Izsludināts konkurss pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai 
(3. atlases kārta)

Konkursā pieteikumus var iesniegt LR zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas un LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti.

Atbalstāmās darbības:

   • fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošana,
   • tehnoloģisko tiesību aizsardzības nodrošināšana,
   • zināšanu un tehnoloģiju pārnese,
   • kompetenču pilnveidošana,
   • starptautiskās mobilitātes un tīklošanās īstenošana;
   • bakalaura, maģistra vai doktoru darbu vadīšana un recenzēšana;
   • citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošana.

Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2019. gada 15. jūlijs.

Pieejamais finansējums ir 15 120 078 euro: 

   • ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem 7 560 039 euro; 
   • ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem 7 560 039 euro, no kuriem 1 512 007,80 euro plānoti fundamentālo pētījumu īstenošanai.

Iesniedzamie dokumenti pētniecības atbalsta saņemšanai 3. kārtā

 

Dokuments

Lejupielādēt

 1.

Pētniecības pieteikumu trešās kārtas atlases nolikums


?d=Nolikums_3k_gala.doc

 • Grozījumi pētniecības pieteikumu trešās kārtas atlases nolikumā: ?d=PostDoc_grozijumi_3.atlase.doc
2. 

Pētniecības pieteikuma veidlapa un tās pielikumi

 • Pieteikuma veidlapa ?d=N1_pielikums_Veidlapa_3k_gala.doc
 • Pieteikuma veidlapas 1.-3. pielikums ?d=P_rskats_par_PP_rezult_tiem.docx_gala.xlsx
 • Pieteikuma veidlapas 4. pielikums / Zinātniskais apraksts angļu valodā ?d=Veidlapas_pielikums_3k_gala.docx
 • Apliecinājums ?d=Apliecinajums_3k_gala.doc
3.

Pētniecības pieteikuma veidlapas aizpildīšanas metodika un tās pielikumi

 • Metodika ?d=Nolikuma_2piel_Veidlapas_aizpild_metodika_3k_gala.doc
 • 4. pielikuma (zinātniskā apraksta angļu valodā) aizpildīšanas metodika ?d=Veidlapas_pielikuma_aizpildisanas_metodika_3k_gala.docx
4.

Pētniecības pieteikuma administratīvās un atbilstības vērtēšanas vadlīnijas un metodika

?d=N4_piel_admin_vert_vadlinijas_3k.docx

5. 

Pētniecības pieteikuma administratīvās un atbilstības vērtēšanas kritēriji

?d=N3_piel_admin_kriteriji_3k_gala.doc

6. 

Pētniecības pieteikuma zinātniskās kvalitātes vērtēšanas vadlīnijas un kritēriji

?d=N5_piel_zin_vertesanas_vadlinijas_3k_gala.docx

7. 

Līguma par pētniecības pieteikuma īstenošanu

?d=N6_piel_Ligums_3k_gala.docx

8. 

Pētniecības pieteikumu vērtēšanas kārtība

?d=Vertesanas_kartiba_3k_gala.doc

9. 

Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu trešās atlases kārtas kritēriju svars

?d=N7_piel_nolikumam_krit_riju_svars_gala.docx

10.

Zinātniskās institūcijas finanšu apgrozījuma pārskats

?d=Copy_of_Finan_apgrozijuma_parskats_3k_gala.xlsx

11. 

Pēcdoktoranta apliecinājums

?d=Pecdoktoranta_apliecinajums_gala.docx

Aicinām Jūsu izstrādātos pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumus iesniegt POSTDOC elektroniskajā sistēmā.

Lai iegūtu piekļuvi PostDoc elektroniskajai sistēmai, lūdzam aizpildīt līguma formu un tā pielikumu, tai skaitā lietotāju tiesību veidlapu. Institūcijas paraksttiesīgās personas parakstītu līgumu lūdzam iesniegt aģentūrā. Līguma forma un papildus informācija par PostDoc elektroniskās sistēmas lietošanu pieejama šeit

Tās institūcijas, kurām jau ir līgums par PostDoc elektroniskās sistēmas lietošanu, aicinām iesniegt lietotāju tiesību veidlapas ar paraksttiesīgās personas parakstu kā pielikumus jau esošajiem līgumiem. 

Ja institūcija vēlas rīkot pieteikumu priekšatlasi, tās norisei VIAA ir izstrādājusi Zinātnisko institūciju un komersantu Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases nolikumu ar tā pielikumiem, kuri pieejami šeit

Kontaktinformācija:

 • Ineta Kurzemniece, VIAA Pētniecības un inovācijas atbalsta politikas nodaļas vadītāja, tālr.: 67814328 , e-pasts: ineta.kurzemniece@viaa.gov.lv
 • Līga Mirlina, VIAA Pētniecības un inovācijas atbalsta politikas nodaļas vecākā eksperte, tālr. 67785472, e-pasts: liga.mirlina@viaa.gov.lv.