Finanšu departaments

Departamenta funkcijas:

  • nodrošināt finanšu līdzekļu plānošanu un uzraudzību visās aģentūras pārraudzībā esošās programmās un iniciatīvās,
  • nodrošināt finanšu vadības sistēmas izveidi un uzturēšanu,
  • veikt ikgadējā budžeta projekta sagatavošanu un uzraudzību,
  • nodrošināt grāmatvedības uzskaiti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
  • nodrošināt Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda ietvaros finansēto projektu pēcuzraudzības finanšu vadības administrēšanu un kontroli,
  • nodrošināt ES rīcības programmas mūžizglītības jomā 2007.-2013. gadam apakšprogrammu, Erasmus+, ES ietvara programmas APVĀRSNIS 2020, ES kopējās programmas un kopīgo tehnoloģiju ierosmju COST, EUROSTARS, ERA-NET, ERA-NET+, ERA-NET CO-FUND, EUREKA u.c. programmu, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu, starptautisko divpusējās un trīspusējās sadarbības programmu, citu valsts un starptautisku projektu, aktivitāšu un programmu ietvaros finansēto projektu finanšu vadības administrēšanu un kontroli.


Kontaktinformācija