Informācijas un karjeras atbalsta departaments

Departamenta funkcijas:

  • veicināt karjeras atbalsta pakalpojumu attīstību izglītības sistēmā,
  • popularizēt Eiropas Komisijas (EK) karjeras vadības un konsultāciju pakalpojumu politiku Latvijā,
  • nodrošināt karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību un centralizēto informatīvo resursu un metodisko materiālu izstrādi karjeras attīstības atbalsta jautājumos,
  • organizēt atbalsta pasākumus karjeras pakalpojumu sniedzējiem viņu profesionālās kompetences pilnveidei,
  • apkopot informāciju par izglītības un profesionālās nodarbinātības veidiem,
  • uzturēt nacionālo izglītības iespēju datu bāzi NIID.LV, StudyinLatvia, interneta vietni www.profesijupasaule.lv,
  • izplatīt informāciju par mobilitāti Eiropas Savienības izglītības ieguves nolūkā,
  • nodrošināt EK informācijas un konsultāciju tīkla Euroguidance darbību Latvijā,
  • organizēt profesionālās izglītības audzēkņu un absolventu nacionālā līmeņa profesionālās meistarības konkursus un nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos.

 

Kontaktinformācija