Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

Biroja telpu ikdienas uzkopšana Rīgā, Vaļņu ielā 3, LV-1050

Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs

Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs

Interviju veikšana un fotomateriālu sagatavošana interneta vietnei “Profesiju pasaule”

Nacionālā kontaktpunkta datu bāzes izstrāde

VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 darba uzdevumu izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Biroja telpu ikdienas uzkopšana

Iepirkums “Latvijas dalības izvērtējums programmas “Apvārsnis 2020” vidusposmā

Karjeras nedēļas kampaņas izstrāde un īstenošana

Pasākumu organizēšanas pakalpojumi VIAA funkciju nodrošināšanai

Eiropas Zinātnieku nakts komunikācijas kampaņu izstrāde un īstenošana 2018. un 2019. gadam

Pieaugušo izglītības projekta integrētās komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

Pieaugušo izglītības projekta integrētās komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana

Informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam izstrāde, attīstīšana un uzturēšana

Video materiālu izveide nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu un profesionālās izglītības popularizēšanai

SkillsLatvia 2018 konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšana

Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs

Valsts komandas potenciālo dalībnieku profesionālā pilnveide dalībai starptautiskajā konkursā EuroSkills 2018

Biroja telpu ikdienas uzkopšana Rīgā, Vaļņu ielā 3

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves un speciālo izbūvju nodrošinājums

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA vajadzībām VIAA 2017/60

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Interviju veikšana un fotomateriālu sagatavošana interneta vietnei “Profesiju pasaule”

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA vajadzībām

Tulkošanas pakalpojuma nodrošināšana

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde, karjeras atbalsta metodisko materiālu izstrāde, pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība par karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un karjeras atbalsta metodisko materiālu

VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana

Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs

VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana

Pasākumu organizēšanas pakalpojumi VIAA funkciju nodrošināšanai

Dienesta auto noma

Komunikācijas kampaņu izstrāde un īstenošana

Nacionālā profesionālās meistarības konkursa profesiju darbnīcu izveide un darbības nodrošināšana

Nacionālā profesionālās meistarības konkursa “SkillsLatvia 2017” konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšana

Valsts komandas potenciālo dalībnieku profesionālā pilnveide dalībai starptautiskajā konkursā WorldSkills 2017

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde, karjeras atbalsta metodisko materiālu izstrāde, pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība par karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un karjeras atbalsta metodisko materiālu

Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās

Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana

Nacionālā profesionālās meistarības konkursa norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves un speciālo izbūvju nodrošinājums”

Informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam izstrāde, attīstīšana un uzturēšana

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde, karjeras atbalsta metodisko materiālu izstrāde, pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība par karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un karjeras atbalsta metodisko materiālu

Mobilo sakaru pakalpojumi

Iepirkums „Mobilo sakaru pakalpojumi” identifikācijas numurs VIAA 2016/40

Nacionālā profesionālās meistarības konkursa komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase

Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs

Nacionālā profesionālās meistarības konkursa profesiju darba uzdevumu, vērtēšanas kritēriju, uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu izstrādāšana

Biroja tehnikas apkope

Atklāts konkurss „Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana”VIAA 2016/27

"Latvijas valsts studiju un pētniecības stipendiju iesniegumu iesniegšana un vērtēšana” izstrāde un uzturēšana” VIAA 2016/16

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA 2016/17

Profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās”,VIAA 2016/14 ESF

Informācijas sistēmas „Atbalsts pēcdoktorantūras pētījumiem 2016.-2023.gadam” izstrāde un uzturēšana” VIAA 2016/09

Degvielas iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku darba pienākumu nodrošināšanai VIAA 2016/13

“Karjeras nedēļas un Jauniešu garantijas integrētās komunikācijas kampaņu izstrāde un īstenošana” VIAA 2016/10 ESF

“Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs” VIAA 2016/11 ESF

Reprezentatīvo materiālu iegāde VIAA programmu publicitātes nodrošināšanai VIAA 2016/04

Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana VIAA 2016/01

Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves organizēšana ieslodzījuma vietās VIAA 2016/06 ESF

Informatīvo materiālu dizains un druka VIAA 2016/03

Biroja telpu ikdienas uzkopšana VIAA 2016/05 ESF

Biroja telpu ikdienas uzkopšana” VIAA 2015/44

„Konferenču un semināru organizēšanas pakalpojumi VIAA vajadzībām” VIAA 2015/47

Konferences par ES struktūrfondu ieguldījumu izglītības un zinātnes attīstībā norises vietas un ar to saistīto pakalpojumu nodrošināšana VIAA 2015/40

Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija profesionālajai kvalifikācijai “Viesmīlības pakalpojumu speciālists”” VIAA 2015/36 ESF

Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija profesionālajai kvalifikācijai “Elektromontieris” VIAA 2015/32 ESF

Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija VIAA 2015/24 ESF

Konferenču un semināru organizēšanas pakalpojumi VIAA vajadzībām VIAA 2015/25 ĀF

Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana” VIAA 2015/31

„Biroja telpu ikdienas uzkopšana” VIAA 2015/29 ESF

"Viedās specializācijas jomu ekosistēmu analītisku aprakstu, kas ietver tautsaimniecības transformācijas virzienu un attīstības prioritāšu skaidrojumu, izstrāde” VIAA 2015/28

Iepirkums „Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves organizēšana Valmieras cietumā un Rīgas Centrālcietumā” VIAA 2015/27 ESF

Integrētās komunikācijas kampaņa jauniešu informēšanai un piesaistei dalībai Valsts izglītības attīstības aģentūras projektā Jauniešu garantija”, VIAA 2015/21 ESF

„Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves organizēšana ieslodzījuma vietās” VIAA 2015/23 ESF

„Esošās virtualizācijas vides modernizācija” VIAA 2015/15

Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai” (VIAA 2015/20 ESF)

Reklāmas kampaņas izstrāde un īstenošana interneta informācijas resursiem profesijupasaule.lv un NIID.lv VIAA 2015/19

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA 2015/11 ĀF

Reprezentatīvo materiālu iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras programmu publicitātes nodrošināšanai” identifikācijas Nr. VIAA 2015/14 ESF

Profesionālās pilnveides izglītības programmu latviešu valodas apguvei nodrošināšana ieslodzījuma vietās” VIAA 2015/16 ESF

„Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs” identifikācijas Nr. VIAA 2015/13 ESF

„ES Erasmus+ programmas (2014.-2020.) projektu vērtēšanas ekspertu atlase” identifikācijas Nr. VIAA 2015/09 ĀF

„Maketēšanas un drukas pakalpojumi” identifikācijas Nr. VIAA 2015/05 ESF

Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana

Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana VIAA 2015/01

Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs VIAA 2014/35 ESF

Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana ieslodzījuma vietās VIAA 2014/34 ESF

"Biroja telpu ikdienas uzkopšana" VIAA 2014/32

„Mobilo sakaru pakalpojumi” VIAA 2014/31

VIAA Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana VIAA 2014/30

Informatīvo materiālu druka VIAA 2014/29

Iepirkums „Informatīvo materiālu druka” VIAA 2014/28

Iepirkums „Kafijas paužu nodrošināšana” VIAA 2014/25

Iepirkums „Biroja telpu ikdienas uzkopšana” identifikācijas Nr. VIAA 2014/23

VIAA 2014/22 Apģērbu iegāde dalībai starptautiskajā konkursā EuroSkills 2014

VIAA 2014/20 Dienesta auto nomas iepirkums

VIAA 2014/19 ĀF Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai

Kampaņas „Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana

VIAA 2014/16 Dienesta auto nomas iepirkums

VIAA 2014/17 Biroja tehnikas apkope

Darba vietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai

Kampaņas „Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana

VIAA 2014/15 ESF Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde

Pētniecības organizāciju finanšu vadības kontroļu pārbaudes metodikas izstrāde, darbinieku apmācība, metodikas aprobācija

VIAA 2014/12 Datu rezerves kopiju veidošanas, uzglabāšanas un atjaunošanas risinājums

VIAA 2014/10 ESF Jaunākā projekta vadītāja pienākumu veikšana Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” īstenošanai”

VIAA 2014/09 ESF Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde

VIAA 2014/5 Dalībnieku apmācība dalībai starptautiskajā konkursā EuroSkills 2014

VIAA 2014/8 Reklāmas kampaņas izstrāde un īstenošana interneta informācijas resursiem profesijupasaule.lv un NIID.lv

VIAA 2014/6 LLP „Erasmus+” projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase

„Biroja tehnikas apkope” identifikācijas Nr. VIAA 2011/13

„Informatīvo materiālu druka”

Juridisko konsultāciju pakalpojumi VIAA-2013/40

Kafijas paužu nodrošināšana VIAA 2013/39 ESF

Degvielas iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku darba pienākumu veikšanai VIAA 2013/37

Ekspertu pakalpojumi tekstu literārai rediģēšanai un korektūrai Projekta aktivitātēs VIAA 2013/38 ESF

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projektu kvalitātes balvas „Spārni 2013” apbalvošanas ceremonijas organizēšana

VIAA esošā disku masīva papildināšana VIAA 2013/35

Biroja telpu ikdienas uzkopšana VIAA 2013/34

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde 2013/31 ESF

Baltic Expro 2013

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas Baltijas valstu koordinatoru seminārs

Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde VIAA 2013/29 ESF

Kampaņas „Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana

Juridisko konsultāciju pakalpojumi

Vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm

Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana

VIAA esošās NetApp datu glabātuves vietas palielināšana

Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai

Dienesta vieglā automobiļa noma

Profesionālās pilnveides programmu apguves organizēšana ieslodzījuma vietās

Iepirkuma priekšmets: Ekspertu pakalpojums profesiju standartu izstrādei vai pilnveidei

Metodisko ieteikumu aprobācija modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei

Vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm

Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde

Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapu uzturēšanas pakalpojumi

Informatīvo materiālu dizaina un maketēšanas pakalpojumi

Darbavietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai

Pētījums par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmu

Informatīvo materiālu druka

Eiropas Savienības rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig apakšprogrammu projektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase

Mobilo sakaru pakalpojumi VIAA darbinieku pienākumu nodrošināšanai

Par literārās redakcijas un korektūras pakalpojumiem

Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana

Mācību līdzekļu un mācību materiālu iegāde tālākizglītības programmu īstenošanai ieslodzījuma vietās 2012./2013.māc.gadam

Finanšu speciālista pienākumu veikšana Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” īstenošanai

Tīkla infrastruktūras drošības un skenēšanas risinājumu uzlabošana

Erasmus dienasgrāmata

Darba vietu aprīkojuma noma darba funkciju nodrošināšanai

Ekspertu pakalpojums profesiju standartu un/vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādei vai pilnveidei

NIID.LV datubāzes funkcionalitātes papildināšana un sistēmas uzturēšana VIAA 2013/36

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA 2013/41

Brošūras ASEMUNDUS dizains un druka

Eksperta profesionālās izglītības jomā pienākumu veikšana Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” īstenošanai

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

ERAF līdzfinansēto infrastruktūras uzlabošanas un attīstības projektu ietvaros paredzēto būvdarbu virsuzraudzība

Kampaņas „Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana

Finanšu speciālista pienākumu veikšana Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” īstenošanai

Mācību līdzekļu un mācību materiālu iegāde tālākizglītības programmu īstenošanai ieslodzījuma vietās 2012./2013.māc.gadam

Portatīvo datoru un projektoru noma

Finanšu speciālista pienākumu veikšana Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” īstenošanai

Projekta vadītāja pienākumu veikšana Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” īstenošanai

Ekspertu pakalpojums profesiju standartu un/vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādei vai pilnveidei

Eksperta pakalpojumi tekstu literārai rediģēšanai un korektūrai Projekta aktivitātēs

Darbavietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai

Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai

Biroja telpu ikdienas uzkopšana

Apmācības nodrošināšana VIAA darbiniekiem

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

Informatīvo materiālu druka

Ekspertu pakalpojums profesiju standartu un/vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādei vai pilnveidei

Profesionālās pilnveides programmu apguves organizēšana ieslodzījuma vietās

Valsts izglītības attīstības aģentūras virtualizācijas platformas paplašināšana

Darba vietu aprīkojuma noma darba funkciju nodrošināšanai

„Izvērtējums par Eiropas Savienības struktūrfondu komunikāciju” (identifikācijas Nr. VIAA 2011/41)

Par literārās redakcijas un korektūras pakalpojumiem

Projekta e-vides izveide un uzturēšana

Moderatoru pakalpojums profesijas standartu un/vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādei

„Telpu īre darba grupu darbības nodrošināšanai”, identifikācijas Nr. VIAA 2012/03 ESF

„Moderatoru pakalpojums profesijas standartu un/vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādei”, identifikācijas Nr.VIAA 2012/02 ESF

„Degvielas iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku darba pienākumu veikšanai”,VIAA 2012/01 ĀF

“VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA”

„Darba vietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai”

Erasmus programmas 25.gadadienai veltīto pasākumu organizēšana

„Mācību līdzekļu un mācību materiālu iegāde tālākizglītības programmu īstenošanai ieslodzījuma vietās”, VIAA 2010/43 ESF

„Eiropas Savienības rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig apakšprogrammu un Caurviju programmas Mācību braucieni projektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase”

„NIID.LV serveru izvietošana un uzturēšana datu centrā”

ERAF līdzfinansēto infrastruktūras uzlabošanas un attīstības projektu ietvaros paredzēto būvdarbu virsuzraudzība

VIAA 2011/36 ĀF

Eksperta pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļu izstrādei

Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšana

Mācību līdzekļu un mācību materiālu iegāde tālākizglītības programmu īstenošanai ieslodzījuma vietās

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana”

Moderatora pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļa izstrādei

Eksperta pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļu izstrādei

Nozaru izpētes pētījums profesionālajai izglītībai

ERAF līdzfinansēto infrastruktūras uzlabošanas un attīstības projektu ietvaros paredzēto būvdarbu virsuzraudzība

Ekspertu piesaiste pētniecisko organizāciju finanšu vadības un grāmatvedības politikas izvērtēšanai

Profesionālās orientācijas pasākumu nodrošināšana Valmieras cietumā Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšana

Eksperta pakalpojums profesijas standarta vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādei

Moderatora un asistenta pienākumu veikšana profesiju standartu vai profesionālo kvalifikāciju pamatprasību izstrādei

Pamatprasmju apguves nodrošināšana ieslodzījuma vietās

Auto noma

Biroja telpu remontdarbu veikšana

Nozaru pētījums

Darba vietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai

Profesionālās orientācijas pasākumu nodrošināšana ieslodzījuma vietās ESF projekta ietvaros

Druka

Vieglā automobiļa noma

„Ieslodzījuma vietu aktivitātes koordinatora pienākumu veikšana Eiropas Sociālā fonda projekta

„Eiropas Savienības Rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig apakšprogrammu projektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase”

Darba vietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai

Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai

Kancelejas preču iegāde VIAA darbinieku amata pienākumu veikšanai un darba izpildei

Mobilo tālruņu sakaru pakalpojumi Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku amata pienākumu veikšanai un darba izpildei

Interaktīvās mājas lapas „Profesiju pilsēta” izveide” identifikācijas Nr. VIAA 2010/20 ĀF

Degvielas iegāde VIAA darbinieku darba pienākumu veikšanai

Degvielas iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku darba pienākumu veikšanai

VIAA ilgtermiņa glabājamo dokumentu uzglabāšanas nodrošināšana

-Interneta un fiksētās tālruņu līnijas balss sakaru pakalpojumi Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku amata pienākumu veikšanai un darba izpildei

NIID.lv datu bāzes funkciju pilnveide un dizaina aktualizēšana

VIAA 2010/07 ĀF „Informatīvo materiālu druka”

VIAA 2010/06 Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

Informatīvo materiālu druka

Iepirkums „Tulkošanas pakalpojumi Valsts izglītības attīstības aģentūras vajadzībām” (identifikācijas Nr. VIAA 2010/04)

27.01.2010 Dienesta vieglā automobiļa noma

26.01.2010 Projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase ES Mūžizglītības programmās Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig un Caurviju programmas Mācību braucienu projektos

Valsts izglītības attīstības aģentūras projektu informācijas sistēmas attīstīšana, uzturēšana un pilnveidošana

29.10.2009 „Uzziņu materiāla „Karjeras izglītība skolā” druka” (identifikācijas Nr. VIAA 2009/05)

14.10.2009 VIAA 2009/04 "VIAA ilgtermiņa glabājamo dokumentu uzglabāšanas nodrošināšana"

05.10.2009 VIAA 2009/03 Kancelejas preču iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku amata pienākumu veikšanai un darba izpildei

28.02.2008. VIAA/I-2008-01 Informatīvo ziņu izdevumu iespieddarbi

19.03.2008.VIAA/I-2008-02 Programmatūras iegāde

20.03.2008. VIAA/I-2008-03 Degvielas iegāde

VIAA/I-2008-04 Metāla arhīva plaukti

04.04.2008.VIAA/I-2008-05 Biroja telpu kosmētiskais remonts

VIAA/I-2008-06 Eiropas Sociālā fonda projekta audits

06.08.2008. VIAA/I-2008-07 Projektu informācijas sistēmas papildināšana

VIAA/I-2008-08 Virtuves mēbeļu izgatavošana

24.09.2008. VIAA/I-2008-09 Projekta iesnieguma dokumentācijas sagatavošana

VIAA/I-2008-10 VIAA mājas lapas pārstrāde

22.10.2008. VIAA/I-2008-11 VIAA korporatīvo produktu izstrāde

06.11.2008.VIAA/I-2008-12 ES struktūrfondu atklāto projektu iesnieguma konkursu un nacionālo programmu projektu informācijas sistēmas papildināšana

-VIAA/I-2008-13 Aģentūras darba grupu un starpinstitucionālo sanāksmju kafijas paužu nodrošināšanai un citu ikdienas apmeklētāju uzņemšanai

28.08.2009. VIAA 2009/02 "Parketa grīdu remonts"

18.08.2009 VIAA 2009/01 Kopētāju tehnikas apkope

20.07.2009 VIAA/I-2009-16 Ugunsdroša dzelzs skapja iegāde un uzstādīšana

17.07.2009 VIAA/I-2009-15 Kancelejas preču iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku amata pienākumu veikšanai un darba izpildei

09.07.2009 VIAA/I-2009-14 Kancelejas preču iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku amata pienākumu veikšanai un darba izpildei

06.07.2009. VIAA/I-2009-13 Darba vietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai

26.05.2009.VIAA/I-2009-12 Biroja tehnikas toneru un kasetņu piegādes pakalpojumi

13.05.2009 VIAA/I-2009-11 www.niid.lv funkcionalitātes uzlabojumi un sagatavošana savietošanai ar EK portālu PLOTEUS

11.05.2009 VIAA/I-2009-10 Interneta un fiksētās tālruņu līnijas balss sakaru pakalpojumi

11.05.2009 VIAA/I-2009-09 Degvielas iegāde VIAA darbinieku darba pienākumu veikšanai

29.04.2009 VIAA/I-2009-08 Mobilo tālruņu sakaru pakalpojumi

07.04.2009.VIAA/I-2009-07 Telpu uzkopšanas līdzekļu un iekārtu iegāde

10.03.2009 VIAA/I-2009-06 Projektu informācijas sistēmas izstrāde/iegāde

05.03.2009 VIAA/I-2009-05 Datortehnikas iegāde

05.03.2009 VIAA/I-2009-04 Dzeramā ūdens piegāde

05.03.2009 VIAA/I-2009-03 Iepirkums „VIAA informatīvo materiālu druka"

06.02.2009 VIAA/I-2009-02 VIAA reprezentatīvo produktu iegāde

02.02.2009 VIAA/I-2009-01 LEO

Profesionālās pilnveides izglītības programmu latviešu valodas apguvei nodrošināšana ieslodzījuma vietās” VIAA 2015/16 ESF

„Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs” identifikācijas Nr. VIAA 2015/13 ESF

„ES Erasmus+ programmas (2014.-2020.) projektu vērtēšanas ekspertu atlase” identifikācijas Nr. VIAA 2015/09 ĀF

„Maketēšanas un drukas pakalpojumi” identifikācijas Nr. VIAA 2015/05 ESF

Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana

Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana VIAA 2015/01

Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs VIAA 2014/35 ESF

Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana ieslodzījuma vietās VIAA 2014/34 ESF

"Biroja telpu ikdienas uzkopšana" VIAA 2014/32

„Mobilo sakaru pakalpojumi” VIAA 2014/31

VIAA Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana VIAA 2014/30

Informatīvo materiālu druka VIAA 2014/29

Iepirkums „Informatīvo materiālu druka” VIAA 2014/28

Iepirkums „Kafijas paužu nodrošināšana” VIAA 2014/25

Iepirkums „Biroja telpu ikdienas uzkopšana” identifikācijas Nr. VIAA 2014/23

VIAA 2014/22 Apģērbu iegāde dalībai starptautiskajā konkursā EuroSkills 2014

VIAA 2014/20 Dienesta auto nomas iepirkums

VIAA 2014/19 ĀF Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai

Kampaņas „Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana

VIAA 2014/16 Dienesta auto nomas iepirkums

VIAA 2014/17 Biroja tehnikas apkope

Darba vietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai

Kampaņas „Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana

VIAA 2014/15 ESF Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde

Pētniecības organizāciju finanšu vadības kontroļu pārbaudes metodikas izstrāde, darbinieku apmācība, metodikas aprobācija

VIAA 2014/12 Datu rezerves kopiju veidošanas, uzglabāšanas un atjaunošanas risinājums

VIAA 2014/10 ESF Jaunākā projekta vadītāja pienākumu veikšana Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” īstenošanai”

VIAA 2014/09 ESF Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde

VIAA 2014/5 Dalībnieku apmācība dalībai starptautiskajā konkursā EuroSkills 2014

VIAA 2014/8 Reklāmas kampaņas izstrāde un īstenošana interneta informācijas resursiem profesijupasaule.lv un NIID.lv

VIAA 2014/6 LLP „Erasmus+” projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase

„Biroja tehnikas apkope” identifikācijas Nr. VIAA 2011/13

„Informatīvo materiālu druka”

Juridisko konsultāciju pakalpojumi VIAA-2013/40

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA 2013/41

NIID.LV datubāzes funkcionalitātes papildināšana un sistēmas uzturēšana VIAA 2013/36

Kafijas paužu nodrošināšana VIAA 2013/39 ESF

Degvielas iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku darba pienākumu veikšanai VIAA 2013/37

Ekspertu pakalpojumi tekstu literārai rediģēšanai un korektūrai Projekta aktivitātēs VIAA 2013/38 ESF

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projektu kvalitātes balvas „Spārni 2013” apbalvošanas ceremonijas organizēšana

VIAA esošā disku masīva papildināšana VIAA 2013/35

Biroja telpu ikdienas uzkopšana VIAA 2013/34

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde 2013/31 ESF

Baltic Expro 2013

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas Baltijas valstu koordinatoru seminārs

Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde VIAA 2013/29 ESF

Kampaņas „Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana

Juridisko konsultāciju pakalpojumi

Vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm

Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana

VIAA esošās NetApp datu glabātuves vietas palielināšana

Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai

Dienesta vieglā automobiļa noma

Profesionālās pilnveides programmu apguves organizēšana ieslodzījuma vietās

Iepirkuma priekšmets: Ekspertu pakalpojums profesiju standartu izstrādei vai pilnveidei

Metodisko ieteikumu aprobācija modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei

Vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm

Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde

Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapu uzturēšanas pakalpojumi

Informatīvo materiālu dizaina un maketēšanas pakalpojumi

Darbavietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai

Pētījums par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmu

Informatīvo materiālu druka

Eiropas Savienības rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig apakšprogrammu projektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase

Mobilo sakaru pakalpojumi VIAA darbinieku pienākumu nodrošināšanai

Par literārās redakcijas un korektūras pakalpojumiem

Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana

Mācību līdzekļu un mācību materiālu iegāde tālākizglītības programmu īstenošanai ieslodzījuma vietās 2012./2013.māc.gadam

Finanšu speciālista pienākumu veikšana Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” īstenošanai

Tīkla infrastruktūras drošības un skenēšanas risinājumu uzlabošana

Erasmus dienasgrāmata

Darba vietu aprīkojuma noma darba funkciju nodrošināšanai

Ekspertu pakalpojums profesiju standartu un/vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādei vai pilnveidei

Brošūras ASEMUNDUS dizains un druka

Eksperta profesionālās izglītības jomā pienākumu veikšana Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” īstenošanai

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

ERAF līdzfinansēto infrastruktūras uzlabošanas un attīstības projektu ietvaros paredzēto būvdarbu virsuzraudzība

Kampaņas „Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana

Finanšu speciālista pienākumu veikšana Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” īstenošanai

Mācību līdzekļu un mācību materiālu iegāde tālākizglītības programmu īstenošanai ieslodzījuma vietās 2012./2013.māc.gadam

Portatīvo datoru un projektoru noma

Finanšu speciālista pienākumu veikšana Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” īstenošanai

Projekta vadītāja pienākumu veikšana Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” īstenošanai

Ekspertu pakalpojums profesiju standartu un/vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādei vai pilnveidei

Eksperta pakalpojumi tekstu literārai rediģēšanai un korektūrai Projekta aktivitātēs

Darbavietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai

Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai

Biroja telpu ikdienas uzkopšana

Apmācības nodrošināšana VIAA darbiniekiem

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

Informatīvo materiālu druka

Ekspertu pakalpojums profesiju standartu un/vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādei vai pilnveidei

Profesionālās pilnveides programmu apguves organizēšana ieslodzījuma vietās

Valsts izglītības attīstības aģentūras virtualizācijas platformas paplašināšana

Darba vietu aprīkojuma noma darba funkciju nodrošināšanai

„Izvērtējums par Eiropas Savienības struktūrfondu komunikāciju” (identifikācijas Nr. VIAA 2011/41)

Par literārās redakcijas un korektūras pakalpojumiem

Projekta e-vides izveide un uzturēšana

Moderatoru pakalpojums profesijas standartu un/vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādei

„Telpu īre darba grupu darbības nodrošināšanai”, identifikācijas Nr. VIAA 2012/03 ESF

„Moderatoru pakalpojums profesijas standartu un/vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādei”, identifikācijas Nr.VIAA 2012/02 ESF

„Degvielas iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku darba pienākumu veikšanai”,VIAA 2012/01 ĀF

“VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA”

„Darba vietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai”

Erasmus programmas 25.gadadienai veltīto pasākumu organizēšana

„Mācību līdzekļu un mācību materiālu iegāde tālākizglītības programmu īstenošanai ieslodzījuma vietās”, VIAA 2010/43 ESF

„Eiropas Savienības rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig apakšprogrammu un Caurviju programmas Mācību braucieni projektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase”

„NIID.LV serveru izvietošana un uzturēšana datu centrā”

ERAF līdzfinansēto infrastruktūras uzlabošanas un attīstības projektu ietvaros paredzēto būvdarbu virsuzraudzība

VIAA 2011/36 ĀF

Eksperta pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļu izstrādei

Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšana

Mācību līdzekļu un mācību materiālu iegāde tālākizglītības programmu īstenošanai ieslodzījuma vietās

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana”

Moderatora pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļa izstrādei

Eksperta pakalpojums profesionālās izglītības programmu moduļu izstrādei

Nozaru izpētes pētījums profesionālajai izglītībai

ERAF līdzfinansēto infrastruktūras uzlabošanas un attīstības projektu ietvaros paredzēto būvdarbu virsuzraudzība

Ekspertu piesaiste pētniecisko organizāciju finanšu vadības un grāmatvedības politikas izvērtēšanai

Profesionālās orientācijas pasākumu nodrošināšana Valmieras cietumā Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšana

Eksperta pakalpojums profesijas standarta vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādei

Moderatora un asistenta pienākumu veikšana profesiju standartu vai profesionālo kvalifikāciju pamatprasību izstrādei

Pamatprasmju apguves nodrošināšana ieslodzījuma vietās

Auto noma

Biroja telpu remontdarbu veikšana

Nozaru pētījums

Darba vietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai

Profesionālās orientācijas pasākumu nodrošināšana ieslodzījuma vietās ESF projekta ietvaros

Druka

Vieglā automobiļa noma

„Ieslodzījuma vietu aktivitātes koordinatora pienākumu veikšana Eiropas Sociālā fonda projekta

„Eiropas Savienības Rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig apakšprogrammu projektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase”

Darba vietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai

Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai

Kancelejas preču iegāde VIAA darbinieku amata pienākumu veikšanai un darba izpildei

Mobilo tālruņu sakaru pakalpojumi Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku amata pienākumu veikšanai un darba izpildei

Interaktīvās mājas lapas „Profesiju pilsēta” izveide” identifikācijas Nr. VIAA 2010/20 ĀF

Degvielas iegāde VIAA darbinieku darba pienākumu veikšanai

Degvielas iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku darba pienākumu veikšanai

VIAA ilgtermiņa glabājamo dokumentu uzglabāšanas nodrošināšana

-Interneta un fiksētās tālruņu līnijas balss sakaru pakalpojumi Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku amata pienākumu veikšanai un darba izpildei

NIID.lv datu bāzes funkciju pilnveide un dizaina aktualizēšana

VIAA 2010/07 ĀF „Informatīvo materiālu druka”

VIAA 2010/06 Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

Informatīvo materiālu druka

Iepirkums „Tulkošanas pakalpojumi Valsts izglītības attīstības aģentūras vajadzībām” (identifikācijas Nr. VIAA 2010/04)

27.01.2010 Dienesta vieglā automobiļa noma

26.01.2010 Projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase ES Mūžizglītības programmās Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig un Caurviju programmas Mācību braucienu projektos

Valsts izglītības attīstības aģentūras projektu informācijas sistēmas attīstīšana, uzturēšana un pilnveidošana

29.10.2009 „Uzziņu materiāla „Karjeras izglītība skolā” druka” (identifikācijas Nr. VIAA 2009/05)

14.10.2009 VIAA 2009/04 "VIAA ilgtermiņa glabājamo dokumentu uzglabāšanas nodrošināšana"

05.10.2009 VIAA 2009/03 Kancelejas preču iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku amata pienākumu veikšanai un darba izpildei

28.02.2008. VIAA/I-2008-01 Informatīvo ziņu izdevumu iespieddarbi

19.03.2008.VIAA/I-2008-02 Programmatūras iegāde

20.03.2008. VIAA/I-2008-03 Degvielas iegāde

VIAA/I-2008-04 Metāla arhīva plaukti

04.04.2008.VIAA/I-2008-05 Biroja telpu kosmētiskais remonts

VIAA/I-2008-06 Eiropas Sociālā fonda projekta audits

06.08.2008. VIAA/I-2008-07 Projektu informācijas sistēmas papildināšana

VIAA/I-2008-08 Virtuves mēbeļu izgatavošana

24.09.2008. VIAA/I-2008-09 Projekta iesnieguma dokumentācijas sagatavošana

VIAA/I-2008-10 VIAA mājas lapas pārstrāde

22.10.2008. VIAA/I-2008-11 VIAA korporatīvo produktu izstrāde

06.11.2008.VIAA/I-2008-12 ES struktūrfondu atklāto projektu iesnieguma konkursu un nacionālo programmu projektu informācijas sistēmas papildināšana

-VIAA/I-2008-13 Aģentūras darba grupu un starpinstitucionālo sanāksmju kafijas paužu nodrošināšanai un citu ikdienas apmeklētāju uzņemšanai

28.08.2009. VIAA 2009/02 "Parketa grīdu remonts"

18.08.2009 VIAA 2009/01 Kopētāju tehnikas apkope

20.07.2009 VIAA/I-2009-16 Ugunsdroša dzelzs skapja iegāde un uzstādīšana

17.07.2009 VIAA/I-2009-15 Kancelejas preču iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku amata pienākumu veikšanai un darba izpildei

09.07.2009 VIAA/I-2009-14 Kancelejas preču iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku amata pienākumu veikšanai un darba izpildei

06.07.2009. VIAA/I-2009-13 Darba vietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai

26.05.2009.VIAA/I-2009-12 Biroja tehnikas toneru un kasetņu piegādes pakalpojumi

13.05.2009 VIAA/I-2009-11 www.niid.lv funkcionalitātes uzlabojumi un sagatavošana savietošanai ar EK portālu PLOTEUS

11.05.2009 VIAA/I-2009-10 Interneta un fiksētās tālruņu līnijas balss sakaru pakalpojumi

11.05.2009 VIAA/I-2009-09 Degvielas iegāde VIAA darbinieku darba pienākumu veikšanai

29.04.2009 VIAA/I-2009-08 Mobilo tālruņu sakaru pakalpojumi

07.04.2009.VIAA/I-2009-07 Telpu uzkopšanas līdzekļu un iekārtu iegāde

10.03.2009 VIAA/I-2009-06 Projektu informācijas sistēmas izstrāde/iegāde

05.03.2009 VIAA/I-2009-05 Datortehnikas iegāde

05.03.2009 VIAA/I-2009-04 Dzeramā ūdens piegāde

05.03.2009 VIAA/I-2009-03 Iepirkums „VIAA informatīvo materiālu druka"

06.02.2009 VIAA/I-2009-02 VIAA reprezentatīvo produktu iegāde

02.02.2009 VIAA/I-2009-01 LEO