Izsludināts konkurss 
pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai 
(2. atlases kārta)

Konkursā pieteikumus var iesniegt LR zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas un LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti.

Atbalstāmās darbības:

  • fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošana,
  • tehnoloģisko tiesību aizsardzības nodrošināšana,
  • zināšanu un tehnoloģiju pārnese,
  • kompetenču pilnveidošana,
  • starptautiskās mobilitātes un tīklošanās īstenošana.

Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2018. gada 27. aprīlis.

Pieejamais finansējums ir 15 228 440 euro: 

 • ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem 7 614 220 euro; 
 • ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem 7 614 220 euro, no kuriem 1 522 844 euro plānoti fundamentālo pētījumu īstenošanai
   

 ! 

Aicinām Jūsu izstrādātos pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumus iesniegt POSTDOC elektroniskajā sistēmā.

 

Lai iegūtu piekļuvi POTDOC elektroniskajai sistēmai, lūdzam aizpildīt līguma formu un tā pielikumu, tai skaitā lietotāju tiesību veidlapu. Institūcijas paraksttiesīgās personas parakstītu līgumu lūdzam iesniegt aģentūrā. Līguma forma un papildus informācija par POSTDOC elektroniskās sistēmas lietošanu pieejama šeit

 

Tās institūcijas, kurām jau ir līgums par POSTODC elektroniskās sistēmas lietošanu, aicinām iesniegt lietotāju tiesību veidlapas ar paraksttiesīgās personas parakstu kā pielikumus jau esošajiem līgumiem.

 

Iesniedzamie dokumenti pētniecības atbalsta saņemšanai 2. kārtā

Lai atvieglotu priekšatlases sagatavošanas darbu, VIAA ir izstrādājusi Zinātnisko institūciju un komersantu Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases nolikumu ar tā pielikumiem.

Nr. Dokuments Lejupielādēt
1.

Pētniecības pieteikumu otrās kārtas atlases nolikums

 ?d=36163_Nolikums.doc
2. Pētniecības pieteikuma veidlapa un tās pielikumi
 • veidlapa ?d=Nolikuma_1.pielikums_Veidlapa.doc
 • 1.-3. pielikums ?d=Veidlapas_1._3._pielikums.xlsx
 • 4. pielikums ?d=Veidlapas_4.pielikums.docx
 • apliecinājums ?d=Veidlapas_pielikums_Apliecinajums.doc
3. Pētniecības pieteikuma veidlapas aizpildīšanas metodika un tās pielikumi
 • Metodika ?d=50001_Nolikuma_2.pielikums_Veidlapas_azpildisanas_metodika.doc
 • Pielikums ?d=Veidlapas_4.pielikuma_aizpildisanas_metodika.docx
4. Pētniecības pieteikuma administratīvās un atbilstības vērtēšanas vadlīnijas un metodika ?d=69532_Nolikuma_4.pielikums_admin_vertesanas_vadlinijas.docx
5.  Pētniecības pieteikuma administratīvās un atbilstības vērtēšanas kritēriji ?d=Nolikuma_3.pielikums_administrativie_kriteriji.doc
6.  Pētniecības pieteikuma zinātniskās kvalitātes vērtēšanas vadlīnijas un kritēriji ?d=60496_Nolikuma_5.pielikums_zin_vertesanas_vadlinijas.docx
7.  Līguma par pētniecības pieteikuma īstenošanu ?d=Nolikuma_6.pielikums_ligumi_gala.docx
8. 

Pētniecības pieteikumu vērtēšanas kārtība

?d=Vertesanas_kartiba.doc
9. 

Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu otrās atlases kārtas kritēriju svars

?d=Nolikuma_7.pielikums_Vertesamas_kriteriju_svars.xlsx
10.

Zinātniskās institūcijas finanšu apgrozījuma pārskats

?d=Veidlapas_6.pielikums_Finan_apgrozijuma.xlsx
11. 

Pēcdoktoranta apliecinājums

?d=Veidlapas_7.pielikums_Pecdoktoranta_apliecinajums.docx
12. 

Komersanta atzinums

?d=Veidlapas_pielikums_Komersanta_atzinums.docx

VIAA kontaktpersona: Līga Mirlina, Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļa, tālr.: 67785427, e-pasts: liga.mirlina@viaa.gov.lv