Jauniešu programma paredzēta pirmsskolas izglītības iestādēm, sākumskolām un vidusskolām. Tā sniedz iespēju īstenot skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kas uzlabo izglītības kvalitāti, attīsta starpkultūru dialogu, kā arī veicina Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu apguvi.


Programmas dalībvalstis

Programmā piedalās Ziemeļvalstis un Baltijas valstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Islande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.


Programmas mērķi:

 • stiprināt un attīstīt sadarbību skolu izglītības jomā, kā arī atbalstīt pirmsskolas iestāžu, pamatskolu un vidusskolu (vispārizglītojošo un profesionālo) sadarbības tīklus; 
 • veicināt izglītības kvalitātes uzlabošanu, izglītības radošuma un jauninājumu attīstību;
 • „Izglītība visiem” – veicināt vienādas iespējas izglītībā;
 • attīstīt Ziemeļvalstu izglītības pārstāvju un institūciju sadarbību un veicināt kopējas Ziemeļvalstu un Baltijas izglītības telpas izveidi;
 • stiprināt Ziemeļvalstu valodu un kultūru, kā arī savstarpējo Ziemeļvalstu un Baltijas valodu un kultūru izpratni;
 • stiprināt saikni starp skolu izglītību un darba dzīvi.


Programmas mērķgrupas

Pirmsskolas izglītības iestāžu, pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu:
 • skolēni/audzēkņi;
 • skolotāji/pasniedzēji;
 • administrācijas darbinieki.
Dalību programmā var pieteikt tikai izglītības iestādes.


Programmas aktivitātes

Nordplus Jauniešu programmā ir trīs veidu aktivitātes: mobilitātes, projektu sagatavošana un sadarbības tīklu veidošana.
 
1. Mobilitātes
 • klašu apmaiņa (no 1 līdz 3 nedēļām);
 • vidusskolu skolēnu apmaiņa un profesionālās izglītības skolu audzēkņu darba prakse (no 1 nedēļas līdz 1 gadam);
 • skolotāju un pedagoģiskā personāla apmaiņa (no 1 nedēļas līdz 1 gadam);
 • sagatavošanas vizītes (līdz 5 dienām).
2. Projekti 
 • administratīvas tikšanās projekta aktivitāšu plānošanai un īstenošanai;
 • attīstības projekti un citas aktivitātes, kas vērstas uz pedagoģisko un didaktisko metožu attīstīšanu un pilnveidi.
3. Sadarbības tīkli
 • administratīvās tikšanās, lai dibinātu un attīstītu skolu sadarbības tīklu;
 • sabiedrības informēšanas aktivitātes un projektu rezultātu izplatīšana.


Projekta pieteicējs un sadarbības partneri

Pieteikumu dalībai programmā iesniedz viena no izglītības iestādēm, kas, piesakoties programmas finansējumam, uzņemas koordinējošo lomu. Koordinatora pienākums līguma darbības periodā ir pārraudzīt pieteiktās aktivitātes un piešķirtā finansējuma izlietojumu.
 • Mobilitātēm jāpiesaista vismaz viens sadarbības partneris - izglītības iestāde no citas programmas dalībvalsts;
 • Projektiem un sadarbības tīkliem jāpiesaista vismaz divi sadarbības partneri - izglītības iestādes no dažādām programmas dalībvalstīm. 
Visām sadarbības aktivitātēm ir jābalstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstu izglītības iestādēm.


Programmas finansējums

Finansējumu piešķir:
 • mobilitātēm 100% apmērā no mobilitātes izmaksām saskaņā ar programmas noteiktajām  likmēm ceļa skolēniem un skolotājiem, un uzturēšanas izdevumiem skolotājiem;
 • sadarbības tīkliem un projektiem - fiksētu summu projekta vadības, īstenošanas un rezultātu izplatīšanas izmaksām (3000 EUR koordinatoram un 1000 EUR katram partnerim), kā arī ceļa un uzturēšanās izmaksas saskaņā ar programmas noteiktajām likmēm.

Projektu sagatavošana 

Nordplus projektus iesniedz elektroniskā formā, izmantojot  Nordplus projektu pieteikumu un atskaišu vadības rīku Espresso. Lietotāju ērtībai ir sagatavota Espresso lietošanas instrukcija (Junior apakšprogrammā, taču to var izmantot arī projektu iesniedzēji citās apakšprogrammās), kas pieejama šeit, kā arī Nordplus projektu pieteikumu un atskaišu vadības rīks Espresso lietošanas instrukcijas katrā apakšprogrammā, kas atrodamas šeit
Projektu pieteikumiem, kas tiek iesniegti par projektu vai tīklošanas aktivitāšu īstenošanu, pieteikumam pievienojams projekta budžets, kuru ieteicams sagatavot, izmantojot Nordplus budžeta veidlapu

 

Administrēšana

Nordplus Jauniešu izglītības programmu administrē Augstākās izglītības padome Zviedrijā (The Swedesh Council for Higher Education) (UHR)www.utbyten.se

Kontaktinformācija

Linards Deidulis
Tālrunis: 67830837; 29554403 (GSM)
E-pasts: linards.deidulis@viaa.gov.lv  
Skype: linards.deidulis