Normatīvie akti

Dokumenta nosaukums Piezīmes
Ministru kabineta noteikumi  
MK noteikumi Nr. 219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" Zaudējuši spēku*
MK noteikumi Nr. 220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" Zaudējuši spēku*
MK noteikumi Nr. 445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts" Zaudējuši spēku *
MK noteikumi Nr. 231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem"  
IZM un MK rīkojumi:  
MK 2018. gada 19. septembra rīkojums Nr. 440 "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2018. gadā"  
MK 2018. gada 19. septembra rīkojums Nr. 439 "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2018. gadā"  
Studiju kredīta maksimālais apmērs studiju programmām 2019. gadā  
MK 2020. gada 1. aprīļa rīkojums Nr. 151 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju"  

 * Atbilstoši 21.04.2020 MK noteikumu nr. 231 57. punktam: To studiju un studējošo kredītu līgumu pilnīgai izpildei, kuri noslēgti uz Noteikumu Nr. 219, Noteikumu Nr. 220 un Noteikumu Nr. 445 pamata, piemēro minētos Ministru kabineta noteikumus.

 

Dokumentu paraugi

Dokumenta nosaukums Dokuments
Kredīta dzēšana  
Izziņa par kredītņēmēja pamatdarba vietu (uz iestādes veidlapas iesniedzami dati) ?d=Izzina_par_kredita_nemeja_pamatdarba_vietu.doc
Studiju kredīta no valsts budžeta līdzekļiem atmaksas termiņa pagarināšana  
Iesniegums par studiju kredīta pamatsummas atmaksas termiņa pagarināšanu (bezdarbnieka statuss) ?d=iesniegums_par_bezdarbieku.doc
Iesniegums par studiju kredīta pamatsummas un procentu atmaksas termiņa pagarināšanu (turpina studijas) ?d=iesniegums_studiju_turpinasana.doc
Iesniegums par studiju kredīta pamatsummas un procentu atmaksas termiņa pagarināšanu (grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājums) ?d=iesniegums_BKA.doc
Personas rakstveida piekrišana datu apstrādei (piekrišana datu saņemšanai no VSAA) ?d=VSAA_piekrisana.doc 
Studiju kredīta no valsts budžeta līdzekļiem parāda atmaksa  
Iesniegums par parāda pakāpenisku atmaksu ?d=Iesniegums_parads.doc
Iesniegums par parāda pakāpenisku atmaksu pēc tiesas sprieduma ?d=iesniegums_parads_pec_tiesas.doc