Ziemeļvalstu valodu programma ir otra starpnozaru programma, kas veicina Ziemeļvalstu valodu apguvi bērniem un jauniešiem, kā arī atbalsta šo valodu mācību materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu līmeņu izglītības sistēmās. Šī programma veicina arī starpvalstu un starpnozaru sadarbību Ziemeļvalstu valodu apguvē.

Jaunums 2018.-2022. gada programmas periodā, ka Ziemeļvalstu valodu programmā projektu pieteikumi var tikt iesniegti angļu vai kādā no Ziemeļvalstu valodām, kā arī projektu ietvaros var paredzēt divpusējās sadarbības projektus.

Programmas dalībvalstis

Programmā piedalās Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija (arī Ālandu salas), Islande, Norvēģija, Zviedrija. No 2012. gada programmā piedalās arī Baltijas valstis: Latvija, Lietuva un Igaunija.


Programmas mērķi:

 • veicināt Ziemeļvalstu apguvi bērniem un jauniešiem;
 • veicināt Ziemeļvalstu valodu mācību materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu līmeņu izglītības un mācību sistēmās.


Programmas mērķgrupas

Visi ieinteresētie Ziemeļvalstu valodu apguvē, mācīšanā, izplatīšanā.


Programmas aktivitātes

Programmas ietvaros iespējams saņemt finansiālu atbalstu šādu aktivitāšu īstenošanai:

 • mācību metožu un materiālu veidošana Ziemeļvalstu valodu apguvei, mācīšanai;
 • projekti, kas vērsti uz sabiedrības informēšanu;
 • izpētes projekti;
 • konferences, semināri;
 • projekti, kas vērsti uz terminoloģijas izstrādi un vārdnīcu sagatavošanu; 
 • publikācijas;
 • valodu projekti;
 • attīstības projekti un citas aktivitātes, kas vērstas uz pedagoģisko un didaktisko metožu attīstīšanu un pilnveidi.

Projekta pieteicējs un sadarbības partneri:

 • pirmsskolas izglītības iestādes, pamatskolas, vidusskolas un profesionālās izglītības iestādes;
 • augstskolas, zinātniskās institūcijas;
 • nevalstiskās organizācijas;
 • privātuzņēmumi.

Dalību programmā var pieteikt atbildīgā organizācija vai institūcija vienā no programmas dalībvalstīm. Piesakoties programmas finansējuma, atbildīgā organizācija uzņemas koordinējošo lomu. Koordinatora pienākums līguma darbības periodā ir pārraudzīt pieteiktās aktivitātes un piešķirtā finansējuma izlietojumu.

Sadarbības projektā/tīklā ir jāpiesaista vismaz viens sadarbības partneris no citas programmas dalībvalsts.

Visām sadarbības aktivitātēm ir jābalstās uz vienošanos starp dalībvalstu dalībiestādēm.


Programmas finansējums

Finansējumu piešķir tiešajām īstenošanas izmaksām 75% apmērā no projekta vai sadarbības tīkla budžeta. Dalībiestāžu un organizāciju ieguldījums līdztekus finansiālajam var būt arī darba stundas, kas veltītas Nordplus projektam. Pieteikuma budžeta tāmē var iekļaut arī ceļa, uzturēšanās, administrēšanas u.c. izmaksas. Pieteikumam ir jāpievieno projekta detalizētais budžets.

Pieteikumu sagatavo angļu valodā vai vienā no Ziemeļvalstu valodām (dāņu, zviedru vai norvēģu valodā). 

Projektu sagatavošana 

Nordplus projektus iesniedz elektroniskā formā, izmantojot  Nordplus projektu pieteikumu un atskaišu vadības rīku Espresso. Lietotāju ērtībai ir sagatavota Espresso lietošanas instrukcija (Junior apakšprogrammā, taču to var izmantot arī projektu iesniedzēji citās apakšprogrammās), kas pieejama šeit, kā arī Nordplus projektu pieteikumu un atskaišu vadības rīks Espresso lietošanas instrukcijas katrā apakšprogrammā, kas atrodamas šeit
Projektu pieteikumiem, kas tiek iesniegti par projektu vai tīklošanas aktivitāšu īstenošanu, pieteikumam pievienojams projekta budžets, kuru ieteicams sagatavot, izmantojot Nordplus budžeta veidlapu

 

Programmas administrēšana

Ziemeļvalstu valodu programmu administrē Pētniecības centrs Īslandē (Icelandic Center for Research – Rannis): www.nordplus.is

 

Kontaktinformācija

Linards Deidulis
VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas 
vecākais projektu vadītājs
Tālrunis: 67830837; 29554403 
E-pasts: linards.deidulis@viaa.gov.lv