Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departaments

Struktūrvienības funkcijas:

  • nodrošināt Eiropas Savienības ietvara programmas APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) kontaktpunkta darbību,

  • koordinēt Līguma par Eiropas Savienību darbību 185. un 187. panta kopējās programmas un kopīgo tehnoloģiju ierosmju, COST, EUROSTARS u.c. programmu, ERA-NET, ERA-NET+ un ERA-NET CO-FUND projektu ieviešanu,

  • projektu vērtēšanas procesa organizēšana EUREKA un starptautiskajām divpusējās un trīspusējās sadarbības programmām,

  • nodrošināt apstiprināto projektu līdzfinansēšanu un uzraudzību,

  • apkopot un analizēt nozares informāciju, nodrošināt datu apstrādi un uzglabāšanu,

  • nodrošināt dalību ārvalstu un starptautisko institūciju izglītības nozares informācijas tīklos, t.sk. izglītības sistēmu un politikas informācijas tīklā Eurydice, programmās, projektos un pētījumos,

  • nodrošināt atbalsta pasākumus pētniecības un inovāciju politikas īstenošanai.

 

Kontaktinformācija