Noslēgusies ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projekta pirmā kārta

27.12.2018

2018. gada 31. decembrī noslēdzas Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” projekta “Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā” īstenošana, kurā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) nodrošināja ES struktūrfondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzību.

Pārbaudēs projekta vadītāji pārliecinās par projektā radīto rezultātu izmantošanu projektā paredzētajā vietā un plānotajām darbībām, vai projektā nav radušās būtiskas pārmaiņas, kas ietekmētu attiecināmo izmaksu apmēru. Pārbaudēs svarīga ir īstenotāju spēja uzrādīt ar projekta īstenošanu saistītos dokumentus un to oriģinālus, kā arī šo dokumentu glabāšana. Projektu īstenošanas vietās pārbauda, vai ir ievērotas normatīvajos aktos noteiktās publicitātes un vizuālās identitātes prasības.

2018. gada laikā kopā veikta 61 izlases pārbaude projektu īstenošanas vietās ES struktūrfondu projektiem, kuri īstenoti 2007. – 2013. gada struktūrfondu programmēšanas periodā.

Lielākais pārbaužu skaits veikts īstenotajiem 2.1.1.1. aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projektiem. Atbilstoši aktivitātes MK noteikumos noteiktajam tika uzraudzīta rezultātu atbilstība vērtēšanas kritērijiem pēc projekta īstenošanas pabeigšanas. Kā arī tika veiktas pārbaudes īstenotajiem 1.1.1.2 aktivitātes “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projektiem, kur atbilstoši aktivitātes MK noteikumos noteiktajam tika uzraudzīta darba vietas saglabāšana zinātniskajā grupā piesaistītajam zinātniskajam darbiniekam pilna laika ekvivalenta izteiksmē, 3.1.1.1. aktivitātes, 3.1.2.1.1. aktivitātes un citu aktivitāšu projektiem. Pārbaudēs nav konstatēti pārkāpumi, kas ietekmētu attiecināmo izmaksu apmēru, kā arī finansējuma saņēmēji spēj uzrādīt ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju.

2018. gada laikā tika sekots līdzi reorganizēto un slēgto izglītības iestāžu projektu ietvaros iegādāto pamatlīdzekļu nodošanai tām izglītības iestādēm, kurās turpinās mācību procesa nodrošināšana. Kopumā secināts, ka īpašumtiesību maiņa vai darbības pārtraukšana nav ietekmējusi projektu rezultātu būtību vai īstenošanas nosacījumus.

Aktīvs darbs ieguldīts finanšu vadības kontroļu izlases pārbaužu veikšanai pētniecības organizācijās. Šo pārbaužu ietvaros tiek gūta pārliecība, ka pētniecības organizācija nodrošina pienākumu nodalīt finanšu plūsmas un nepārkāpj komercdarbības atbalsta kontroles normu prasības. Šo pārbaužu ietvaros pamatā izteikti ierosinājumi pētniecības organizācijas finanšu vadības un grāmatvedības politikas aktualizācijai atbilstoši reālajai situācijai un finanšu vadības uzskaites pilnveidošanai, nodrošinot skaidru tiešo/netiešo izmaksu uzskaiti, saimniecisko/nesaimniecisko izmaksu uzskaiti, pašizmaksas aprēķina veikšanu.