie pasākumi

LaiksTematsOrganizatoriMērķgrupaMateriāli
30. -31.oktobris Seminārs „Karjeras atbalsts riska grupas jauniešiem pedagoģiskajā procesā” VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta EUROGUIDANCE programma 5.līdz 9.klašo klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi, direktora vietnieki un pedagogi - karjeras konsultanti.
  • Riska definējums un identificēšana: riska_defin_jums_un_identific_ana.zip?d=files/news/13610/riska_defin_jums_un_identific_ana.zip

 

  • Stratēģijas riska cēloņa novēršanai: strat_ijas_riska_c_lo_a_nov_r_anai.zip?d=files/news/13610/strat_ijas_riska_c_lo_a_nov_r_anai.zip

 

  • Mācīšanās prasmes: m_c_an_s_prasmes.zip?d=files/news/13610/m_c_an_s_prasmes.zip

 

  • Pašizpēte: pa_izp_te.zip?d=files/news/13610/pa_izp_te.zip

 

  • Karjeras plānošana: karjeras_pl_no_ana.zip?d=files/news/13610/karjeras_pl_no_ana.zip

 

  • Komunikācijas sociālās prasmes: komunik_cijas_soci_l_s_prasmes.zip?d=files/news/13610/komunik_cijas_soci_l_s_prasmes.zip

 

  • Lomu spēles pedagoģiskajā procesā: lomu_sp_les_pedago_iskaj_proces_.zip?d=files/news/13610/lomu_sp_les_pedago_iskaj_proces_.zip

 

13.04.2012 Seminārs "Darba tirgus aktualitātes, tendences, prognozes" VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Euroguidance programma Seminārs paredzēts karjeras konsultantiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem, kas specializējušies jauniešu karjeras attīstības atbalstā. ?d=files/news/13610/lm_dd_karjeras_kons_seminars_13042012.ppt 
30.03.2012 Seminārs par karjeras atbalsta pasākumiem riska grupu jauniešiem VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Euroguidance programma Pedagogiem - karjeras konsultanti, pedagoģiskie darbinieki, kas specializējušies jauniešu karjeras attīstības atbalstā ?d=files/news/13610/semin_ra_prezent_cijas.zip 
24.02.2012 Seminārs „Veiksmīgas karjeras anatomija” VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Euroguidance programma Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedri, kā arī jauniešu un pieaugušo karjeras atbalsta speciālisti ?d=files/news/13610/semin_ra_materi_li_24.02.zip  
17.02.2012 Seminārs „Karjeras vadības prasmju attīstīšanas un uzņēmības veicināšana augstskolās” VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Euroguidance programma Koledžu un augstskolu studentu karjeras centru darbinieki un studentu karjeras atbalstā iesaistītais personāls ?d=files/news/13610/semin_ra_17.02._materi_li.zip 
01.02.2012 Seminārs Daugavpilī: Eiropas Savienība – tava iespēja šodien"
Eiropas Nodarbinātības dienesta tīkls (NVA EURES) sadarbībā ar Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldi, Biedrību „Jubra”, Daugavpils Universitāte Karjeras centru, Nacionālo Europass centru un VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamentu Daugavpils jaunieši