Pārbaudēs projekta īstenošanas vietās pārkāpumi nav konstatēti

22.12.2017

No 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 24. novembrim kopā veiktas 84 izlases pārbaudes projektu īstenošanas vietās Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem, kuri īstenoti 2007. – 2013. gada struktūrfondu programmēšanas periodā, īpašu uzmanību pievēršot projektiem, kuros labuma guvēji bijušas skolas, kuras pēcuzraudzības periodā skārusi slēgšana vai reorganizācija.

Pārbaudēs projekta vadītāji pārliecinās par projektā radīto rezultātu izmantošanu projektā paredzētajā vietā un plānotajām darbībām, vai projektā nav radušās būtiskas pārmaiņas, kas ietekmētu attiecināmo izmaksu apmēru. Pārbaudēs svarīga ir īstenotāju spēja uzrādīt ar projekta īstenošanu saistītos dokumentus un to oriģinālus, kā arī šo dokumentu glabāšana. Projektu īstenošanas vietās pārbauda, vai ir ievērotas normatīvajos aktos noteiktās publicitātes un vizuālās identitātes prasības.

Ārpuskārtas pārbaudes pēcuzraudzības periodā veiktas projektu īstenošanas vietās, tādās pašvaldībās kā Koknese, Aloja, Madona, Krimulda, Gulbene un Rīga:

  • Kokneses novada dome:

               - Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošā internātvidusskolā plānotās reorganizācijas dēļ;

  • Alojas novada dome: 

               - reorganizētajā Puikules pamatskolā, kas pievienota Alojas Ausekļa vidusskolai;

  • Madonas novada pašvaldība:

               - Ļaudonas vidusskolā un Madonas pilsētas vidusskolā sakarā ar Sarkaņu pamatskolas likvidāciju;
               - Mārcienas pamatskolā, kas reorganizēta par Mārcienas sākumskolu;

  • Krimuldas novada dome: 

                - reorganizētajā Turaidas pamatskolā, kas pievienota Krimuldas vidusskolai;

  • Gulbenes novada dome:

               - Stāķu pamatskolā un Galgauskas pamatskolā sakarā ar Daukstes pamatskolas likvidāciju;
               - Gulbenes vidusskolā sakarā ar Gulbenes Bērzu sākumskolas likvidāciju;

  • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments: 

               - reorganizētajā Rīgas Herdera vidusskolā un Rīgas Krievu vidusskolā, kas apvienotas, izveidojot jaunu iestādi J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola;
               - reorganizētajā Rīgas 24. pamatskolā un Rīgas 32. vidusskolā, kas apvienotas, izveidojot jaunu iestādi Rīgas Austrumu vidusskola.

Pārbaudēs secināts, ka reorganizēto un slēgto izglītības iestāžu projektu ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi un lokālo tīklu pārvietojamās daļas ir nodotas izglītības iestādēm, kurās turpinās mācību procesa nodrošināšana un īpašumtiesību maiņa vai darbības pārtraukšana nav ietekmējusi projektu rezultātu būtību vai īstenošanas nosacījumus.

Papildus pēc vadošās iestādes norādījumiem ir veiktas pārbaudes zinātniskajos institūtos, lai gūtu pārliecību, ka projekta ietvaros radītie pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti grāmatvedības uzskaites sistēmā atbilstoši to faktiskajai atrašanās vietai un tiek izmantoti atbilstoši projekta mērķī paredzētajām aktivitātēm.

2017. gadā uzsāktas finanšu vadības kontroļu izlases pārbaudes pētniecības organizācijās, lai gūtu pārliecību, ka tās nodrošina pienākumu nodalīt finanšu plūsmas un nepārkāpj komercdarbības atbalsta kontroles normu prasības.