Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/15 ESF)

Paziņojums ievietots: 24.05.2013.Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas projekta vadītāja Ina Logina, tālr. 67854771, faksa nr. 67854779, elektroniskā pasta adrese: ina.logina@viaa.gov.lv.
VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas jaunākā projekta vadītāja Agnese Puķīte, tālr. 67854771, faksa nr.67854779, elektroniskā pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde

Iepirkums pārtraukts:
Ņemot vērā, ka iepirkuma 1., 2., 3., 10., 17. un 18.daļā ir iesniegts tikai viens piedāvājums, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likums (turpmāk – PIL) 56.panta septīto daļu, iepirkums tajās ir jāpārtrauc. Ņemot vērā lielo iepirkuma daļu skaitu, kurās, pamatojoties uz PIL 56.panta septīto daļu, iepirkuma procedūra ir jāpārtrauc, jo ir iesniegts tikai viens piedāvājums, ir nepieciešams pārvērtēt iepirkuma nolikumā sākotnēji izvirzītās atlases prasības attiecībā uz pretendentu un tā izveidotās darba grupas sastāvu un veikt iepirkuma nolikuma grozījumus ar mērķi paplašināt iespējamo piegādātāju loku. Tajā pašā laikā, lai iepirkuma rezultātā, noslēdzot iepirkuma līgumus par modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādi, tiktu saglabāta vienota pieeja attiecībā uz visu modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādes darba grupu sastāviem, ir būtiski noteikt vienotas atlases prasības attiecībā uz pretendentiem un to izveidoto darba grupu sastāviem visās 18 (astoņpadsmit) iepirkuma daļās. Ņemot vērā, ka mainot sākotnēji iepirkuma nolikumā izvirzītās prasības, tas varētu būtiski ietekmēt iespējamo pretendentu loku, kā arī pretendenta piesaistītās darba grupas sastāvu, lai nodrošinātu PIL mērķu – vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes pret piegādātājiem īstenošanu, kā arī vienotu pieeju modulāro profesionālas izglītības programmu izstrādē, pamatojoties uz PIL 38.panta otro daļu iepirkums tiek pārtraukts.