Izsludināts pieteikumu konkurss Nordplus ietvarprogrammā 2011.gadā

VIAA ir izsludinājusi pieteikumu konkursu Nordplus ietvarprogrammā 2011.gadā, kas paredz atbalstīt sadarbības projektus izglītībā starp Baltijas un Ziemeļvalstīm. Programma veicina kvalitāti un jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās, veicinot dažādus apmaiņu veidus, projektus un sadarbības tīklus.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš visām Nordplus apakšprogrammām – 2011.gada 1.marts.

Nordplus ietvarprogrammu veido četras apakšprogrammas, kurās var iesniegt pieteikumus saskaņā ar galvenajiem mērķiem un prioritātēm katrā no tām (skatīt zemāk). Visi pieteikumi jāiesniedz, izmantojot tiešsaistes pieteikšanās sistēmu ARS: http://ars.norden.org

ARS sistēmas vadlīnijas: ars_user_guide_2011_eng.pdf?d=files/news/5573/ars_user_guide_2011_eng.pdf
Nordplus rokasgrāmata (2011.gads): nordplus_handbook_2011.pdf?d=files/news/5573/nordplus_handbook_2011.pdf

Papildus katras apakšprogrammas mērķiem un prioritātēm par visas Nordplus ietvarprogrammas prioritāti 2011. gadā ir noteikti ar klimatu saistītie jautājumi. Visām sadarbības aktivitātēm ir jābalstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstu izglītības iestādēm un organizācijām.

Nordplus Jauniešu programma

 • Stiprina un attīsta sadarbību skolu izglītībā starp programmas dalībvalstīm, kā arī atbalsta pirmsskolas iestāžu, pamatskolu un vidusskolu (vispārizglītojošo un profesionālo) sadarbības tīklus.
 • 2011. gada prioritāte ir sadarbībai šādās jomās un tematos: izglītības kvalitāte, profesionālā izglītība, veselība, pasākumi, kas novērš izglītības nepabeigšanu, uzņēmējdarbība un starpkultūru izglītība.

Nordplus Augstākās izglītības programma

 • Sniedz ieguldījumu dalībvalstu augstākās izglītības iestāžu sadarbībā un sadarbības tīklu izveidē pieredzes, labākās prakses un inovatīvu rezultātu apmaiņai un izplatīšanai.
 • Veicina augstākās izglītības iestāžu un citu  augstākās izglītības jomā strādājošu iestāžu vai organizāciju sadarbību. 
 • 2011. gada prioritāte ir sadarbība šādās jomās un tematos: sadarbības tīklu atjaunināšana un paplašināšana, iesaistot jaunus partnerus, jo īpaši no jaunajām dalībvalstīm, kopēju studiju programmu veidošana, studiju plānu attīstības projekti un kvalitātes nodrošināšana augstākajā izglītībā.

Nordplus Pieaugušo izglītības programma

 • Stiprina un attīsta sadarbību, partnerību un sadarbības tīklus starp pieaugušo izglītībā iesaistītām iestādēm (izglītības iestādēm, kā arī uzņēmumiem, organizācijām, t.sk. nevalstiskajām organizācijām), lai veicinātu kvalitātes un jauninājumu attīstību visā pieaugušo izglītībā.
 • 2011. gada prioritāte ir sadarbība šādās jomās un tematos: pieaugušo pamatkompetences un valodu prasmes, prasmju atzīšana un akreditācija, mūsdienu pilsoniskās sabiedrības izaicinājumi (apkārtējās vides problēmu izpratne, klimata jautājumi un uzņēmējdarbība), sociālo nevienlīdzību mazināšanu izglītībā, uzņēmumu un iestāžu sadarbība pieaugušo izglītībā un apmācībā.

  Prioritāte tiks dota šādiem pieteikumiem:
  • pieteikumu iesniedz jauni programmas dalībnieki;
  • projekta ideja skar iepriekš nerisinātus jautājumus, problēmas, metodes un risinājumu modeļus;
  • projektā veicināta sociāli mazāk aizsargātu grupu motivēšana;
  • projekti, kas attiecas uz pieaugušo izglītības nozari kopumā un iesaista visa veida pieaugušo organizācijas.

Nordplus Horizontālā programma

 • Sniedz ieguldījumu sadarbībā starp izglītības jomām un atbalsta starpnozaru sadarbības tīklus un projektus.
 • 2011. gada prioritāte: starpnozaru sadarbība jomās un tematos, kas prioritāri trijās nozaru apakšprogrammās, kvalitātes un jauninājumu attīstīšana izglītības sistēmās un starpnozaru sadarbība skolotāju izglītībā un pedagoģisko metožu izveidē, iesaistot skolas, iestādes un organizācijas pieaugušo izglītībā, augstākajā izglītībā un pētniecībā, kā arī iesaistot uzņēmumus.

Ziemeļu Ministru padome ir izveidojusi Nordplus ietvarprogrammu četriem gadiem – laikposmam no 2008. līdz 2011. gadam. Kopējais Nordplus ietvarprogrammas budžets 2011. gadam ir 62 milj. Dānijas kronu jeb apmēram 8,3 miljoni eiro.
   
Papildinformācija: www.nordplusonline.org un Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā, sadaļā Nordplus.

Kontaktpersonas Latvijā – Gunta Tralmaka, e-pasts: gunta.tralmaka@viaa.gov.lv, tālrunis: 67359077 un Valda Cepurīte-Bērziņa, e-pasts: valda.cepurite-berzina@viaa.gov.lv, tālrunis: 67814323.

Plānotie projektu pieteikumu rakstīšanas semināri