Esiet sveicināti Valsts izglītības attīstības aģentūrā!

Izglītības sistēma un vide neizbēgami un pastāvīgi mainās līdz ar attīstības procesiem sabiedrībā un tautsaimniecībā. Tas ir ne vien dabiskais paaudžu nomaiņas process, bet arī pārmaiņas, ko mūsu sadzīvē, domāšanā un vērtību sistēmā ievieš globalizācija, brīva pārvietošanās starp valstīm, pieredzes apmaiņa, sociālie tīkli un daudzas citas neizsakāmi plašās mūsdienu iespējas. Izglītības jēdziens ir ieguvis daudz plašāku būtību, tā vairs nav tikai bērnu un jauniešu prioritāte, un tā vairs nav tikai noteikta, slēgta vide, un dažkārt tā nav pat noteikta ēka vai auditorija. Mūžizglītība, tālmācība, virtuālie semināri, studijas ārvalstīs... šīs un daudzas citas iespējas arvien pārliecinošāk ienāk mūsu ikdienas leksikā.

Izglītība, ko gūstam jebkādā mācību procesā, veido mūs un mūsu valsti. Izglītība mūs integrē Eiropā, un tā mums piešķir savu, tikai mums raksturīgo identitāti. Manuprāt, tieši tādēļ izglītība ir milzu atbildība visiem tās procesā iesaistītajiem. Tādēļ izglītības sistēma – sākot no dažu stundu kursiem un beidzot ar apjomīgām profesionālām vai akadēmiskām studijām – jāveido pārdomāti, respektējot gan indivīdu vēlmes, intereses un iespējas, gan arī tautsaimniecības prasības pēc noteiktas nozares un līmeņa speciālistiem. Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) uzdevums ir palīdzēt šīs iespējas saskatīt un izmantot. Un šajā mainīgajā pasaulē ieviest mazliet vairāk stabilitātes.

VIAA darbības lauks ir plašs un daudzveidīgs: iestāde īsteno valsts politiku Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu, mūžizglītības, ārvalstu stipendiju un sadarbības programmu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu finanšu instrumentu un grantu shēmu īstenošanā izglītības, zinātnes un pētniecības jomā, kā arī karjeras atbalsta jautājumos, piedāvājot konsultatīvu atbalstu un plašu informācijas klāstu par izglītības nozares attīstības iespējām Latvijā un Eiropā.

20 darbības gadu laikā, pilnveidojoties, paplašinoties un uzņemoties arvien jaunus izaicinājumus, VIAA mērķi kļuvuši tikai ambiciozāki. Mēs tiecamies kļūt par profesionālas, efektīvas, konsekventas, uz sadarbību un pārmaiņām orientētas valsts iestādes etalonu ar šādiem mērķiem:

 • VIAA ir ekspertīzes un resursu avots efektīvai izglītības attīstības iniciatīvu plānošanai un īstenošanai; 
 • VIAA ir augsti profesionāla vide apjomīgu ārvalstu finanšu līdzekļu vadībai;
 • VIAA vērtība ir profesionāli un uz attīstību orientēti darbinieki un vadītāji;
 • VIAA klients (labuma guvējs) ir apmierināts;
 • VIAA personificē atvērtas un pretimnākošas organizācijas tēlu.
Kopš iestādes dibināšanas pastāvīgi pieaugušas un pilnveidojušās atbildības jomas, un daudzveidīgāka kļuvusi mūsu darbība. Tieši šī daudzveidība palīdz mums pārraudzīt un novērtēt izglītības sistēmas nenovērtējamo nozīmi sociāli ekonomiskajos procesos. 
 
2014. gadā savu darbību uzsāk Eiropas Komisijas jaunā ES atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+, kas apvieno vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus u.c.) un aizstāj tās ar vienu. Programma ilgs līdz 2020. gadam.
 
Erasmus+ programmas atbalsta virzieni ir:
 • Mācību mobilitāte (Learning Mobility for Individuals);
 • Stratēģiskās partnerības – sadarbība inovācijas un labas prakses veicināšanai (Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices));
 • Atbalsts politikas reformām (Support for Policy Reform).
VIAA administrē Erasmus+ decentralizēto aktivitāšu projektus skolu, profesionālās izglītības, pieaugušo izglītības un augstākās izglītības sektorā.
 
Konkurences pieaugums darba tirgū, ko izjūt ikviens, tikai paaugstina prasības izglītības sistēmai, un nevienas nozares attīstība ilgtermiņā nav iedomājama bez kvalificēta jauno profesionāļu darbaspēka. Tāpēc ar gandarījumu jāatzīst, ka, turpinoties ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai, vienu no būtiskākajiem ieguldījumiem saņem profesionālā izglītība, kas daudzus gadus nav bijusi atbilstoši novērtēta. 11 profesionālās izglītības iestāžu – kompetences centru attīstībā tiks ieguldīti 129 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Projektu īstenošanas gaitā – līdz 2015. gada 31. augustam – notiks vērienīga profesionālās izglītības iestāžu ēku, būvju, telpu, dienesta viesnīcu un infrastruktūras renovācija, rekonstrukcija un jaunu ēku vai būvju būvniecība. Profesionālās izglītības iestādes pielāgos personām ar funkcionāliem traucējumiem. Skolas iegādāsies mācību līdzekļus un tehnisko aprīkojumu, tiks modernizētas skolu bibliotēkas. Būtiski, ka atbalstu saņem profesionālās izglītības iestādes visos reģionos, gan veicinot reģionu jauniešu interesi apgūt profesiju, gan piedāvājot to darīt mūsdienīgā mācību vidē savā dzīvesvietā. Turklāt modernās un mājīgi iekārtotās dienesta viesnīcas telpas uzrunās arī jauniešus no citiem novadiem.
 
Būtisku struktūrfondu atbalstu turpina saņemt arī augstākā izglītība (stipendijas maģistrantiem un doktorantiem; studiju korpusu būvniecība) un zinātne (jauno zinātnieku piesaiste; atbalsts pētniecības projektiem).
 
VIAA profesionalitāte izpaužas ne tikai struktūrfondu projektu administrēšanā, bet arī 3 Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanā:
 • „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija” projekta ietvaros VIAA kopā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir izveidojusi 12 nozaru ekspertu padomes. Ir veikta nozaru izpēte profesionālās izglītības vajadzībām un uzsākta profesiju standartu izstrāde pamatprofesijām un profesionālo kvalifikāciju pamatprasību izstrāde saistītajām profesijām un specializācijām. Izstrādājot profesionālās izglītības programmas, izmantojot moduļveida pieeju, tiks nodrošināta profesionālās izglītības satura pārstrukturizācija;
 • „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” projekta divas galvenās aktivitātes ir 1 un 1,5-gadīgu profesionālās izglītības programmu īstenošana jauniešiem pēc vidusskolas beigšanas, kā arī pamatprasmju un kompetenču apguves īstenošana sociālai atstumtībai pakļautajai sabiedrības daļai ieslodzījuma vietās. Kopā plānots, ka līdz 2015. gadam kvalifikāciju iegūs 4000 jauniešu. Līdz 2013. gada beigām dažādas profesionālās pilnveides programmas apguvuši 170 ieslodzītie. Profesionālās tālākizglītības programmu apguvē iesaistījies 171 ieslodzītais, no tiem kvalifikāciju ieguvuši 103 ieslodzītie;
 • „Atbalsts izglītības pētījumiem” projekts  nodrošina Latvijas dalību starptautiskos izglītības pētījumos, kas saistīti ar izglītības kvalitātes un mācību vides izvērtējumu: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) PISA (Starptautiskā skolēnu zināšanu novērtēšanas programma); OECD TALIS (Starptautisks mācīšanas un apguves izvērtējums) un Āzijas – Eiropas sanāksmes Mūžizglītības foruma (ASEM LLL Hub) izglītības pētījumos. 2013. gadā noslēdzās OECD PISA 2012 pētījums, kas ir tapis no 2010. līdz 2013. gadam 65 pasaules valstīs iegūtajiem salīdzinošiem datiem par piecpadsmit gadus vecu skolēnu kompetencēm matemātikā, dabaszinātnēs, lasīšanā un finanšu jomā, veicot pētījumu un analīzi plašā valsts, izglītības iestādes, skolēna un viņa ģimenes faktoru kontekstā.
VIAA administrētajā Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē NIID.LV atradīsit daudzveidīgu informāciju par izglītības iespējām jauniešiem un pieaugušajiem. Profesionālās vidējās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu, koledžu un pieaugušo izglītības iestāžu piedāvātie kursi un programmas ir tikai daļa no datubāzē pieejamās informācijas. Ikviens interesents var veikt karjeras izvēles testu un uzdot jautājumus e-konsultantam.
 
Ejot līdzi laikam, VIAA ir izveidojusi Profesiju pasauli – virtuālu pilsētu, kas jauniešus un viņu vecākus iepazīstina ar profesiju daudzveidību. To var izmantot gan skolēni, gan karjeras konsultanti, gan klašu audzinātāji. Profesijupasaule.lv var apciemot 13 mājas ar 77 dažādām profesijām, kā arī mājas „Kļūsti uzņēmējs” un „Izpēti profesiju pats”. Profesiju klāsts tiek arvien paplašināts.
 
Mūsu komandā ir motivēti, augsti atbildīgi un zinoši profesionāļi ar nozīmīgu pieredzi ne tikai izglītības nozarē, bet arī tādās jomās kā finanšu un projektu vadība, ekonomika, politika, filoloģija u.c. Tas ļauj mums efektīvi pildīt mums dotos uzdevumus un atbalstīt izglītības un zinātnes sabiedrību tās mērķu un centienu piepildīšanā. Savā darbā cenšamies ievērot atvērtas organizācijas principus un sniegt nepieciešamo informāciju, konsultācijas un atbalstu jebkuram interesentam. Mūsu pieeja ir vienlaikus gan pragmatiska, gan radoša. Pildot normatīvajos aktos dotos uzdevumus un funkcijas, nezaudējam un pat lepojamies ar mūsu cilvēcisko komunikācijas dzirksti: tiekamies ar augstskolu rektoriem, studentiem, pedagogiem, rīkojam seminārus, par aktualitātēm informējam VIAA Twitter kontā, kā arī Erasmus profilā un Karjeras nedēļas profilā (ar Euroguidance programmas atbalstu rīkotās Karjeras nedēļas jaunumi un ieteikumi veiksmīgas karjeras plānošanai) sociālajā tīklā Facebook... Informācija par visiem teju 780 VIAA administrētajiem struktūrfondu projektiem ir pieejama vienuviet VIAA interneta vietnē – virtuālā Latvijas kartē.
 
Saviem klientiem arī turpmāk piedāvāsim gandrīz visu Latvijā pieejamo ārvalstu un valsts atbalsta spektru, dodot iespēju daudzus savas attīstības un investīciju jautājumus atrisināt vienā iestādē.
 
VIAA darba moto: Mūsu zināšanas jūsu izaugsmei!
Lai mūsu atbalsts jums noder savu ideju piepildīšanā!
 
Dita Traidās